Tak dla biogazowni rolniczych

Biogaz otrzymywany w procesie bakteryjnej fermentacji metanowej w biogazowniach rolniczych jest coraz powszechniej uznawany jako najbardziej „skuteczny” nośnik energii odnawialnej – pisze {więcej}Leszek Bajda z firmy Biogaz-Tech. 

Ten rodzaj inwestycji jest odporny na wpływ kryzysu finansowego, a także doskonale stymuluje rozwój rolnictwa i  znacząco wpływa na ochronę klimatu. Energia z biomasy ma tę przewagę nad innymi, że jej produkcję w szerokim zakresie cechuje neutralny bilans CO2 oraz to, że może być wytwarzana  pod ścisła  kontrolą i według zapotrzebowania.

Biogazownie rolnicze umożliwiające racjonalne zagospodarowanie uciążliwych dla środowiska odpadów, to elektrociepłownie o stosunkowo małej mocy w zakresie od 150 do 2000 kWel, idealnie nadające się do efektywnego, zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną np. obszarów słabo zurbanizowanych.

REKLAMA

Dodatkową zaletą tej technologii są niskie straty w przesyle, brak konieczności rozbudowy istniejących już sieci oraz możliwości wykorzystania lokalnie powstałego ciepła. Biogazownie produkują energię w sposób wysoce efektywny.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej pozwala bowiem na osiągnięcie sprawności przetworzenia energii zawartej w biogazie nawet na poziomie 87-88 %, z czego energia elektryczna stanowi 37-40 %, a energia cieplna 48-50%. Dla porównania łączna sprawność energetyczna uzyskiwana z energii pierwotnej w dużych elektrociepłowniach wynosi maksymalnie 80 %, z czego energia elektryczna stanowi ok. 29 %.

Ponadto przy przemyślanym działaniu biogazownie rolnicze mogą być lokalizowane na terenach przekształconych lub o bardzo niskiej wartości ekologicznej i rolniczej poza wszelkimi obszarami chronionymi.

REKLAMA

Przy zachowaniu wymogów technologicznych i bezpieczeństwa ekologicznego preferowanego na terenie całego kraju przez Biogaz-Tech Sp. z o.o. w Jarocinie (Wielkopolska) oraz przeprowadzeniu analiz w zakresie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko możliwe jest zachowanie oczekiwanych prawidłowości.

Nawet jeśli nie ma wymogów proceduralnych, to i tak wskazane jest przygotowywanie prezentacji edukacyjnych oraz obszernych raportów oddziaływania biogazowni i urządzeń energetycznych na środowisko.

Takie zdroworozsądkowe podejście do tematu jest wysoko oceniane przez społeczeństwo na zebraniach ogólnych jak np. w Golinie gmina Jarocin, gdzie właśnie za przyczyną Biogaz-Tech Sp. z o.o. trwa przygotowanie do budowy nowoczesnej biogazowni wraz z urządzeniami energetycznymi do wytwarzania prądu elektrycznego i ciepła w kogeneracji według nowoczesnej i wielokrotnie sprawdzonej niemieckiej technologii Biogas weser-ems.

Biogazownia w Golinie, w powiecie jarocińskim, będzie pierwszą  referencyją instalacją o mocy 1,4MW, dla której podstawowym substratem pozyskiwania biogazu będą odpady z przemysłu rolno – spożywczego. Prace budowlane związane z powstaniem inwestycji rozpoczną się w I kwartale 2011r.

W najbliższym okresie czasu przewidywana jest przez Biogaz-Tech Sp. z o.o. w Jarocinie budowa dalszych podobnych instalacji biogazowych.

gr