Zmiany zasad realizacji obowiązku umarzania fioletowych certyfikatów

Zmiany zasad realizacji obowiązku umarzania fioletowych certyfikatów
Zorg-Biogas, flickr cc-by-2.0

{więcej}W związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2014 r. nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zmieniły się między innymi zasady umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji – informuje Urząd Regulacji Energetyki. 

Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów zmianie uległ termin, w którym podmioty zobowiązane do wypełnienia obowiązku określonego w art. 9a ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, mogą umorzyć świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiścić opłatę zastępczą – z 31 marca na 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Ponadto, nowe przepisy wprowadzają „terminowość” świadectw pochodzenia z kogeneracji, które w obecnym stanie prawnym mogą zostać zaliczone na poczet wypełnienia obowiązku jedynie za rok, w którym wytworzona została objęta nimi energia elektryczna, z zastrzeżeniem świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu.

REKLAMA

W związku z ewentualnymi wątpliwościami interpretacyjnymi obowiązujących przepisów, dotyczących rozliczenia za 2013 r. obowiązku umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej, Prezes URE informuje, że w obecnym stanie prawnym możliwe jest wypełnienie ww. obowiązku za rok 2013 poprzez umorzenie tzw. „fioletowych” certyfikatów – obejmujących energię elektryczną wytworzoną w jednostkach, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a – ustawy – Prawo energetyczne w roku 2013 – względnie uiszczenie opłaty zastępczej – w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

REKLAMA

źródło: Urząd Regulacji Energetyki