Postulaty do ustawy o OZE

Postulaty do ustawy o OZE
Mess of Potage, flickr cc-by-2.0

– System wsparcia powinien być uzależniony od opłacalności ekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego różnego dla różnych technologii OZE uwzględnionych w Krajowym Planie Działań i w polskim „zielonym miksie” energetycznym do 2020 roku – przekonują  {więcej}eksperci ZP FEO.

Najważniejsze postulaty, które zdaniem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej powinny znaleźć się w nowej ustawie o OZE, to:

– wsparcie zielonej energii elektrycznej z OZE świadectwami pochodzenia zróżnicowanymi w zależności od wielkości instalacji; różna opłata zastępcza dla dużych źródeł (>5 MW) lub różna cena gwarantowana dla mini (<250kW) i mikroźródeł (<50kW) wraz wyeliminowaniem wymogu prowadzenia działalności gospodarczej jako warunku korzystania z systemu wsparcia dla mikroźródeł,

– umożliwienie skorzystania przez właścicieli mikroźródeł z prosumenckiego systemu „net metering- rozliczeń netto” energii zużytej na własne potrzeby i oddanej do sieci

– ulgi w podatku dochodowym, poprzez możliwość odliczenia 30% kosztów inwestycji OZE dla mikroźródeł,

– przyśpieszona amortyzacja dla mini źródeł i ulgi w podatku rolnym z tytuły wykorzystania źródeł na cele produkcji rolnej

–  prawny wymóg (Prawo budowane) wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych generalnemu remontowi minimalnego poziomu energii z OZE na poziomie 10% do 2016 i minimum 20% od 1 stycznia 2017 roku oraz 30% od 1 stycznia 2020 roku,

–  zobowiązanie Ministra Gospodarki do stworzenia listy wszystkich zasadniczych urządzeń OZE i Rady Ministrów do wprowadzenia ich do systemu PKD/PKWiU z podziałem na mikroźródła i pozostałe, 

–  wprowadzenie zerowej stawki podarku VAT na wszystkie mikroźródła, adresowane do odbiorcy indywidualnego,

–  stworzenie i utrzymanie oraz aktualizacji systemu informatycznego, w którym gromadzone będą aktualne informacje o energetyce odnawialnej w Polsce.

REKLAMA

Najważniejszym celem planowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) jest prawne wdrożenie systemu wsparcia, który zapewni wypełnienie celów dyrektywy2009/28/WE o promocji energii z odnawialnych źródeł energii oraz realizację jej celów środowiskowych (zrównoważoność) , gospodarczych i społecznych. System wsparcia powinien mieć charakter prorozwojowy- promować nowe technologie, a jednocześnie efektywnym ekonomicznie, pozwalającym na skorzystanie z efektu skali na rosnącym rynku. Zdaniem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, nie jest to możliwe bez znacznie silniejszej niż do tej pory promocji energetyki rozproszonej, małoskalowej oraz aktywnego włączenia w realizację celów instalatorów i producentów urządzeń oraz odbiorców energii i prosumentów. Dyrektywa i wynikająca z niej dla Polski nowa ustawa to doskonała okazja na rzecz budowy zielonej gospodarki.

System wsparcia powinien być uzależniony od opłacalności ekonomicznej i ryzyka inwestycyjnego różnego dla różnych grup technologii OZE uwzględnionych w Krajowym Planie działań KPD i w polskim „zielonym miksie” energetycznym do 2020 roku. W tym zakresie (zdefiniowana na dzień dzisiejszy ale nie zamknięta w perspektywie 2020 roku lista technologii) intensywność wsparcia powinna uwzględniać przede wszystkim stan rozwoju technologii, potencjał rozwojowy oraz skalę/wielkość instalacji. Z uwagi na bardzo wysoki stopień centralizacji krajowej energetyki, rosnącą dominację technologii wielkoskalowych także na rynku zielonej energii, narastające problemy infrastrukturalne z przyłączeniami wielkoskalowych instalacji do sieci a jednocześnie naturalne rozproszenie odnawialnych zasobów energii dotychczasową oraz niskie koszty zewnętrzne dla małoskalowych instalacji OZE, te ostanie powinny mieć proporcjonalnie wyższą intensywność wsparcia.

REKLAMA

Spośród nowych, nieobecnych jeszcze na rynku, ale ujętych w KPD, mających oparcie w proporcjonalnie bardzo dużych odnawialnych zasobach energii i wielce obiecujących wielkoskalowych innowacyjnych technologii OZE w Polsce wymienić można morskie farmy wiatrowe (MFW). Tego typu jeszcze stosunkowo drogie, ale mające w Polsce duży potencjał rynkowy technologie będą dopiero wchodziły do systemu energetycznego w latach 2015-2020 po tzw. kosztach marginalnych (wyższych od przeciętnych). Technologia MFW jako jedna z droższych i obarczona ryzykiem innowacyjności może posłużyć jako referencyjna dla ustalania systemu wsparcia dla pozostałych technologii wieloskalowych OZE i jako punkt odniesienia także do oceny i określania systemu wsparcia dla technologii małoskalowych. Koszt energii elektrycznej z MFW, razem z minimalną marzą zysku można wyszacować wymaganą cenę za energię na 120 Euro/MWh. Tę cenę (ok. 480 PLN/MW) można przyjąć jako referencyjną (graniczną) do określania intensywności systemu wsparcia dla zielonej energii elektrycznej oraz dalszego związania systemu wsparcia dla technologii zielonego ciepła wymienionych w KPD. Nie zaleca się głębokiego technologicznego różnicowania systemu wsparcia (poza konkretnymi wyłączeniami), ale konieczne jest zróżnicowanie systemu wsparcia z uwagi na wielkość instalacji i typ inwestorów i odbiorców (np. gospodarstwa domowe, małe przedsiębiorstwa, gminy). Instrumenty powinny zatem być dobrane „horyzontalnie” (brak preferencji technologicznych), w zależności od mocy źródła.

 

Opracowanie:

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej

www.zpfeo.org.pl