Założenia do ustawy o OZE wg ZP FEO

Założenia do ustawy o OZE wg ZP FEO
foto: Thermomax

Istnieje poważna obawa, że sektor rozproszonych źródeł energetyki odnawianej nie będzie {więcej}odgrywał należnej mu roli w realizacji celów dla OZE na 2020 r. i w regulacjach prawnych w tym zakresie – pisze Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej.

Pomimo:

-sprzyjającej rozproszonej energetyce nowej dyrektywy UE o promocji odnawialnych  źródeł energii (OZE)

REKLAMA

-akceptowanym przez Polskę priorytetom politycznym związanym z rozwojem zielonej gospodarki

-widocznych negatywnych skutkach dotychczasowego systemu wsparcia zaadresowanego energetyce scentralizowanej  (wysokie koszty, nieefektywne wykorzystanie odnawialnych zasobów energii, brak innowacji technologicznych i przyrostu nowych mocy)

istnieje poważna obawa, że sektor rozproszonych, zdecentralizowanych źródeł energetyki odnawianej nie będzie odgrywał należnej mu roli w realizacji celów dla OZE na 2020 r. i w regulacjach prawnych w tym zakresie. Ponownie nieracjonalnie lub spóźnione zaadresowane wsparcie dla OZE uniemożliwi wykorzystanie pełnego potencjału gospodarczego i stosunkowo niskich kosztów (konkurencyjności) zielonej energetyki rozproszonej. Barierą może być inercja systemu wsparcia i przyzwolenie na jego dalszą erozję i nieefektywny dryf wynikająca z niechęci do koniecznych zmian i przyzwyczajenia decydentów do nieuzasadnionego ekonomicznie i gospodarczo wsparcia scentralizowanych, przestarzałych technologicznie (nie spełniających także przyszłych wymagań) i zamortyzowanych źródeł energii odnawialnej o dużej mocy i biopaliw. Dlatego też nowoutworzony Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZPFEO) podczas Forum Energetyki Odnawialnej – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarki o zmiany w ustawie OZE będzie apelował o zasadniczą zamianę podejścia do systemu wsparcia energetyki odnawialnej.

Cele w zakresie OZE na 2020 r. właściwie interpretowane są kreatorem jednego z najbardziej perspektywicznych segmentów nowej, zielonej, innowacyjnej gospodarki, o ile za zieloną energią kryją się produkowane w kraju i eksportowane urządzenia energetyki odnawialnej uważa Grzegorz Wiśniewski, Prezes ZPFEO. Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje krajowy rynek inwestycji w nowe urządzenia do 2020 roku na ok. 90 mld zł, ale aby ten potencjał do innowacji i budowy zielonej gospodarki wykorzystać potrzebne są określone działania. Mając już obecnie znaczący i nie w pełni niewykorzystany krajowy potencjał przemysłowy w zielonej energetyce (ok. 350 firm) i olbrzymie zróżnicowane odnawialne zasoby energii, Polska nie może stać się montownią zagranicznych koncernów i na coraz większą, niczym nie uzasadnioną skalę importerem biomasy o wysokim „śladzie węglowym” ze wszystkich kontynentów.

Roman Długi, wiceprezes ZP FEO twierdzi, że aby pobudzić i zapewnić produkcję krajową i dostępność do urządzeń zachodzi pilna potrzeba stworzenia odrębnego kompleksowo pomyślanego działu w PKWiU oraz katalogu urządzeń OZE. Promowane urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe i jasne wymagania techniczno – eksploatacyjne, dla których w prosty sposób ich nabywca będzie mógł pozyskać dogodne kredyty, dopłaty lub skorzystać z ulg podatkowych, o ile ich instalacja zostanie powierzona odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym w ramach certyfikowanych szkoleń instalatorom.

