Sunny Horizon: Prosument – warunki dofinansowania, warunki techniczne, uprawnienia

Sunny Horizon: Prosument - warunki dofinansowania, warunki techniczne, uprawnienia
Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0

{więcej}NFOŚiGW w programie Prosument – linii dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikro instalacji odnawialnych źródeł energii – ogłosił uszczegółowione warunki dofinansowania oraz wymagania techniczne planowanych instalacji.

Poniższe kwestie dotyczą całości programu jednak ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej.
 
Przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględniać przepisy dotyczące pomocy publicznej. Przede wszystkim beneficjentami będą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność),
b) użytkowanie wieczyste.
 
Na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu. Uwaga: dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:
a) więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
b) więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej, 

W przypadku instalacji, o których mowa w pkt a i b, udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.
 
Powyższe wytyczne będą podlegały ciągłemu monitoringowi i okresowym przeglądom. Jeżeli konieczne będzie dostosowanie zapisów do aktualnej sytuacji rynkowej lub porządku prawnego, wytyczne zostaną zaktualizowane.
 
Jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie, koszt kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20 % łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji.
 
Beneficjent  zobowiązany będzie do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją;
 

REKLAMA

Warunki dofinansowania:
 
1) kredyt wraz z dotacją na realizację przedsięwzięcia udzielany jest przez bank ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW;
2) udostępnienie środków bankowi nastąpi na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW;
3) środki udostępniane będą na wniosek banku, w terminach i na warunkach określonych w umowie o współpracy;
4) bank ustanawia zabezpieczenie udzielonego kredytu wraz z dotacją; bank gwarantuje zwrot udostępnionych środków na rzecz NFOŚiGW w przypadkach określonych w umowie zawartej między NFOŚiGW i bankiem;
5) oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy w skali roku wynosi 1%;
6) kapitał i odsetki z tytułu oprocentowania kredytu spłacane są zgodnie z warunkami umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW;
7) opłaty i prowizja z tytułu kredytu wraz z dotacją zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego;
8) maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat od daty zawarcia umowy kredytu;
9) maksymalny okres realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu;
10) maksymalny okres karencji w spłacie kapitału kredytu wynosi 6 miesięcy od daty zakończenia przedsięwzięcia;
11) warunkiem wypłaty środków kredytu wraz z dotacją będzie przedłożenie przez beneficjenta umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej m.in.:
a) zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,
b) potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu priorytetowego,
c) określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
d) odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji;      
12) wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach technicznych oraz gwarancja producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.
13) dotacja wypłacana jest przez bank po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu ekologicznego, który zostanie uzyskany po osiągnięciu efektu rzeczowego;
14) kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia i wykorzystania środków z udzielonego kredytu wraz dotacją, w ramach swoich działań przeprowadza bank;
15) wszystkie obowiązki podmiotu udzielającego pomocy publicznej realizuje bank;
16) dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem złożenia wniosku o kredyt wraz z dotacją;
17) beneficjent zobowiązany jest do przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją;
18) beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego;
19) na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.
 
Ogólne wymagania techniczne dla instalacji:
 
Projekt instalacji powinien być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, o których jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409), Montaż instalacji powinien być wykonany przez osobę spełniającą wymagania wskazane w pkt IV. Urządzenia wchodzące w skład instalacji powinnny:
– być fabrycznie nowe, 
– posiadać gwarancję producentów głównych urządzeń na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji,
– posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 3 lata,
– posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

Moc cieplna instalacji ogrzewczej powinna wynikać z obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepło określonego według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej.

Zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć: w przypadku budynków nowych – 50 W/m2, w przypadku budynków modernizowanych – 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej. Instalacja ogrzewcza powinna być zrównoważona hydraulicznie. W przypadku instalacji służących wyłącznie na potrzeby przygotowania wody użytkowej (c.w.u), z dofinansowania wyklucza się podłączonych odbiorców ciepła ze scentralizowanej sieci ciepłowniczej.

REKLAMA

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej, to powinny one posiadać następujące cechy:
– pojemność akumulatorów dobrana w stosunku co najmniej 1 kWh do 1 kW znamionowej mocy instalacji, 
– możliwość łączenia baterii szeregowo i równolegle w moduły dające poziom 24V lub 48V i 96V, 
– co najmniej 2500 pełnych cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności,
– deklarowana przez producenta żywotność co najmniej 10 lat,
– klasa szczelności IP67,
– system zarządzania baterią posiadający co najmniej funkcje: monitoring napięcia każdego ogniwa, balansowanie ogniw, zabezpieczenie przed wysokim prądem, napięciem i zwarciem,
– monitorowanie temperatury ogniw i układu zabezpieczającego,
– redundancja zabezpieczeń, możliwość awaryjnego odłączenia baterii, liczenie State of Charge,
– interfejs: RS485 lub CAN,
– możliwość odczytu stanu naładowania baterii, napięć i statusu ładowania.

Ponadto, dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji.
 
Dla systemów fotowoltaicznych:
 
Znamionowa moc instalacji: do 40 kWp (pomiar w Standardowych Warunkach Pomiaru). Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe, odgromowe. W zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić wyłącznie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji, m.in.: zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku, w przypadku instalacji przyłączonej do sieci – koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, liczniki energii elektrycznej, koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych (o ile są wymagane), roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku mieszkalnym lub obok budynku (np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej, montaż urządzeń antyprzepięciowych. Przypominam, że maksymalny poziom jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla systemów fotowoltaicznych wynosi:
 
– dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,
– dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.
 
Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.
 
Wymagania dotyczące uprawnień do montażu instalacji
 
Montażu małych oraz mikroinstalacji może dokonać wykonawca spełniający, co najmniej jedno z wymagań:
1. może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychmi elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1409);
2. jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;
3. posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;
4. posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.
 

Komentarz:
 
Zwracam uwagę na sformułowanie: to powinny one posiadaćDobrze, że wystarczy spełnić tylko jedno z wymagań aby montować instalację. Na pewno doprecyzowane zostało w przypadku banku energii wymaganie, aby ilość cykli stanowiło co najmniej 2500 pełnych cykli ładowania i rozładowania do 80% pojemności i deklarowana przez producenta żywotność co najmniej 10 lat, co jest wg mnie pójściem w kierunku dobrych jakościowo urządzeń – od razu wykluczy stosowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych i ich pochodnych, które obecnie są wciskane nieświadomym klientom. Sam dostawałem oferty na tzw. akumulatory rzekomo dedykowane pod instalacje PV, które w istocie nie miały wiele wspólnego z PV.

Wymagany system monitorowania i zarządzania energią kieruje nas wprost do najlepszego rozwiązania – własna instalacja PV z magazynem energii i instalacje domu inteligentnego – to rozwiązanie, od którego już nie ma odwrotu, to po prostu przyszłość.

Tu kłania się też obowiązek przekazywania danych o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych posiadanej instalacji, co na pewno będzie okazją do powstania dużej bazy informacyjnej będącą w przyszłości pomocą przy powstawaniu następnych programów, eliminowaniu złych firm, fatalnego sprzętu i nierzetelnych wykonawców.
 
Oczywiście można spodziewać się jak zwykle fali uwag i krytyki, obserwując jednak proces powstawania programu Prosument, mogę przypuszczać iż najwięcej uwag będą mieli ci, którzy nie brali udziału w konsultacjach.

Sunny Horizon
prosument.polska@o2.pl