J. Piechociński: projekt ustawy o OZE w obecnym kształcie to gwarancja rozwoju rynku energetyki prosumenckiej

J. Piechociński: projekt ustawy o OZE w obecnym kształcie to gwarancja rozwoju rynku energetyki prosumenckiej
Janusz Piechociński. Foto: Ministerstwo Gospodarki

{więcej}Jak poinformował wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, w resorcie gospodarki trwają pracę na aktualizacją programu „Polityki energetycznej Polski” w perspektywie do 2050 r. Główne cele jak bezpieczeństwo energetyczne, poprawa konkurencyjności sektora energetycznego i całej gospodarki pozostaną niezmienne. Zmodyfikowane mają zostać jedynie drogi do osiągnięcia założonych celów.

Nowy dokument ma uwzględniać m.in. wykorzystywanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, budowę wspólnego rynku energii w ramach Unii Europejskiej czy wdrożenie programu energetyki jądrowej.

Zdaniem Piechocińskiego kluczowy w określeniu perspektywy przyszłego rozwoju sektora energetycznego w Polsce będzie wynik toczącej się obecnie w UE debaty na temat polityki klimatyczno-energetycznej do 2030r.

REKLAMA

Program ma również uwzględnić wykorzystanie funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a także odpowiedzieć na wyzwania związane z potrzebą budowy nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej.

Zdaniem wicepremiera kluczowe cele polityki energetycznej Polski to stworzenie możliwości stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, co przyczyni się do rozwoju gospodarki i zapewni bezpieczeństwo energetyczne państwa.

REKLAMA

Efektywność energetyczna ma nadal pozostać priorytetem polityki energetycznej. W opinii ministra gospodarki jest to najtańsze rozwiązanie w kierunku ograniczania emisji, ale też zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Inteligentne sieci i środki zarządzania popytem, kogeneracji, centralne ogrzewanie i chłodzenie, zdecentralizowane wytwarzanie energii, czy rozpowszechnienie napędu elektrycznego pojazdów – to zdaniem Janusza Piechocińskiego technologie, które przyczynią się do poprawy efektywności łańcucha energetycznego.

Jak informuje szef resortu gospoadrki, węgiel nadal pozostanie kluczowym paliwem, jednak jego udział będzie się zmieniał wskutek coraz większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz uruchomienia programu energetyki jądrowej.

Janusz Piechociński uważa, że realizacja programu jądrowego w jego obecnie zakładanym kształcie jest uzasadniona ekonomicznie. Jednakże rozwój odnawialnych źródeł energii ma pozostać równie istotnym elementem polityki energetycznej państwa.

Zdaniem wicepremiera, przyjęty 6 lutego przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt ustawy o OZE promuje energetykę prosumencką. Jednocześnie realizując jeden z celów dyrektywy 2009/28/WE, jakim jest promocja energetyki małoskalowej, w tym także mikro, w zakresie dotyczącym wytwarzania energii przez obywateli/konsumentów, tak by każdy mógł produkować, korzystać z własnej energii i odsprzedawać nadwyżki wytworzonej oraz niewykorzystanej przez siebie energii elektrycznej.
  
W opinii ministra gospodarki projekt ustawy o OZE w obecnym kształcie to gwarancja rozwoju rynku energetyki prosumenckiej. Rozwój tego rynku przyczyni się zmniejszenia kosztów związanych z przesyłem i dystrybucją energii, jak również poprawi jakość energii dostarczanej do odbiorców końcowych i rozwiąże problem niedoboru energii na obszarach niezurbanizowanych.

Piechociński uważa, że działalność prosumencka pozwoli na efektywne gospodarowanie zasobami w skali regionu i będzie stymulować lokalną przedsiębiorczość. Jego zdaniem promocja mikroinstalacji (kolektory słoneczne, mikrowiatraki, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, mikrobiogazownie czy też samochody elektryczne) jest również szansą dla Polski budowania nowoczesnego i innowacyjnego rynku urządzeń energetyki rozproszonej zarówno dla potrzeb wewnętrznych naszego kraju, jak i na eksport.

gramwzielone.pl