Nowy program dotacji na efektywność energetyczną

Nowy program dotacji na efektywność energetyczną
woodleywonderworks, flickr cc-by-2.0

Wczoraj NFOŚiGW ogłosił uruchomienie nowego programu, którego celem będzie finansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w najbardziej energochłonnych polskich przedsiębiorstwach. {więcej}

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest adresowany do firm, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie, zużyły przynajmniej 50 gigawatogodzin energii.

W ramach programu Fundusz może udostępnić beneficjentom w sumie aż 820 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata 2011-2016.

REKLAMA

Program NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii” został podzielony na dwie części. W pierwszej części, która zostanie zrealizowana w latach 2011-2013 i której budżet to 40 mln zł, współfinansowane będą audyty energetyczne i elektroenergetyczne.

Część pierwsza obejmie w szczególności wykonanie audytów źródeł ciepła, technologicznych, linii ciepłowniczych, budynków przemysłowych, a także audytów elektroenergetycznych pod kątem optymalizacji zużycia energii elektrycznej w obiektach. Dotacja NFOŚiGW na wyżej wymienione działania pokryje maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych.

Druga część programu będzie wdrażana w okresie od lipca 2011 do końca 2016 roku, a jej budżet wyniesie 780 mln zł. Przy pomocy środków NFOŚiGW będzie można sfinansować konkretne inwestycje, które zostały wskazane w audycie energetycznym i których wdrożenie przyczyni się do obniżenia zużycia energii o minimum 7%.

REKLAMA

Ten etap programu Funduszu obejmie w szczególności (1) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością, takich jak analizatory parametrów sieci czy inteligentne sieci, tzw. Smart Grid, (2) racjonalizację zużycia energii poprzez wykorzystanie efektywnych systemów napędowych, systemów sterowania napędami np. poprzez instalację łagodnego rozruchu, energooszczędnych silników, falowników pomp i wentylatorów, energooszczędnych sprężarek i systemów sterowania, wewnętrznych sieci przesyłowych energii, a także ograniczenia przepływów mocy biernej, energooszczędnych systemów oświetlenia, prostowników napędów sieciowych, niskostratnych transformatorów w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych, (3) zastosowanie izolacji i odwadniania systemów parowych, systemów geotermalnych, małych turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, decentralizację rozległych sieci grzewczych, wykorzystanie energii odpadowej, budowę lub modernizację wewnętrznych źródeł energii, (4) modernizację procesów przemysłowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowywał program „Efektywne wykorzystanie energii” od końca 2009 roku, współpracując przy tym z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, a także ekspertów ds. energetyki, takich jak Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Według szacunków NFOŚiGW z dotacji będą mogły skorzystać przede wszystkim takie podmioty jak cementownie (roczne zużycie en. elektrycznej na poziomie 140-160 GWh), kopalnie węgla kamiennego (100-150 GWh), huty metali nieżelaznych (90-110 GWh) czy huty szkła (20-100 GWh). Dla porównania, ilość energii elektrycznej konsumowanej przez duże centrum handlowe to ok. 30-40 GWh w skali roku.

Środki na realizację programów NFOŚiGW pochodzą z (1) opłat zastępczych i kar naliczanych przez Urząd Regulacji Energetyki, (2) zysków ze sprzedaży nadwyżek uprawnień do emisji CO2 w ramach Protokołu z Kioto, (3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IV osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko, (4) Europejskiego Funduszu Spójności w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ, (5) Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Więcej informacji nt. programu: http://www.nfosigw.gov.pl/ef-en

Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z wczorajszej konferencji prasowej, na której ogłoszono program „Efektywne wykorzystanie energii”, a w której udział wzięli m.in. Minister Środowiska prof. Andrzej Kraszewski, prezes NFOŚiGW Jan Rączka czy prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Henryk Kaliś.

red. gramwzielone.pl