Mały trójpak energetyczny wchodzi w życie – co się zmieni?

Mały trójpak energetyczny wchodzi w życie - co się zmieni?
foto: RWE press

{więcej}Większa niezależność Prezesa URE i nowy konkurs na to stanowisko, gazowe obligo giełdowe w wysokości 55 proc., zwolnienia z zakupu kolorowych certyfikatów dla przemysłu energochłonnego, ułatwienia i niższe wsparcie dla mikroinstalacji – Obserwator Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl wylicza najważniejsze rozwiązania nowelizacji Prawa energetycznego, która wchodzi w życie w środę, 11 września 2013 roku.

Wysokie gazowe obligo giełdowe

Obligo giełdowe zostanie nałożone na gaz wysokometanowy wprowadzany do sieci przesyłowej na granicy kraju, z kopalni i poprze terminal LNG. Przepisy jeszcze długo dotyczyć będą tylko jednej firmy – PGNiG, które wprowadza do sieci ok. 98 proc. gazu.

REKLAMA

Projekt ustawy przewiduje cztery rodzaje wyłączeń spod obliga. Nie będzie nim objęty gaz: stanowiący zapasy obowiązkowe, eksportowany oraz kupowany przez spółki dystrybucyjne. Z obowiązkowej sprzedaży części gazu na giełdzie zwolnione będą też firmy, które importują gaz, ale dysponują poniżej 10 proc. łącznej zarezerwowanej przepustowości połączeń transgranicznych. Obecnie kryterium to spełniają wszyscy alternatywni importerzy błękitnego paliwa.
Wysokość obliga wyniesie:

1. 30 proc. do końca 2013 roku,
2. 40 proc. w 2014 roku,
3. 55 proc. od 1 stycznia 2015 roku.

Ochrona odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wrażliwych

Ustawa wprowadza pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, którym będzie osoba z przyznanym dodatkiem mieszkaniowym oraz odbiorcy wrażliwego paliw gazowych, którym będzie osoba otrzymująca ryczałt na zakup opału. Temu pierwszemu przysługiwać będzie dodatek energetyczny, wypłacany przez gminy w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wypłacanie dodatków rozpocznie się w przyszłym roku. Rząd wygospodarował na ten cel 115 mln zł. Przeciętna wysokość dodatku szacowana jest na ok. 20 zł miesięcznie.

REKLAMA

Ustawa ściśle reguluje ponadto warunki odłączania odbiorców w gospodarstwach domowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) energii elektrycznej, gazu i ciepła. W przypadku złożenia przez odbiorcę reklamacji OSD będzie zobowiązany do ponownego podłączenia w ciągu 3 dni. Na rozpatrzenie reklamacji będzie miał 14 dni, jeżeli nie zdąży, reklamacja zostanie uznana za rozpatrzoną na korzyść odbiorcy. Dostarczania energii nie wstrzymuje się także w okresie rozpoznawania odwołania odbiorcy przez stały polubowny sąd konsumencki.

Rozstrzyganie sporów z odbiorcami energii i gazu

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o Inspekcji Handlowej spory z odbiorcami, będącymi konsumentami, wynikłe z umowy o przyłączenie oraz świadczenia usług przez przedsiębiorstwa energetyczne rozstrzygać będą stałe polubowne sądy konsumenckie przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Większa niezależność Prezesa URE

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej nadzór nad Urzędem Regulacji Energetyki przejdzie spod Ministra Gospodarki do Prezesa Rady Ministrów. Premier, tak jak dotychczas, będzie powoływał Prezesa URE. Jednak już nie na wniosek Ministra Gospodarki, po konkursie organizowanym przez ten resort, a bezpośrednio w wyniku konkursu organizowanego przez Szefa KPRM.

Regulator ponownie będzie organem kadencyjnym, wybieranym na 5 lat z możliwością jednokrotnego wyboru na drugą kadencję. Jednocześnie ustawa określa pięć nadzwyczajnych sytuacji, w których premier będzie mógł go odwołać. Przypomnijmy, że zaledwie cztery lata temu posłowie usunęli podobne przepisy silnie uzależniając regulatora od Ministra Gospodarki i to wbrew unijnemu III pakietowi energetycznemu.

Wiceprezes URE będzie wybierany w konkursie organizowanym przez Prezesa URE i przez niego powoływany. Także uzyska pięcioletnią kadencyjność z możliwością jednokrotnego odnowienia. Także statut URE będzie nadawany przez premiera, co jest zmianą w stosunku do pierwotnego przedłożenia, gdzie tę prerogatywę zachować miał minister gospodarki. Konkurs na Prezesa URE zostanie rozpisany przez Szefa KPRM w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie. Wcześniej MG proponowało, aby był to aż trzyletni okres.

Jakie nowe technologie uzyskają status OZE? Co zmieni się w funkcjonowaniu mikroinstalacji i małych instalacji OZE?  O tym, a także o zmianach w pozwoleniach na budowę OZE i ulgach dla odbiorców przemysłowych przeczytasz w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl