Innowacyjne ogniwo paliwowe z Polski [wywiad]

Innowacyjne ogniwo paliwowe z Polski [wywiad]
.....

– Sukces polskich firm na zagranicznych rynkach clean-tech będzie zależał m.in. od umiejętności odpowiedniego doboru wiarygodnych i przekonujących argumentów sprzedażowych – mówi w  wywiadzie dla Gramwzielone.pl Wiktoria Muzyczuk z firmy APS Energia, producenta polskiego ogniwa paliwowego i laureata projektu Green Evo. {więcej}

 

Gramwzielone.pl: Dlaczego zdecydowaliście się na udział w projekcie GreenEvo?

REKLAMA

Wiktoria Muzyczuk, APS Energia: Uczestnictwo w projekcie Greenevo umożliwiło firmie APS Energia przede wszystkim zidentyfikowanie nowych rynków ekspansji zagranicznej, a także spojrzenie z innej perspektywy na dotychczas obrane kierunki eksportu. Dzięki projektowi Greenevo pracownicy naszej firmy mieli możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach marketingowych. W ramach projektu powstały także liczne materiały promocyjne technologii zgłoszonej do konkursu, m. in. film prezentujący firmę APS i system zasilania PULSTAR. Podczas projektu Greenevo nasi pracownicy uczestniczyli w licznych wyjazdach zagranicznych, takich jak misje handlowe i targi międzynarodowe. Projekt niewątpliwie przynosi wymierne korzyści wizerunkowe i marketingowe, bowiem już samo zakwalifikowanie się do GreenEvo przynosi efekty.

Proszę scharakteryzować produkt, który chcecie promować dzięki GreenEvo?

Firma APS Energia do konkursu GreenEvo zgłosiła system zasilania z ogniwem paliwowym – PULSTAR. System zasilania awaryjnego PULSTAR oparty jest na ekologicznym źródle energii – ogniwie paliwowym. Dostarczając wodór oraz powietrze, otrzymujemy energię elektryczną i czystą wodę jako produkt uboczny. Ogniwo pracuje bezgłośnie, ma bardzo małe gabaryty w porównaniu do agregatu. Może być zainstalowane w dowolnym pomieszczeniu. Standardowa duża butla z wodorem zapewnia pracę systemu przy mocy 1kW przez 8 godzin. Ogniwa paliwowe zamieniają bezpośrednio energię zawartą w związkach chemicznych na energię prądu stałego. Zamiana ta następuje przy wysokiej sprawności energetycznej i bardzo małym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

W jakich instalacjach związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych można wykorzystać wasze rozwiązania?

System zasilania awaryjnego z ogniwem paliwowym PULSTAR został wdrożony do pracy u 4 klientów: Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska.

Dostarczone systemy zasilania składały się z następujących elementów: ogniwa paliwowego o mocy 1,2 kW, przetwornicy DC/DC stabilizującej napięcie z ogniwa, falownika umożliwiającego zasilanie z systemu odbiorników przemiennoprądowych, a także współpracę systemu z siecią rozdzielczą niskiego napięcia. System zasilania wyposażony w układ nadzoru będący integralną jego częścią pozwala na zdalne sterowanie systemem oraz odczyt wszystkich parametrów pracy systemu.

Celem dostaw systemu PULSTAR do jednostek naukowo-badawczych jest badanie samych ogniw paliwowych, jak też systemu w całości. Współpraca z uczelniami umożliwi im podniesienie poziomu kształcenia, wzbogacając program nauczania o najnowsze technologie w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Na chwilę obecną jest to nowoczesna technologia mało rozpowszechniona w zakładach energetycznych. Przyczyną stosowania tradycyjnych technologii w przemyśle są zwiększone nakłady finansowe. Nowoczesne systemy oparte na odnawialnych źródłach energii są kapitałochłonne.

Systemy zasilania gwarantowanego PULSTAR zostały wdrożone także u klientów. Pierwsze wdrożenie odbyło się w roku 2003. Ostatnie – w roku 2010.

APS jest już obecny na wielu rynkach zagranicznych. Czy wasze rozwiązania znajdują tam zastosowanie w inwestycjach związanych z energetyką odnawialną? Jeśli tak w jakich projektach?

Od wielu lat firma prowadzi i rozwi­ja swoją działalność również poza granicami kraju. Naszymi partnera­mi zagranicznymi są m. in.: rynki Europy Wschodniej (Rosja, Kazach­stan, Azerbejdżan, Litwa, Białoruś, Uzbekistan, Gruzja), rynki Unii Eu­ropejskiej (Czechy, Słowacja, Hiszpania, Holandia, Macedonia) oraz rynki światowe (Arabia Saudyjska, Australia, Irak, RPA, Egipt, Kuwejt). Za pośrednictwem sieci dealerów i pośredników produkowane urzą­dzenia bezawaryjnie pracują w wielu obiektach energetycznych na ca­łym świecie. APS Energia jest uczestnikiem światowego rynku UPS­-ów przemysłowych.

Głównymi odbiorcami naszych urządzeń są klienci, dla których wyso­ka niezawodność pracy urządzeń oraz wysokie parametry techniczne są priorytetem. Oferowane przez nas systemy zasilania awaryjnego zapewniają ciągłość procesów produkcyjnych i możliwość działania w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Na rynkach zagranicznych Grupa APS Energia oferuje również polskie rozwiązania w zakresie OZE, opracowane w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Nasze instalacje pracują np. w Czechach, gdzie w postaci systemów hybrydowych zasilają aktywne znaki drogowe. Jesteśmy także na etapie prowadzenia rozmów z firmami w Hiszpanii w zakresie dostaw falowników fotowoltaicznych EKO.

Jak postrzegacie rozwój rynku zielonej energii w Polsce? Które dziedziny OZE są dla was najatrakcyjniejsze i czy możecie się już pochwalić zastosowaniem waszych produktów w konkretnych inwestycjach ?

W obliczu ocieplenia klimatu na skutek zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej przez emisje gazów cieplarnianych wydzielanych z procesów spalania paliw kopalnianych takich jak węgiel, olej czy gaz do produkcji energii elektrycznej, niezbędna jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

W zakresie działalności w dziedzinie energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, spółka-córka Grupy APS Energia, firma ENAP posiada duże doświadczenie. Spółka ENAP na rynku energetycznym istnieje od 2001 roku. Przez te lata, obok stałej swojej działalności, zaczęła wdrażać idee produkowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, której jeden ze sztandarowych sposobów wytwarzania energii elektrycznej jest oparty na energii słonecznej, czyli energii fotowoltaicznej.

Firma ENAP w swojej ofercie posiada systemy energii fotowoltaicznej jak również energii wiatrowej. Energia wiatrowa jest wykorzystywana do napędzania turbin wiatrowych o różnych mocach. Turbina wiatrowa polega na generatorze elektrycznym napędzanym śmigłem wprawianym w ruch przez wiatr. Prywatni inwestorzy, choć nie są zobowiązani żadnymi przepisami do wdrażania tych technologii, są motywowani korzyściami, które mogą osiągnąć z zastosowania takich urządzeń poprzez sprzedaż wyprodukowanej energii bądź oszczędności wynikające z nieskorzystania z energii z sieci, bądź przez usamodzielnienie się od dostawy energii.

Konkretne inwestycje, zrealizowane przez firmę ENAP, to liczne instalacje fotowoltaiczne dla sygnałów drogowych – tzw. systemy hybrydowe (systemy fotowoltaiczne i wiatrowe) dla aktywnych sygnałów drogowych umieszczonych na drogach i autostradach oddalonych od punktów sieci konwencjonalnej bądź trudno dostępnych.

Spółka ENAP zainstalowała także małe elektrownie fotowoltaiczne na potrzeby własne stacji przekaźnikowej Telekomunikacji Polskiej SA w Osiecku. Kolejnym zakończonym projektem firmy ENAP w zakresie OZE jest budowa dużej elektrowni hybrydowej (fotowoltaicznej i wiatrowej) dla firmy Kingspan o mocy 1 MW łącznie.

Planowane inwestycje firmy ENAP to: instalacja elektrowni hybrydowej na potrzeby własne o mocy 30 kW łącznie w nowo budowanej hali usługowo-produkcyjnej w Wilczkowicach Górnych k/Kozienic. Planowana jest także biogazownia w Kozienicach, które będzie produkować energię elektryczną 

i cieplną.

