Jak OZE wpływa na wzrost cen energii?

Jak OZE wpływa na wzrost cen energii?
Michał Ćwil, dyrektor generalny PIGEO, foto: PIGEO

Dystrybutorzy energii podwyżki jej cen często uzasadniają kosztami wynikającymi z konieczności zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Z tą retoryką polemizuje Michał Ćwil, dyrektor wykonawczy PIGEO. {więcej}

– Wiele spółek obrotu energią wykorzystuje zielone certyfikaty do usprawiedliwienia swojej wewnętrznej polityki cenowej. Odbiorcy końcowi, nader często, otrzymują informację o przyczynach wzrostu cen energii elektrycznej. Dla większej części społeczeństwa, mniej zorientowanej w uwarunkowaniach rozwoju rynku energii, podana w sposób lakoniczny informacja niesłusznie utwierdza ich w przekonaniu, że to OZE są jedynym przyczynkiem wzrostu cen za energię – pisze Michał Ćwil.

W opinii CEO Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, wpływ kosztów wynikających z obowiązku zakupu energii produkowanej ze źródeł odnawialnych po preferencyjnych cenach, do których dolicza się tzw. świadectwa pochodzenia (ok. 270 PLN/MWh), na cenę energii dla odbiorców końcowych w ubiegłym roku wyniósł 0,53 gr/kWh, a w tym roku jest to ok. 0,07 grosza na kilowatogodzinę.

REKLAMA
REKLAMA

Jak zauważa dyrektor wykonawczy PIGEO, w tym i przyszłym roku – ze względu na utrzymanie obowiązku zakupu OZE na poziomie 10,4% – energetyka odnawialna nie powinna mieć praktycznie żadnego wpływu na podwyżki cen energii.

– (…) rok 2011 to pierwszy rok, w którym nie zwiększa się zakres obowiązku dla podmiotów zobligowanych do zakupu zielonych certyfikatów. Dlatego system wsparcia energii OZE nie powinien w Polsce przynieść wzrostu cen energii dla odbiorców końcowych w roku 2011 o więcej niż inflacja certyfikatów (właściwie opłaty zastępczej). W dyskusji tej pomija się fakt, że gwarantowana cena energii z OZE w obecnym roku spadła w porównaniu do cen z roku poprzedniego o 1,89 zł za MWh – przekonuje Michał Ćwil.

Czytaj wywiad udzielony portalowi Gramwzielone.pl przez Michała Ćwila, dyrektora generalnego PIGEO: Feed-in tariffs daje gwarancje inwestorom