Propozycje zmian projektu ustawy o OZE wg FreeLight

Propozycje zmian projektu ustawy o OZE wg FreeLight
t-solar press

Prezentujemy propozycje zmian w projekcie ustawy o OZE, które przesłała do nas firma FreeLight.

Według firmy FreeLight, w trwających obecnie konsultacjach społecznych dotyczących nowej ustawy o OZE uwzlędnienia i zmiany wymagają następujące zapisy dokumentu:

1. Art. 13, punkt 2:

REKLAMA

Treść zgodnie z projektem:

„2) Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, w ilości nie większej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w danym roku nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga wpisu do rejestru wytwórców”.

Uwagi/propozycja zmiany:

Należy słowa „w danym roku” zastąpić słowami „w poprzednim roku„. Dodatkowo należałoby ustalić okres potrzebny na rejestrację działalności gospodarczej. 
Obecny zapis projektu jest problematyczny dla właściciela instalacji, który do końca roku nie wie czy ma rejestrować działalność gospodarczą czy nie.

Należy słowa „…w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, w ilości nie większej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w danym roku” zastąpić słowami „nie większej niż 10 kW”.
Obecny zapis projektu może ponadto skutkować budową (w celu uniknięcia obowiązku rejestracyjnego) nieoptymalnych mikroinstalacji dla danego gospodarstwa domowego, poprzez celowe „zmniejszanie” instalacji po to, aby uniknąć problemu przekroczenia bariery 30%.

Mikroinstalacje są jednak stosunkowo nieprzewidywalne. Produkcja energii może się zmieniać dosyć znacząco z roku na rok nawet o +/- 10-15%. Należy także wziąć pod uwagę, że instalacje OZE mają trwałość ok. 20-30 letnią – w tym czasie konsumpcja energii elektrycznej w gospodarstwie domowym może się zmieniać w wyniku zmian społecznych (dzieci opuszczające dom rodzinny) co będzie powodowało obowiązek rejestracyjny.

Po zmianie:

– mikroinstalacje produkujące energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego unikną problematycznego śledzenia bieżącej produkcji energii;

– intencja ustawodawcy pozostanie zachowana – aby maksymalnie uprościć procedury dla małych instalacji, które będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne a nie w celach zarobkowych.

2. Art. 46, ust. 1 i Art. 47

Treść zgodnie z projektem:
Art. 46 ust. 1

Świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wraz z określonym współczynnikiem korekcyjnym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47, przysługuje dla nowej instalacji odnawialnego źródła energii przez okres 15 lat.
Art. 47. Ust. 1

Minister właściwy do spraw gospodarki, co trzy lata, do dnia 30 czerwca danego roku określi […] współczynniki korekcyjne […] na okres pięciu lat.

Uwagi/propozycja zmiany:

Art. 46 gwarantuje 15 letni okres współczynnika korekcyjnego. Jak to się ma do zapisu art. 47 że współczynniki są ważne przez 5 lat i ogłaszane co 3 lata. Niezrozumiała jest intencja ustawodawcy.

3. Art. 49

REKLAMA

Uwagi/propozycja zmiany:

Przepis nie ujmuje zwolnienia z akcyzy dla produkcji energii w mikroźródłach. Ustawa o podatku akcyzowym zwalnia z akcyzy tylko i wyłącznie energię elektryczną produkowaną w OZE na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia (art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym).
Obecny zapis projektu skutkuje tym, że w przypadku braku posiadania takiego dokumentu (na podst. art. 13 ust.2) produkcja energii elektrycznej jest obarczona podatkiem akcyzowym. Niezrozumiała jest intencja ustawodawcy.

Po zmianie (dodanie punktu d): „d) Produkcja energii w mikroźródle jest zwolniona z podatku akcyzowego.

4. Art. 72, ust. 1

Treść zgodnie z projektem:

Do dnia 31 grudnia 2015 r. Za równorzędne z uzyskaniem certyfikatu uznaje się ukończenie co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych.

Uwagi/propozycja zmiany:

Sugerujemy dodanie zapisu „lub posiadanie tytułu doktora nauk technicznych”. Obecny zapis projektu skutkuje tym, że krąg podmiotów uprawnionych będzie przez długi czas stosunkowo niewielki. Dopuszczenie osób z doktoratem do wykonywania niektórych prac, bez potrzeby odrębnego szkolenia, zostało dopuszczone np. Ustawą o radcach prawnych

Po zmianie: „Do dnia 31 grudnia 2015 r. Za równorzędne z uzyskaniem certyfikatu uznaje się ukończenie co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub posiadanie co najmniej tytułu doktora nauk technicznych”.

5. Art. 29

Uwagi/propozycja zmiany:

Do zmiany w przepisach obowiązujących – Ustawa Prawo Budowlane:
Art. 29 ust. 1 ppkt.28) Budowa mikroinstalacji w rozumieniu ustawy z dnia … O Odnawialnych źródłach energii nie wymaga pozwolenia na budowę pod warunkiem wykonania jej przez certyfikowanego instalatora.


Zobacz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii na Gramwzielone.pl [PDF]

red. gramwzielone.pl / FreeLight