Prezydent podpisał mały trójpak energetyczny

Prezydent podpisał mały trójpak energetyczny
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Foto: Kancelaria Prezydenta RP

{więcej}Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak energetyczny. 

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP poświęconemu podpisaniu małego trójpaku, podpisana właśnie ustawa jest krokiem w kierunku tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz stanowi wsparcie dla rozwoju energetyki prosumenckiej, a także wprowadza przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych.

– Ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii. Niezbędne jest też przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii – informuje Kancelaria Prezydenta RP. 

REKLAMA

W komunikacie dotyczącym małego trójpaku Kancelaria Prezydenta RP podkreśla potrzebę dalszej pracy „na rzecz spójności polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji” poprzez prace i przyjęcie ustaw energetycznych wchodzących w skład dużego trójpaku. 

REKLAMA

Poniżej prezentujemy informację Kancelarii Prezydenta RP na temat małego trójpaku energetycznego:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 
Zasadniczym celem obszernej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne jest zapewnienie pełnej implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, a także uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE.

Uchwalenie tzw. małego trójpaku energetycznego to krok we właściwym kierunku – ustawa przybliża do realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz działa na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej. Wśród licznych zmian wprowadzanych nowelizacją należy wskazać przede wszystkim:
1) wprowadzenie definicji odbiorcy wrażliwego wraz z określeniem przysługującego mu zryczałtowanego dodatku energetycznego:
a) dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Limity określono następująco:
– 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
– 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 4 osób;
– 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z co najmniej 5 osób.
b) dodatek będzie przyznawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i wypłacany do dnia
10 każdego miesiąca z góry,
c) wypłata dodatku energetycznego będzie zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacać będą gminy, otrzymujące na ten cel dotację z budżetu państwa (ustawa szczegółowo reguluje zasady jej udzielania),
2) ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące przeprowadzania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii kontroli legalności pobierania paliw lub energii, kontroli układów pomiarowo – rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń;
3) nowelizacja wskazuje przesłanki, po wystąpieniu których przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać (z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy) dostarczanie paliw gazowych lub energii:
a) gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii,
b) gdy odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności,
4) nowelizacja dostosowuje w sposób pełniejszy polskie przepisy do wymogów prawa unijnego w zakresie niezależności operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych,
5) ustawa dodaje przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci dystybucyjnej,
6) nowelizacja dodaje również przepisy dotyczące gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii,
7) nowelizacja rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej o odbiorów przemysłowych, którzy w roku poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji,
8) ustawa przewiduje wzmocnienie niezależności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki poprzez zmianę sposobu wyboru oraz wprowadzenie zasady, że funkcję tę można pełnić tylko jedną, 5-letnią kadencję,
9) nowelizacja nakłada na Ministra Gospodarki obowiązek opracowania projekt krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020.
           
Jak wskazano powyżej, ustawa wprowadza wiele istotnych rozwiązań, jednak do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii, całościowe przepisy dotyczące przyłączeń do sieci. W najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju OZE z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia. Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii. Nasz kraj potrzebuje spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie, aby sprostać globalnym trendom, dlatego też kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem jest konieczna.

źródło: Kancelaria Prezydenta RP / red. gramwzielone.pl