LEMUR. Dofinansowanie energooszczędnych budynków użyteczności publicznej

LEMUR. Dofinansowanie energooszczędnych budynków użyteczności publicznej
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na spotkaniu poświęconym budownictwu niskoemisyjnemu i energetyce prosumenckiej, które odbyło się w ramach II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, przedstawiła założenia programu LEMUR. Program dotyczy dofinansowania budowy nowych, energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.

Kolejny program dotacyjny NFOŚiGW o nazwie LEMUR, którego celem jest uniknięcie emisji CO2, dotyczy projektowania i budowy lub tylko budowy nowych, energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu, wynikająca z umów planowanych do zawarcia w latach 2014-2018 wynosi 31 tys. Mg CO2. Wartość wskaźnika wynikająca z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w latach 2014-2020 wynosi 31 tys. Mg CO2.

REKLAMA

Budżet programu wynosi 300 mln zł, z czego na dofinansowanie w formie dotacji przeznaczone zostało 30 mln zł, a na dofinansowanie w formie pożyczki 270 mln zł. Alokacja i wydatkowanie przewidziane jest na lata 2014-2020.

REKLAMA

Dofinansowanie w ramach programu LEMUR udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w zależności od uzyskanej klasy energetycznej A, B lub C. Natomiast intensywność dofinansowania w formie pożyczki wynosi do 1000 zł/m2 powierzchni użytkowej o regulowanej temperaturze z możliwością umorzenia w wysokości do 70% kwoty pożyczki, stosownie do uzyskanego efektu ekologicznego, potwierdzającego uzyskanie klasy energetycznej A, B lub C.

Beneficjentami programu mogą zostać:
1. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
2. samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych gminy wskazanych w ustawach,
3. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu LEMUR można składać do 31 grudnia 2014 roku.

Szczegóły programu: LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 

gramwzielone.pl