Elektryczny Renault ZOE. Ile będzie kosztować w Polsce?

Elektryczny Renault ZOE. Ile będzie kosztować w Polsce?
Victor Nuñez Diaz flickr cc-by-2.0

{więcej}Re­nault ZOE to pierwszy model francuskiego producenta samochodów zaprojektowany od podstaw jako auto elektryczne. Sa­mo­chód jest już do­stęp­ny w sprze­da­ży na pol­skim rynku, a cena najtańszej wersji LIFE to 89 900 zł. Elektrycznego Re­nault ZOE ku­pi­ło już na całym świecie ponad 10 tys. klien­tów.

Jak podaje producent, zasięg elektrycznego Re­nault ZOE jest uza­leż­niony od stylu jazdy i wa­run­ków po­go­do­wych i może wynieść standardowo od 100 do 150 km. Jednocześnie dzięki systemowi Range Opti­mi­Zer, który umożliwia zwiększenie zasięgu w każdych warunkach pogodowych, Renault ZOE przekroczył w testach ba­rie­rę 200 km za­się­gu w cyklu NEDC (New Eu­ro­pe­an Drive Cycle, ty­po­wa trasa prze­jaz­du wy­ko­rzy­sty­wa­na przez in­sty­tu­cje ho­mo­lo­ga­cyj­ne do po­mia­rów zu­ży­cia pa­li­wa i za­się­gu mo­de­li sa­mo­cho­dów do­stęp­nych na rynku). War­to­ści za­się­gów NEDC są war­to­ścia­mi orien­ta­cyj­ny­mi, słu­żą­cy­mi do po­rów­na­nia da­ne­go po­jaz­du z kon­ku­ren­cyj­ny­mi mo­de­la­mi. System Range Opti­mi­Zer jest na standardowym wyposażeniu ZOE.

Elektryczny ZOE został wyposażony w silnik o mocy 88 KM i 220 Nm, który pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 135 km/h. Czas ładowania auta zależny jest od mocy dostępnej w terminalu (od 3 do 43 kW) i wynosi od 30 minut do 10 godzin. ZOE może rów­nież uzu­peł­niać zapas ener­gii ze stan­dar­do­wych gniaz­dek 230 V (2,2 kW) i zwięk­szyć za­sięg o około 30 km w ciągu 3 go­dzin dzię­ki ka­blo­wi Flexi Char­ger.

REKLAMA
REKLAMA

W oce­nie Euro NCAP, ZOE jest naj­bez­piecz­niej­szym miej­skim autem roku 2013 i wy­prze­dza nawet swo­ich spa­li­no­wych ry­wa­li.

W Polsce Re­nault ZOE jest do­stęp­ne w trzech wer­sjach: LIFE – od 89 900 zł, ZEN i IN­TENS w cenie od 97 400 zł. Model sprzedaży Renault zakłada dodatkowo wynajem samochodowej baterii. Mie­sięcz­ny koszt wy­naj­mu aku­mu­la­to­ra to 379 zł przy rocz­nym prze­bie­gu 12 500 km i okre­sie najmu 36 mie­się­cy. W tej cenie mie­ści się kom­plet­na usłu­ga As­si­stan­ce.

gramwzielone.pl