Dofinansowanie na biogazownie na Śląsku. Dotacje do 30% kosztów

Dofinansowanie na biogazownie na Śląsku. Dotacje do 30% kosztów
Fot. Weltec

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o udostępnieniu dotacji do inwestycji polegających na budowie biogazowni rolniczych.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być – jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym – informuje WFOŚiGW w Katowicach.

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach, ocenił, że w województwie śląskim największy potencjał w zakresie odnawialnych źródeł energii posiada energia słoneczna, jednak – w jego opinii – inwestycje w tym zakresie zyskują ostatnio ogromną popularność i nie wymagają specjalnych zachęt, a także produkcja biogazu – w tym pochodzącego z oczyszczalni ścieków, wysypisk i biomasy rolniczej.

REKLAMA
REKLAMA

WFOŚiGW w Katowicach informuje na swojej stronie internetowej, że spośród biogazowni największy potencjał w województwie śląskim posiadają obecnie biogazownie rolnicze, a takie instalacje – w tym mikrobiogazownie – mogą być zastosowane w większości gospodarstw rolnych.

Mając na uwadze znaczną ich liczbę w naszym województwie, w których możliwe i uzasadnione byłoby zastosowanie biogazowni rolniczych i wynikającą z tego możliwą do uzyskania znaczną produkcję energii ze źródeł odnawialnych, celowe było stworzenie większych zachęt do realizacji tego typu inwestycji – informuje katowicki WFOŚiGW. – Popularyzacja mikrobiogazowni i następująca w konsekwencji tego produkcja dużej ilości energii cieplnej i elektrycznej z OZE przyczyni się do realizacji zobowiązań Polski wynikających z pakietu klimatyczno–energetycznego, jak również wpisuje się postanowienia, które znajdziemy w strategicznych dokumentach województwa śląskiego w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.

gramwzielone.pl