Obecnie pracujemy także nad unikalną polską konstrukcją przeznaczoną dla farm wiatrowych zainstalowanych na terenie dużych gospodarstwa wiejskich.

REKLAMA

Które technologie OZE mają największą szansę na rozwój i jakie produkty i rozwiązania, które mogą znaleźć w nich zastosowanie, mają dzięki temu szansę na rozwój.

Czeka nas szybki rozwój odnawialnych źródeł energii. Polityka energetyczna Polski do 2030 r. zawiera prognozę rozwoju odnawialnych źródeł energii, z której jednoznacznie wynika, że główną wykorzystywaną technologią będą turbiny wiatrowe.

Polska jest zobowiązana do wdrażania nowych technologii z zakresu OZE z uwagi na podpisane traktaty międzynarodowe i jej przynależności do Unii Europejskiej, która wiąże się z wymogami stopniowego i pilnego wprowadzania w życie produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Takimi wymogami są obciążone głównie samorządy terytorialne, przede wszystkim gminy.

Rozwój przemysłowy jest nieuniknioną przyszłością, dlatego jako firma technologiczna dą­żymy do minimalizacji jego wpływ na środowisko naturalne. Dzię­ki innowacyjnej i zaawansowanej technologii, oferujemy oryginalne rozwiązania na rzecz alternatywnych źródeł energii – m.in. falowniki foto­woltaiczne EKO. Falownik fotowoltaiczny przekształca energię ze źró­deł prądu stałego takich jak: baterie fotowoltaiczne, ogniwa paliwo­we, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, generatory maszynowe itd. i przekazuje ją do sieci prądu przemiennego. Może również współ­pracować z ogólną siecią prądu przemiennego, a także z wydzielony­mi sieciami prądu przemiennego, jako jedno z wielu źródeł energii.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może być realizowana za pomocą systemów podłączonych do sieci energetycznych, ale także systemów autonomicznych (off-grid). Ten drugi sposób wykorzystania zielonej energii jest w Polsce jeszcze mało popularny. Co waszym zdaniem musi się wydarzyć, aby Polacy w swoich domach produkowali energię na swój użytek np. za pomocą małych elektrowni wiatrowych czy paneli fotowoltaicznych?

Energetyka rozproszona, jako źródła budowane w stosunkowo krótkim czasie ma możliwość szybkiego uzupełnienia systemowych braków. Potrzebny jest uproszczony system dla małych producentów, tzw. prosumentów (<40 kW) – piko i mikroźródła. Do tego koniecznością jest wprowadzenie taryfy netto i uproszczenie warunków środowiskowych. Poza tym musimy uporządkować dostęp do sieci: wprowadzić mechanizm obowiązku przyłączenia przez OSD/OSP. Istotne jest też wspieranie inwestorów w okresie od 5 do 10 lat, a nie producentów energii odnawialnej jak to jest dotychczas. energetyka rozproszona niesie ze sobą możliwość finansowania kosztów produkcji energii mikroinwestycjami obywateli.

Efekt ekonomii skali masowej produkcji fabrycznej małych źródeł energii działa znacznie lepiej niż w masowej produkcji energii w źródłach systemowych. Energetyka rozproszona może stać się energetyką obywatelską. Jej rozwój zależy od regulacji prawnych i wymaga budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych, których efektem ma być wzrost efektywności przesyłu i produkcji energii elektrycznej.

Jakie największe bariery z punktu widzenia firmy specjalizującej się w elektroenergetyce blokują szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii i jak je ograniczać?

Aby rozwój energetyki rozproszonej był możliwy, niezbędne jest wprowadzenie w życie m.in. legislacji w zakresie działalności prosumenckiej w energetyce. Potrzebna jest nowelizacja Prawa energetycznego, aby wykorzystać potencjał rynku wewnętrznego z korzyścią dla energetyki i całej gospodarki. Należy również znowelizować system wspierania inwestycji w źródła rozproszone 

i odnawialne (certyfikaty proinwestycyjne), stworzyć system wsparcia dla prosumentów (tzw. taryfa netto) i dla inwestujących w nowoczesne wysokoefektywne źródła systemowe (błękitne certyfikaty).

Jak postrzegacie rozwój elektrycznej motoryzacji? Czy upatrujecie swoich szans w rozwoju rynku samochodów elektrycznych i na jakie rozwiązania będzie on – Waszym zdaniem – generował największe zapotrzebowanie?

