Podatek od nieruchomości od tymczasowych obiektów budowlanych OZE

Podatek od nieruchomości od tymczasowych obiektów budowlanych OZE
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner w Tax Adviser

{więcej}Zarówno podczas fazy budowy, jak również samego użytkowania projektów OZE, obiekty infrastruktury pomocniczej w stosunku do głównej działalności (produkcji energii elektrycznej) mogą stanowić tzw. tymczasowe obiekty budowlane – pisze Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, partner w kancelarii podatkowej Tax Adviser. 

Kwestią, jaka budzi szereg wątpliwości, jest ustalenie czy podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W świetle uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2014 r., sygn. II FPS 11/13, każdy tymczasowy obiekt budowlany, który jest budowlą i spełnia określone kryteria, może być objęty tym podatkiem.

Zgodnie z przepisami (ustawa Prawo budowlane) tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Jest nim także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem (np. obiekty kontenerowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, barakowozy, maszty pomiarowe).

REKLAMA

Jak podkreśla Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca podatkowy, Partner kancelarii doradztwa podatkowego Advicero Tax, orzecznictwo w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowych obiektów budowlanych było do tej pory sprzeczne. Z tego powodu poszerzony skład NSA na wniosek Prokuratora generalnego (sygn. akt PG IV Pa 125/13) podjął uchwałę rozstrzygającą, czy tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w ustawie – Prawo budowlane stanowi budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% ich wartości.

NSA w przedmiotowej uchwale uznał, że tymczasowy obiekt budowlany można uznać za budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnione są kumulatywnie następujące warunki:

REKLAMA

– jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej;

– stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo budowlane;

– jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Abstrahując od powyższych warunków, dla ustalenia, czy właściciel tymczasowego obiektu budowlanego będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim moment powstania obowiązku podatkowego. Mianowicie, jeśli tymczasowy obiekt budowlany powstanie i przestanie istnieć zanim powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, to nie będzie podatku do zapłaty – wskazuje Katarzyna Klimkiewicz-Deplano.

Należy jednak podkreślić, iż zaprezentowane stanowisko NSA jest niestety niekorzystne dla podatników – potwierdza ono bowiem obowiązek opodatkowania podatkiem od nieruchomości tymczasowego obiektu budowlanego. Dodatkowo nie można wykluczyć, że przedmiotowa uchwała stanie się podstawą do opodatkowywania przez fiskusa różnych ruchomości.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, partner w kancelarii podatkowej Tax Adviser