MG przekazało projekt ustawy o OZE do Stałego Komitetu Rady Ministrów

MG przekazało projekt ustawy o OZE do Stałego Komitetu Rady Ministrów
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Resort gospodarki przedstawił zaktualizowany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii i przekazał go do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – jak zaznacza MG – z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jak informuje resort gospodarki, w projekcie ustawy o OZE zostały wprowadzone pewne zmiany „na podstawie zgłoszonych wniosków i ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, a także nadesłanych uwag przez stronę społeczną”. W komunikacie Ministerstwa Gospodarki czytamy, że najważniejsze i najczęściej zgłaszane w toku konsultacji społecznych uwagi dotyczyły m.in.:

– doprecyzowania przepisów regulacji;
– wprowadzenie nowych definicji,
– odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji;
– gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE;
– obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE;
– obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego);
– gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie;
– mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
– potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
– rozszerze
nia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni;
– określenie prosumentów – wytwórców (wytwarzających energie elektryczną w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji;
– sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw;
– niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów;
– niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

REKLAMA
REKLAMA

Najnowsza wersja projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą MG skierowało do Stałego Komitetu Rady Ministrów, jest dostępna pod poniższym linkiem: 

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

gramwzielone.pl