REKLAMA

Ernest Kuliczkowski, wiceprezes ZP FEO, powołując się m.in. na wcześniejsze postulaty Panelu Słonecznego i przypomianąc o nierównym traktowaniu różnych rynków zielonej energii, w tym dyskryminacji sektora wytwarzania zielonego ciepła  twierdzi, że są sprawdzone rozwiązania przyjęte dla kolektorów słonecznych, które mają wysoki potencjał replikacyjny. Jego zdaniem aby wspomóc rozwój zielonego ciepła poprzez pozytywnie zweryfikowane w praktyce, ale jeszcze efektywniejsze i intensywniejsze wykorzystanie energii słonecznej należy: wydłużyć obecny program dotacji NFOŚiGW dla właścicieli budynków jednorodzinnych poza horyzont czasowy roku 2014, ustanowić ogólnokrajową kampanię edukacyjno-informacyjną o zaletach energii słonecznej termicznej i innych komplementarnych małych odnawialnych źródeł energii, wprowadzić nakaz ustawowej instalacji zestawu słonecznego do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach nowobudowanych i poddawanych remontowi kapitalnemu (jak ma to miejsce w wielu krajach Europy).

ZP FEO opowiada się zdecydowanie za przejrzystym i nie powodującym nieuzasadnionych kosztów administracyjnych zarówno po stronie wytworów energii jak i instytucji państwowych wsparciem mikrogeneracji (moc do 50 kW) i małej generacji (moc do 250 kW) w oparciu o system malejących w czasie  stałych taryf.  Mikrogeneracja i produkcja małoskalowych urządzeń powinna być wspierana dodatkowo także instrumentami podatkowymi, nie powodującymi kosztów administracyjnych.

Zdaniem ZP FEO powyższe postulaty gwarantują doskonałe rezultaty przy znacznie niższych niż dotychczas nakładach finansowych, czasowych i legislacyjnych,  są łatwe i możliwe do wdrożenia niemalże od zaraz.

Współpracujący z ZP FEO i także zrzeszony z PKPP Lewiatan Związek Pracodawców Infrastruktury (ZPI) potwierdza zasadność postulatów ZP FEO. Dr Christian Schnell,  Prezes ZPI oraz Partner w BSJP opierając się na wynikach badań ankietowych zrealizowanych przez SMG KRC, zapowiadając pełną prezentację wyników na  Forum Energetyki Odnawialnej mówi że, większość ankietowanych firm wskazywała, że konieczne jest wprowadzenie zerowej stawki VAT na urządzenia energetyki odnawialnej.  Firmy działające dotychczas na rynku zielonej energii elektrycznej i producenci urządzeń  wskazywali, że dobrym elementem promocji systemów energetyki odnawialnej będzie wprowadzenie systemu stałych cen (tzn. Feed-in Tariff, osobnego dla różnych odnawialnych źródeł energii). Ankietowani uważają, że  system wsparcia certyfikatami/stałymi cenami o malejącej z czasem intensywności, powinien zostać ustalony na okres dostosowany indywidualnie dla każdego źródła.

 

Informacja nt. Forum:

Forum Energetyki Odnawialnej – Biznes i przemysł dla zielonej gospodarkihttp://www.zpfeo.org.pl/konferencje jest  oficjalną inauguracją prac Związku. Władzom i członkom ZP FEO bardzo zależy na współpracy z całym sektorem OZE i na promowaniu jak najszerszej gamy technologii OZE (dywersyfikacja) jako podwalin rozwoju energetyki rozproszonej w duchu postanowień Dyrektywy 28/2009/WE o promocji odnawialnych źródeł energii i wypełnienia treścią tzw. Krajowego Planu Działań (KPD) w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Forum stwarza okazję do rzeczowej dyskusji merytorycznej i szerszej współpracy  przedsiębiorców, a to wydaje się niezbędne  do aktywnego i twórczego udziału w pracach nad ustawą o odnawianych źródłach energii i przepisach wykonawczych, w tym w także nad systemem finansowania energetyki odnawialnej. Organizacja dyskusji wśród firm w tym zakresie i wpływanie na ostateczny kształt tych regulacji to kluczowe zadanie Związku na lata 2011/2012. Udział w konferencji jako prelegenci potwierdziły min. następujące osoby: Henryka Bochniarz – Prezydent PKPP Lewiatan i występujący w jej imieniu Dyrektor Lech Pilawski, Jan Rączka – Prezes NFOŚiGW, Janusz Pilitowski – Wicedyrektor  Departamentu Energetyki MG.

Rejestracja udziału na stronie RENEXPO http://www.renexpo-warsaw.com/288.html .