PSEW zgłasza uwagi do systemu aukcyjnego i postuluje o pilne korekty w obowiązujących zasadach wsparcia OZE

PSEW zgłasza uwagi do systemu aukcyjnego i postuluje o pilne korekty w obowiązujących zasadach wsparcia OZE
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Naprawa istniejących zasad wsparcia OZE, stworzenie przepisów przejściowych i poprawa zaproponowanego systemu aukcyjnego to najważniejsze według ekspertów PSEW działania, które trzeba podjąć, aby dialog nad nowym systemem wsparcia OZE zakończył się pozytywnie. Ministerstwo Gospodarki przedstawiło 17 września propozycję nowego systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Zapowiedziano między innymi wdrożenie systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji – informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.
 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podjęło się analizy systemów aukcyjnych, które działają w krajach UE. Szczególnie gruntownej analizie poddano systemy aukcji dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), które funkcjonują w Holandii i Włoszech, jak również Wielkiej Brytanii.
 
Z dokonanych analiz wynika, że systemy aukcyjne mogą być efektywne, ale muszą być spełnione określone, szczegółowe warunki. Przede wszystkim wprowadzenie nowego systemu wsparcia w Polsce musi być ściśle powiązane z niezwłoczną naprawą istniejącego systemu. – mówi Wojciech Cetnarski, Prezes PSEW. Co najmniej kilka propozycji MG w zakresie nowego systemu musi zostać gruntowanie zmodyfikowanych, aby ewentualne wprowadzenie tego systemu odbyło się z korzyścią dla polskiej gospodarki oraz poprzez zagwarantowanie praw nabytych było akceptowalne dla uczestników rynku  OZE.
 
PSEW pozytywnie ocenia deklaracje MG przedstawione 17 września mówiące, że nowe przepisy muszą respektować prawa nabyte oraz sprzyjać realizacji celów określonych w Krajowym Planie Działania na rzecz OZE. W ślad za tymi deklaracjami muszą jednak pójść odpowiednie rozwiązania prawne, a tych w prezentacji Ministerstwa zabrakło.
 
– Kluczowe pozostaje to, by wprowadzanie nowego systemu nie pozbawiło inwestorów, którzy zainwestowali w sektor energetyki wiatrowej już ponad 18 mld zł ich praw nabytych, oraz aby okres przejściowy nie spowodował zahamowania realizowanych inwestycji i oczekiwania np. przez okres kolejnych 2-3 lat na nowe zasady – podkreśla Wojciech Cetnarski.
 
Każda nowa inwestycja  która weszła lub wejdzie do eksploatacji w ramach istniejącego systemu wsparcia powinna mieć zagwarantowany 15-letni okres wsparcia nawet w sytuacji zmiany systemu. Nieakceptowalna jest propozycja MG, aby system certyfikatów obowiązywał dla istniejących inwestycji nie dłużej niż do 2021 roku beż żadnej gwarancji przejścia projektów oddanych do eksploatacji w tym systemie do nowego systemu.
 
Propozycje Ministerstwa Gospodarki powinny, zdaniem PSEW, uwzględniać następujące podstawowe elementy:
 
1. naprawę istniejącego systemu, w zakresie ustabilizowania cen zielonych certyfikatów.
2. zaplanowanie okresu przejściowego, który powinien obowiązywać dla wszystkich instalacji OZE które uzyskają pozwolenia na budowę, do chwili rozstrzygnięcia pierwszej aukcji, tak, aby nie zahamować rozpoczętych już inwestycji.
3. poszanowanie praw nabytych inwestorów, którzy zrealizowali projekty w systemie zielonych certyfikatów poprzez zapewnienie im w określonym czasie możliwości przejścia ze starego do nowego systemu wsparcia bez utraty wartości ich inwestycji. Podstawą takiego przejścia i „wygaszania” systemu certyfikatów powinno być zagwarantowanie taryfy „feed in premium”, jaką otrzymają wszystkie projekty uprawnione do ŚP w momencie przejścia na nowy system; taryfa ta powinna być określona już w momencie ogłoszenia nowego systemu, tak by uniknąć zapaści na rynku certyfikatów.
4. zaproponowanie przewidywalnych i zobiektywizowanych formuł cenowych i wolumenów przyszłych aukcji, na co najmniej 5 lat naprzód, aby stworzyć inwestorom horyzont inwestycyjny umożliwiający przygotowanie nowych projektów inwestycyjnych, a Polsce osiągnięcie trwałych mocy wytwórczych w OZE i poziomu produkcji odnawialnej energii elektrycznej, zgodnych z KPD.
 
Według PSEW spełnienie powyższych kryteriów jest fundamentalne, aby zapewnić przeprowadzenie dobrych i trwałych zmian w systemie wsparcia OZE w Polsce. PSEW analizuje i zaproponuje również szereg rozwiązań szczegółowych, które należałoby wprowadzić, aby system aukcji przyczynił się do budowania nowych i trwałych mocy OZE i zrealizowania przez Polskę jej zobowiązań unijnych w roku 2020.
 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

REKLAMA
REKLAMA