Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach
foto: Kancelaria Prezydenta RP

Celem podpisanej w piątek przez prezydenta ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2009/30/WE zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym. Ustawa wprowadza też nowe zasady wykorzytania biopaliw w transporcie. 

W stosunku do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw nowelizacja z dnia 11 lipca 2014 r. m.in. rozszerza zakres ustawy o monitorowanie i stosowanie środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych oraz zasady monitorowania ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a także zmienia definicję „Narodowego Celu Redukcyjnego” (NCR) tj. minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub oleju do silników statków żeglugi śródlądowej stosowanych w transporcie oraz energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w przeliczeniu na jednostkę energii. Zdefiniowano również podmioty obowiązane do realizacji NCR. 

W kwestii biopaliw ustawa umożliwia wprowadzenie do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu (obecnie 5%) lub do 22% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego (obecnie 15%).

REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających od 5,0% do 10,0% objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego będą obowiązani wprowadzać do obrotu na tych stacjach również benzyny silnikowe o zawartości: (1) tlenu – wynoszącej do 2,7% masy oraz (2) bioetanolu – wynoszącej do 5,0% objętościowo, lub eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego – wynoszącej do 15,0% objętościowo.

Ustawa wprowadza ponadto obowiązek właściwego znakowania dystrybutorów (sposób określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki). Kontrolę wykonywania wyżej opisanych obowiązków prowadzić będzie Inspekcja Handlowa.

gramwzielone.pl/ źródło: Kancelaria Prezydenta RP