URE: nieuczciwe praktyki sprzedawców energii

URE: nieuczciwe praktyki sprzedawców energii
Fot. Energa

Urząd Regulacji Energetyki podał, że w ostatnim czasie odnotowuje liczne skargi od odbiorców energii, które dotyczą stosowania przez sprzedawców energii nieuczciwych praktyk rynkowych. URE wskazuje przy okazji, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy z nowym sprzedawcą. 

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców – tym bardziej, że nie obejmują ich przepisy chroniące konsumentów zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta – np. prawo do odstąpienia od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni.

Wśród nieuczciwych praktyk rynkowych, które mają stosować sprzedawcy energii, URE wymienia brak rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty, podszywanie się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy, braku rzetelnej informacji o konieczności dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego przy zmianie sprzedawcy, nakłanianie odbiorców do podpisania czystego niewypełnionego druku umowy (in blanco) oraz nadrukowywanie istotnych informacji dot. warunków umowy bez wiedzy i zgody odbiorcy, czy też fałszowanie podpisów na umowie oraz licznych nieścisłości związanych z przedstawianymi warunkami umowy.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetykk informuje, że już po podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą energii narzędzia i kompetencje URE w opisanych kwestiach są ograniczone, a prezes URE nie jest organem właściwym do rozpatrywania kwestii spornych wynikających z umów cywilnoprawnych obowiązujących między stronami, tj. umów już zawartych, natomiast właściwym do rozstrzygania tego typu spraw jest sąd powszechny.

REKLAMA

Dlatego URE wskazuje na dokładne przeczytanie podpisywanej umowy i zwrócenie uwagi na sposób i warunki jej rozwiązania, w tym na opłaty wynikające z przedterminowego rozwiązania umowy. URE podkreśla też potrzebę zapoznania się z warunkami dotychczasowej umowy i sprawdzenia, czy z tytułu jej wypowiedzenia nie wynikają dodatkowe zobowiązania.

URE wskazuje ponadto na kwestie związane z układami pomiarowymi.

Należy pamiętać, iż w procedurze zmiany sprzedawcy przepisy instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych nakładają obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych przez odbiorcę i są warunkiem koniecznym do pomyślnego przeprowadzenia tej zmiany. Zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego. Natomiast w większości grup taryfowych A,B,C właścicielami układów pomiarowo-rozliczeniowych są odbiorcy. Zatem w tych przypadkach, odbiorcy ponoszą koszty dostosowania tych układów. W przypadku braku dostosowania układów pomiarowo- rozliczeniowych i podpisania umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą może dojść do sytuacji obciążania odbiorcy karami umownymi (np. z tytułu braku możliwości realizacji umowy sprzedaży) – informuje URE.

red. gramwzielone.pl