Opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze. Jaki poziom wsparcia będzie atrakcyjny dla inwestorów?

Opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze. Jaki poziom wsparcia będzie atrakcyjny dla inwestorów?
foto: CEERES
{więcej}Prezentujemy obliczenia przeprowadzone w celu zobrazowania wpływu zaproponowanego poziomu wsparcia dla sektora biogazu w przedstawionym w październiku 2012 r projekcie Ustawy o OZE, które zostały zawarte przez firmę Ceeres w piśmie skierowanym do Ministerstwa Gospodarki. 

Poniżej prezentujemy treść pisma, które firma CEERES skierowała do Ministerstwa Gospodarki:

Liczby jednoznacznie wskazują, że wsparcie dla sektora biogazu na poziomie współczynnika korekcyjnego 1,4 jest rzeczywiście odpowiednikiem wsparcia dla innych źródeł energii elektrycznej z OZE, na poziomie współczynnika korekcyjnego 0,84. Przeprowadzona kalkulacja oparta została na poniższych założeniach:


Założenia dotyczące wsparcia:
1. Cena zielonego certyfikatu – 280 zł/MWh (pełna wartość);
2. Cena certyfikatu kogeneracyjnego – 140 zł / MWh;
3. 75% ciepła wytworzonego w biogazowni wykorzystane na potrzeby nie związane bezpośrednio z procesem;
4. Cena energii elektrycznej sprzedawanej do sieci – 198 PLN/ MWh.

Co za tym idzie: Biogazownia zasilana odpadami organicznymi przy zagospodarowaniu wytworzonego ciepła otrzyma wsparcie na poziomie:
Ad. 1. Cena zielonego certyfikatu – 280 PLN/MWh x 1,4 392 PLN/MWh,
Ad. 2. Cena certyfikatu kogeneracyjnego – 140 PLN/MWh X 0,75 105 PLN/MWh,
Ad. 3. Sprzedaż ciepła – 25 zł /GJ (x 2,7 GJ) 67,5 PLN/GJ
Ad. 4 Cena energii elektrycznej sprzedawanej do sieci 198 zł / MWh,
RAZEM 763 PLN / MWhr
REKLAMA

Porównanie: producenci wytwarzający jedynie energię elektryczną z odnawialnych źródeł otrzymają 198 PLN za każdy MWh energii elektrycznej sprzedanej do sieci oraz 237 PLN/MWh wsparcia w postaci zielonych certyfikatów (0,84 x 280 PLN), co w ostatecznym rozrachunku przynosi 435 PLN/MWh przychodu.
REKLAMA

Poprzez wsparcie kogeneracji w biogazowniach zagospodarowujących wytworzone ciepło, instalacja będzie produkować energię odnawialną, niezbędną w osiągnięciu celów do roku 2020 przy względnie  niskim poziomie wsparcia, uwzględniając nawet współczynnik korekcyjny na poziomie 1,4 i rozważane wsparcie pochodzące z certyfikatów kogeneracyjnych.

CEERES uważa, że wsparcie dla biogazowni zagospodarowujących wytworzone ciepło jest jednym z najbardziej opłacalnych i skutecznych dróg dla Polski aby osiągnąć cele polityki energetycznej do roku 2020. Rozwiązanie to tworzy również system dystrybucji energii w obszarze tej samej lokalnej społeczności, w której będzie ona wykorzystywana.

Dodatkowymi korzyściami płynącymi z funkcjonowania tego typu biogazowni są: (1) zapewnienie infrastruktury gospodarki odpadami organicznymi spełniającej pozostałe wymogi UE, (2) poprawa wartości nawozowej przetwarzanych substratów, (3) zmniejszenie spływu powierzchniowego substancji biogennych z rolnictwa powodujących eutrofizację wód powierzchniowych, (4) ograniczenie emisja z lokalnych źródeł ciepła opalanych węglem, oraz (5) zapewnia dezynfekcję odpadów z przemysłu spożywczego, przed ich ponownym wprowadzeniem do łańcucha pokarmowego.

Biogaz jest najcenniejszym źródłem energii pośród całego sektora energetyki odnawialnej, który powinien być odpowiednio wsparty przez Radę Ministrów aby osiągnąć zakładane cele na rok 2020 w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej. Obecnie projektowany system wsparcia powinien zapewnić bezwarunkową realizacje postawionych celów i zapewnić efektywne kosztowo wsparcia ze strony państwa przy minimalnym wpływie na ceny detaliczne.

CEERES