PARP ogłasza konkurs na dotacje na poprawę efektywności energetycznej

PARP ogłasza konkurs na dotacje na poprawę efektywności energetycznej
foto: Images of Money, flickr cc-by-2.0
{więcej}Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”. 
 
Wnioski w konkursie „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” należy składać w terminie od dnia 25 czerwca do dnia 22 lipca 2013 r. w siedzibie PARP lub przez ePUAP. 
O wsparcie na realizację projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” może ubiegać się każdy podmiot, który spełnia poniższe kryteria:
REKLAMA
REKLAMA

– posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656);
– posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny; 
– zajmuje się w swojej bieżącej działalności wykonywaniem usług doradczych o charakterze ogólnym na rzecz mikro- i małych przedsiębiorców;
– posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie ww. usług na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł, co najmniej na okres realizacji projektu;
– w ostatnich 5 latach swojej działalności, licząc do dnia składania wniosków o udzielnie wsparcia, zrealizował co najmniej 10 usług doradczych z zakresu zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw, w tym co najmniej 5 z tych usług zostało wyświadczonych na rzecz mikro- i małych; przedsiębiorstw oraz spełnia dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej, a także zobowiąże się:
– że usługa stanowiąca przedmiot testowania i wdrożenia w ramach umowy jest usługą bezpłatną dla przedsiębiorców w okresie realizacji Projektu,
– do wykorzystania w okresie realizacji Projektu, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją;
– do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla Projektu.


Łączny budżet konkursu na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” wynosi 4.280.000 zł, przy czym jeden beneficjent może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 500 tys. zł. 
źródło: PARP, red. gramwzielone.pl