Elektryfikacja transportu jest kluczowym elementem rozwoju motoryzacji w wielu krajach. Jest ona związana nie tylko z wymogami ochrony środowiska, ale także z uzyskaniem niezależności od paliw kopalnych, których dostępność jest ograniczona, a ceny nieprzewidywalne. Obecnie wielu producentów samochodów wprowadza na rynki światowe pojazdy elektryczne, oparte na zróżnicowanych technologiach i koncepcjach. Napęd elektryczny to przyszłość.

W najbliższym czasie udziały rynkowe aut elektrycznych będą stosunkowo niskie, a pojazdy z silnikiem wewnętrznego spalania nadal pozostaną dominującym środkiem transportu. Cena nowych technologii jest wysoka, a dostęp do infrastruktury ograniczony.

Wprowadzenie pojazdów elektrycznych w Polsce powinno odbywać się stopniowo – w pierwszej kolejności powinny powstać ośrodki promujące elektryfikację pojazdów, tam, gdzie efekt ich wprowadzenia będzie największy – w centrach dużych aglomeracji miejskich oraz obszarach cennych środowiskowo. Elektryfikacja transportu nie może ograniczyć się do pojazdów osobowych, powinna również objąć transport publiczny i służby miejskie, takie jak np. zakłady oczyszczania. Z tego względu konieczne jest zintegrowane podejście do elektryfikacji transportu, z uwzględnieniem standaryzacji prywatnej i publicznej infrastruktury ładowania, bezpieczeństwa energetycznego, inteligentnych sieci elektro-energetycznych, a także długoterminowej, przewidywalnej i spójnej polityki podatkowej względem pojazdów elektrycznych oraz energii elektrycznej używanej do ich ładowania.

Jako producent systemów zasilania awaryjnego firma APS Energia posiada już opracowane podzespoły, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w rozwoju pojazdów elektrycznych. Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce – z Politechniką Warszawską, oraz zagranicą – Politechniką w Aachen w Niemczech, gdzie zagadnienie elektryzacji pojazdów jest znane i badane od wielu lat. W wyniku współpracy z niemieckimi jednostkami naukowo-badawczymi będziemy mogli zaproponować konkretne oryginalne rozwiązania dla polskiego rynku.

Wspólnie ze spółką-córką Grupy APS Energia, firmą ENAP, opracowujemy miejskie stacje intensywnego ładowania samochodów elektrycznych.

W jakich obszarach polskie firmy adresujące swoje usługi i produkty do globalnej branży OZE mogą upatrywać szans na rozwój. Które z krajów mogą być pod tym względem dla polskich firm z branży clean-tech najatrakcyjniejsze i dlaczego?

Polska ma realną szansę na udział w globalnym zielonym rynku. Potencjał, jaki w tym zakresie mamy, wymaga zbadania, wzmocnienia i ukierunkowania naszej ekspansji. Wsparcie rządowe tego procesu, ze względu na jego charakter, jest niezbędne.

Sukces polskich firm na zagranicznych rynkach clean-tech będzie zależał m.in. od umiejętności odpowiedniego doboru wiarygodnych i przekonujących argumentów sprzedażowych. Podstawą sukcesu jest dobre zrozumienie specyficznych potrzeb nabywcy oraz odwołanie się do nich, zaprezentowanie konkretnych korzyści, wynikających z zakupu proponowanego rozwiązania. Takie działanie wymaga wcześniejszego zrozumienie specyfiki rynku w danym kraju oraz warunków, w jakich działa nabywca, w tym uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i kulturowych.

Rynki zagraniczne, na których polscy producenci zielonych technologii znajdą odbiorców to przede wszystkim rynki Europy oraz pobliskich regionów Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Kaukazu.

 


 

Czytaj wywiady z pozostałymi laureatami projektu GreenEvo na Gramwzielone.pl:


WATT: WATT umacnia pozycję w Europie

SUNEX:Nasz potencjał potwierdzamy wynikami sprzedaży

Zespół Innowacyjny PROMIS: Polska technologia podnosi jakość biogazu

NEON: Wysokosprawne kolektory słoneczne z Polski 

POL-MOT Warfama: Świetne perspektywy branży biomasowej w Polsce


d.Ł Gramwzielone.pl