URE wyjaśnił definicję biomasy

URE wyjaśnił definicję biomasy
doug 88888, flickr cc-by-2.0

Urząd Regulacji Energetyki wydał komunikat, w którym wyjaśnia problematyczne zagadnienia związane z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne, w tym kwestie wykorzystania biomasy pochodzącej z {więcej}palmy olejowca gwinejskiego.

Kwestie związane z wykorzystaniem określonych paliw na cele energetyczne reguluje definicja znajdująca się w w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem biomasa stała lub ciekła musi posiadać następujące cechy:

– stanowi stałą lub ciekłą substancję pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,

–  ulega biodegradacji w tym znaczeniu, że nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości biomasy danego rodzaju, tj. nie zawiera w sobie „dodatków” niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, np. metali ciężkich albo innych niebiodegradowalnych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia (czyli sui generis pomocy publicznej),

– nie jest biopaliwem w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)

REKLAMA
REKLAMA

Zgodnie z wyjaśnieniami Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku wykorzystania biomasy pochodzenia nieleśnego (agro), która może być spalana w jednostkach współspalania biomasy i paliw konwencjonalnych o mocy przekraczającej 5 MW lub w układach hybrydowych i jednostkach biomasowych o mocy ponad 20 MW, należy udowodnić, że:
–  pochodzi ona z upraw energetycznych, lub
–  stanowi odpad lub pozostałość z produkcji rolnej lub z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej, lub
–  stanowi inny rodzaj odpadu ulegającego biodegradacji z wyłączeniem odpadów i pozostałości z produkcji leśnej, a także przemysłu przetwarzającego jej produkty.

W przypadku, gdy biomasa jest przywożona zza granicy, powinna posiadać odpowiednią dokumentację wydaną przez instytucje z kraju jej pochodzenia.

Jak podkreśla Urząd, na cele energetyczne w Polsce można wykorzystywać także paliwo otrzymywane w procesie uzyskiwania oleju palmowego. Produkcja energii elektrycznej z udziałem tego rodzaju biomasy jest uprawniona do korzystania z systemu wsparcia dla producentów zielonej energii.