Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne

Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne
geralt/Pixabay

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty on-line „Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne”. Szkolenie odbędzie się 7 lutego 2023 r.

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:
Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne
Termin: 7 lutego 2023 r.

Program:

REKLAMA

8.30-9.00 Logowanie uczestników

Szkolenie od 9.00 do 16.00, przerwy 11.00-11.15 i 13.15-14.00

1. Podstawy prawne funkcjonowania rynku wodoru:
A. Ustawy:
– Prawo energetyczne oraz projekt noweli uPe z dnia 4 sierpnia 2022 r.
– Wodór w regulacjach ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15 grudnia 2022 r.
B. Rozporządzenia:
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu wodorowego,
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie wzoru rejestru instalacji magazynowych wodoru,
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania komitetu wodorowego.

2. Regulacje wodorowe w wybranych regulacjach europejskich
A. Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu – sygnalizacja;
B. Europejski pakiet wodorowy opublikowany – sygnalizacja;
C. Dyrektywa Gazowa i OZO-wa a wodór.

3. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040

4. Aktualna struktura rynku energii a regulacje wodorowe

5. Nowości w zakresie definicyjnym i przyłączania do sieci, rozstrzygania sporów i wejścia na rynek:
A. Konwersja elektrolityczna a wytwarzanie;
B. Instalacja konwersji elektrolitycznej;
C. System wodorowy, sieć wodorowa a bezpośredni rurociąg wodorowy;
D. Operator systemu wodorowego i operator systemu magazynowania wodoru;
E. Magazynowanie wodoru i instalacja magazynowa wodoru;
F. Jakość sieci i TPA w wodorze;
G. Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
H. Nowości w obszarze rozstrzygania sporów i orzekania „umów wodorowych”;
I. Nowości w zakresie wejścia na rynek – koncesjonowanie;
J. Rejestr instalacji magazynowych wodoru.

REKLAMA

6. Struktura i podstawowe podmioty rynku:
A. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem wodoru – zakres uprawnień i obowiązków;
B. Operator systemu wodorowego lub operator systemu połączonego wodorowego – zakres obowiązków;
C. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego gazowego a rynek wodoru;
D. Unbundling, w tym księgowy, i niezależność a rynek wodoru;
E. Instrukcje ruchu i eksploatacji na rynku wodoru :
– operator systemu wodorowego,
– operator systemu magazynowania wodoru.
D. Zasady wyznaczania operatorów na rynku wodoru;
E. Sprzedawca i odbiorca na rynku wodoru  – nowe zadaniai uprawnienia:
– Prawo wyboru sprzedawcy,
– Zakres umów w obszarze wodorowym,
– Ochrona odbiorcy – przesłanki wstrzymania.

7. Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku wodoru:
A. Wodór a taryfowanie?
B. Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych;.
C. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych;
D. Przepisy przejściowe i dostosowawcze.

8. Regulacje rynku wodoru zawarte w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15 grudnia 2022 r.

16.00-16.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE, doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – dyrektywa OZE (2018) oraz autorem podręczników „Podstawy prawa” (2020) i „Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów” (2005).

Więcej szczegółów>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany