Małe instalacje

Celem uproszczenia i ograniczenia dotychczasowych procedur koncesyjnych 
wyłącznie do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach 
przemysłowych, zaproponowano aby działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji wymagała 
jedynie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
małych instalacji. Wpis ten został określony w projekcie ustawy jako „rejestr wytwórców 
energii w małej instalacji”. Rejestr prowadzić będzie Prezes URE. Wpis do omawianego 
rejestru dokonywany będzie na podstawie pisemnego wniosku wytwórcy, przy czym rejestr 
ten będzie jawny i prowadzony w systemie informatycznym. 

Wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji zostanie 
zobligowany do posiadania dokumentu potwierdzającego m.in. tytuł prawny do obiektów 
budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza, a takŜe tytułu 
prawnego do małej instalacji. Dokumentem niezbędnym do dokonania wpisu będzie 
załączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego przyłączenie małej instalacji do sieci, 
spełnianie wymagań zawartych w przepisach o ochronie przeciwpoŜarowej, sanitarnych i o 
ochronie środowiska. Wytwórca przekazywać będzie bezpośrednio Prezesowi URE 
sprawozdania półroczne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. 
REKLAMA

Przesłanki odmowy wpisu w zakresie wytwórców energii w w małej 
instalacji są enumeratywnie wskazane w art. 13 projektu, zaś zakaz wykonywania działalności 
następuje w przypadku zdarzeń określonych w art. 14 projektu. Po wykreśleniu z rejestru 
ponowny wpis moŜliwy jest po upływie 3 lat od wydania ww. decyzji o zakazie wykonywania 
działalności. 

 
REKLAMA