Odnawialne źródła energii w programie „Czyste powietrze”. Jaką cieszą się popularnością?

Odnawialne źródła energii w programie "Czyste powietrze". Jaką cieszą się popularnością?
Heliostar

W programie „Czyste powietrze” można ubiegać się o dofinansowanie m.in. na montaż odnawialnych źródeł energii pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy fotowoltaiki. Ile z wniosków o dofinansowanie z „Czystego powietrza” złożonych dotychczas w okresie pół roku, który minął od uruchomienia naboru, zakłada montaż OZE?

Program „Czyste Powietrze” ma być prowadzony przez dziesięć lat, a jego budżet ma wynieść aż 103 mld zł. Celem programu jest zmniejszenie tzw. niskiej emisji dzięki przeprowadzonym termomodernizacjom oraz likwidacji nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła. Zakłada się, że dzięki przyznanemu dofinansowaniu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych.

W programie można ubiegać się o dotacje i preferencyjne pożyczki m.in. na montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz domowych systemów fotowoltaicznych.

REKLAMA

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Środowiska, do 29 marca złożono 40 114 wniosków o dofinansowanie na kwotę 886 mln zł, a Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęły decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 670 wniosków na kwotę ponad 100 mln zł. 

Ponadto, jak wcześniej informował resort środowiska, zawarto już ponad 2,8 tys. umów na sumę około 36 mln zł.

Do 29 marca najwięcej wniosków złożono w woj. śląskim – 5 200, w woj. mazowieckim złożono 4 261, a w woj. małopolskim 4 219.

Ilu z dotychczasowych wnioskodawców chce pozyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii?

Jak przekazał portalowi Gramwzielone.pl Sławomir Kmiecik, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, według stanu na dzień 22 marca w ponad 2,6 tys. złożonych wnioskach aplikowano o dofinansowanie na odnawialne źródła energii.

Ma to stanowić około 7 proc. wszystkich wniosków o dofinansowanie z „Czystego powietrza”.

Przy czym ta liczba uwzględnia jedynie kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne, ale już nie pompy ciepła.

W programie „Czyste Powietrze” pompy ciepła określane są bowiem jako źródło ciepła, a – jak tłumaczy portalowi Gramwzielone.pl rzecznik NFOŚiGW – obecny system sprawozdawczy programu nie uwzględnia podziału na rodzaj montowanego źródła ciepła.

Energia słoneczna tylko za kredyt

Początkowo w założeniach programu „Czyste powietrze” przyjęto, że liczba wykonanych z jego udziałem instalacji fotowoltaicznych wyniesie co najmniej 600 tys.

Dofinansowanie na fotowoltaikę (a także kolektory) w programie „Czyste powietrze” można pozyskać tylko w formie preferencyjnej pożyczki – inaczej niż dla pozostałych przedsięwzięć i instalacji objętych kosztami kwalifikowanymi, w przypadku których możliwe jest także pozyskanie bezzwrotnej dotacji.

Pożyczka z „Czystego powietrza” na kolektory czy fotowoltaikę może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych i może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie.

REKLAMA

Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu i montażu kolektorów ustalono na 8 tys. zł, a domowej instalacji fotowoltaicznej (z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej) na 30 tys. zł. Ponadto przyjęty koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 tys. zł.

Natomiast maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zakupu i montażu pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem wynosi 30 tys. zł. W przypadku pompy grunt/woda lub woda/woda z osprzętem to już 45 tys. zł

Fotowoltaika, pompy ciepła czy kolektory słoneczne są ponadto objęte obowiązującą od początku 2019 roku ulgą termomodernizacyjną. Więcej na ten temat: Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące ulgi na inwestycje termomodernizacyjne.

Wymagania techniczne

Moduły fotowoltaiczne instalowane z dofinansowaniem z programu „Czyste powietrze” muszą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu” lub z normami równoważnymi.

Ponadto wymagany jest certyfikat zgodności inwertera z normą PN-EN 50438 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci” oraz posiadane oznakowanie CE.

System fotowoltaiczny powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i odgromowe, o ile wynika to z projektu instalacji.

Instalacja kolektorów słonecznych w programie „Czyste powietrze” jest przewidziana do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Cześć 1: Wymagania ogólne” wraz ze sprawozdaniem z badań kolektorów przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 2: Metody badań” lub PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody badań” lub europejski znak jakości „Solar Keymark”, nadany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą oraz data nadania znaku nie mogą być wcześniejsze niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pompy ciepła zakupione i montowane z dofinansowaniem z „Czystego powietrza” muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Pompy ciepła muszą ponadto spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Dla budynków istniejących, w których zamontowana jest pompa ciepła, wymagane jest posiadanie certyfikatu lub raportu z badań potwierdzającego wartość współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z norm PN-EN 14511, PN-EN 12309 lub PN-EN 15879-1.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.