Zielone certyfikaty w nowej ustawie o OZE

Zielone certyfikaty w nowej ustawie o OZE
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

NOWA USTAWA O OZE. Hydroelektrownie, energetyka wiatrowa, biogazownie, elektrownie biomasowe, fotowoltaika – które z tych technologii stracą, a które zyskają, w nowym systemie wsparcia OZE? {więcej}

Ministerstwo Gospodarki podczas wczorajszej prezentacji nowej ustawy o OZE przedstawiło propozycje tzw. współczynników korygujących wartość świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), które zróżnicują poziomy wsparcia dla producentów zielonej energii w zależności od danej technologii oraz wielkości instalacji.

W projekcie ustawy o OZE znalazł się zapis mówiący o wprowadzeniu 15-letniego okresu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów (ZC) dla elektrowni OZE, które będą dostarczać zieloną energię do sieci energetycznych. Elektrownie powstałe przed implementowaniem nowej ustawy także zostaną objęte nowym systemem ZC „przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia”. Świadectw pochodzenia nie otrzymają elektrownie OZE powstałe przed 1997 rokiem, chyba, że przeszły modernizację, której koszt wyniósł minimum 30% wartości początkowej inwestycji. Wówczas wartość współczynnika determinującego wartość ZC ma być ustalana w oparciu o poniesione koszty modernizacji.

REKLAMA

W nowym systemie wsparcia OZE jednostkowa wartość świadectw pochodzenia ma być w dalszym ciągu określana przez poziom opłaty zastępczej, która będzie z biegiem lat malała – jeśli rosnąć będą ceny energii. W ten sposób, w 15-letnim okresie wsparcia dla OZE wartość świadectw pochodzenia powinna zostać utrzymana na zbliżonym poziomie – podobnie jak teraz, będzie jedynie zwiększana co roku o wskaźnik inflacji.

REKLAMA

Wartość współczynników korygujących dla poszczególnych technologii OZE i ich mocy ma być przyjmowana w rozporządzeniach Ministerstwa Gospodarki. Ponadto, MG ma je co trzy lata rewaloryzować biorąc pod uwagę m.in. rozwój danej technologii, analizę poziomu kosztów wytwarzania energii poszczególnych OZE czy kierunki polityki energetycznej państwa.

W propozycjach przedstawionych wczoraj przez Ministerstwo największą wartość wsparcia otrzyma fotowoltaika (2 zielone certyfikaty) oraz biogazownie o mocy do 100 kW (ok. 1,7 ZC). W stosunku do obecnie obowiązującego systemu wsparcia stracą natomiast duże elektrownie wodne i wiatrowe (on-shore), a także współspalanie.

W celu promocji tzw. mikroinstalacji, czyli elektrowni o mocy do 40 kWe lub 70 kWt (dla biogazowni – do 100 kWe i 130 kWt) resort gospodarki zamierza przyznawać ich operatorom dodatkowe 0,5 ZC za każdą megawatogodzinę sprzedanej energii. Właściciele domowych mikroinstalacji, czyli tzw. prosumenci, będą mogli odsprzedawać wyprodukowaną przez siebie energię po cenie na poziomie przynajmniej 70% ceny energii, powiększonej o wartość certyfikatu dla danej technologii uwzględniającego dodaktowe 0,5 pkt.

Zobacz szczegółowe wielkości współczynników korygujących w zależności od rodzaju i mocy danych technologii OZE w dziale grafik Gramwzielone.pl: Nowy system wsparcia OZE.