Wodór – paliwo przyszłości? Kierunki i założenia prawne

Wodór – paliwo przyszłości? Kierunki i założenia prawne
wodór

Zapraszamy na szkolenie on-line RYNEK WODORU KIERUNKI I ZAŁOŻENIA PRAWNE, które odbędzie się 21 marca 2023 r. Spotkanie prowadzi wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, dr nauk prawnych, radca prawny, wybitny ekspert w branży energetycznej. Poniżej szczegóły wydarzenia.

Szkolenie on-line

Rynek wodoru – kierunki i założenia prawne
21 marca 2023 r.

Szkolenie od 9.00 do 16.00 przerwy 11.00-11.15 i 13.15-14.00

PROGRAM

1. 8.30-9.00 Logowanie uczestników
2. Podstawy prawne funkcjonowania rynku wodoru:
A. Ustawy:
– Prawo energetyczne oraz projekt noweli uPe z dnia 4 sierpnia 2022 r.
– Wodór w regulacjach ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15.12.22.
B. Rozporządzenia:
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie szczegółowe warunki funkcjonowania systemu wodorowego ,
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie wzór rejestru instalacji magazynowych wodoru,
– założenia zakresu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania Komitetu wodorowego.
2. Regulacje wodorowe w wybranych regulacjach europejskich.
A. Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu – sygnalizacja.
B. Europejski pakiet wodorowy opublikowany – sygnalizacja.
C. Dyrektywa Gazowa i OZO-wa – a wodór.
3. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.
4. Aktualna struktura rynku energii a regulacje wodorowe.
5. Nowości w zakresie definicyjnym i przyłączania do sieci, rozstrzygania sporów i wejścia na rynek:
A. Konwersja elektrolityczna a wytwarzanie,
B. Instalacja konwersji elektrolitycznej,
C. System wodorowy, sieć wodorowa a bezpośredni rurociąg wodorowy,
D. Operator systemu wodorowego i operator systemu magazynowania wodoru.
E. Magazynowanie wodoru i instalacja magazynowa wodoru.
F. Jakość sieci i TPA w wodorze.
G. Nowe rodzaje warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych;
H. Nowości w obszarze rozstrzygania sporów i orzekania „umów wodorowych”,
I. Nowości w zakresie wejścia na rynek – koncesjonowanie,
J. Rejestr instalacji magazynowych wodoru.
6. Struktura i podstawowe podmioty rynku:
A. Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem wodoru – zakres uprawnień i obowiązków,
B. Operator systemu wodorowego lub operator systemu połączonego wodorowego – zakres obowiązków,
C. Operator systemu przesyłowego gazowego i operator systemu dystrybucyjnego gazowego – a rynek wodoru.
D. Unbundling, w tym księgowy i niezależność a rynek wodoru.
E. Instrukcje ruchu i eksploatacji na rynku wodoru  :
– operator systemu wodorowego,
– operator systemu magazynowania wodoru.
D. Zasady wyznaczania operatorów na rynku wodoru.
E. Sprzedawca i Odbiorca na rynku wodoru  – nowe zadania i uprawnienia:
– Prawo wyboru sprzedawcy,
– Zakres umów w obszarze wodorowym,
– Ochrona odbiorcy – przesłanki wstrzymania.
7. Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku wodoru:
A. Wodór a taryfowanie?
B. Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych.
C. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.
D. Przepisy przejściowe i dostosowawcze.
8. Regulacje rynku wodoru zawarte w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z 15.12.22.
16.00-16.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

PROWADZĄCY

Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora >>

KONTAKT I REJESTRACJA

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany