Sprzedawca zobowiązany

REKLAMA
REKLAMA
W praktyce do organizowanych przetargów nie 
zgłoszały się Ŝadne przedsiębiorstwa energetyczne spełniające ustawowe wymogi objęcia 
zadań sprzedawcy z urzędu, czyli posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub 
energią elektryczną, a sprzedawców z urzędu dla poszczególnych obszarów RP Prezes URE 
wyznaczał w drodze decyzji administracyjnych. 
Wychodząc naprzeciw powyŜszej sytuacji, w projekcie ustawy zaproponowano nieco 
odmienną regulację. Po pierwsze zastąpiono określenie sprzedawcy z urzędu określeniem 
„sprzedawcy zobowiązanego”. Po drugie przewidziano inne kryteria wyłonienia tego 
sprzedawcy. Mając na względzie zupełną nieskuteczność trybu przetargowego przyjęto, Ŝe 
sprzedawca zobowiązany wyznaczany będzie z urzędu, w drodze decyzji. Wyznaczy go, 
Prezes URE spośród sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie sprzedaŜy 
odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej operatora 
na obszarze działania tego sprzedawcy na dzień 31 sierpnia poprzedniego roku. Wyznaczenie 
sprzedawcy zobowiązanego następować będzie corocznie w terminie do dnia 31 października 
kaŜdego roku na rok następny. Aby umoŜliwić nieprzerwaną realizację zadań zakupu energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ewentualne wniesienie odwołania od decyzji 
Prezesa URE nie wpłynie na nałoŜone obowiązki zakupu energii elektrycznej. Zasady i tryb 
zakupu tej energii określono w art. 41, art. 42 i art. 74 projektu ustawy.