Uchwała antysmogowa na Mazowszu od 1 listopada br. Ruszają konsultacje

Uchwała antysmogowa na Mazowszu od 1 listopada br. Ruszają konsultacje
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Województwo mazowieckie może być kolejnym, po małopolskim i śląskim, które przyjmie uchwałę antysmogową. Dzisiaj ruszają konsultacje społeczne jej projektu. Cel Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego to wprowadzenie w życie uchwały z początkiem listopada br. 

Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez samorządy powiatowe i gminne. – Pierwsze konsultacje rozpoczną się 20 lipca. Wszelkie informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej samorządu województwa. Ponadto w każdym mieście subregionalnym odbędą się spotkania informacyjne dla przedstawicieli lokalnych samorządów. Będzie to także okazja do zainicjowania debaty publicznej na ten temat – informuje Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapewnia, że ograniczenia powinny zostać wprowadzone na terenie całego województwa, a rodzaje instalacji, których ma dotyczyć uchwała, to w szczególności kotły, w których spalane są paliwa, dostarczające ciepło do kaloryferów w budynkach, a także ogrzewacze typu kominki, piece czy nagrzewnice powietrza. 

REKLAMA

Właściciele tych instalacji powinni wykazać, że ich piece spełniają określone w uchwale wymagania. Planuje się, że uchwała wejdzie w życie 1 listopada 2017 r. i wszystkie instalacje, które będą instalowane od tego terminu, powinny spełniać wymagania rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Właściciele urządzeń zainstalowanych przed 1 listopada br. będą mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 (tzw. kopciuchy), będzie można eksploatować do 31 grudnia 2022 r.

Natomiast kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według tej normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r.

Użytkownicy kominków, pieców, nagrzewnic będą mogli je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba, że te instalacje osiągną sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu.

REKLAMA

Dane techniczne dotyczące urządzeń powinny być zawarte m.in. w dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

W projekcie uchwały wprowadzono ograniczenia co do stosowania paliw stałych. Planuje się zakazać spalania mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc. oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.

Ponadto projekt uchwały wprowadza rozwiązania techniczne dla kotłów, w których spalane są paliwa. Proponuje się dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.

Uchwała dopuszcza także eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (w szczególności kotłów) pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej.

Zadania kontrolne mają być prowadzone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, straże gminne, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, policję, inspektorów nadzoru budowlanego. Sankcją stosowaną w przypadku naruszenia postanowień uchwały ma być kara grzywny określona w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Niestety, szereg barier prawnych, technicznych i finansowych utrudnia samorządom skuteczne działania. Chodzi m.in. o brak podstaw prawnych do przygotowywania programów ograniczenia niskiej emisji. Problemem jest również brak możliwości nałożenia przez samorządy wojewódzkie obowiązku realizacji działań naprawczych przez samorządy gminne i powiatowe, ale także niewystarczające regulacje prawne w zakresie kontrolowania osób fizycznych. Brak jest krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do wymagań emisyjnych z instalacji spalania paliw o mocy do 1 MW czy też przepisów regulujących dostępność w handlu węgla niskiej jakości – zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

red. gramwzielone.pl