Nawet 37 tys. zł dotacji na pompę ciepła i fotowoltaikę w Czystym Powietrzu

Nawet 37 tys. zł dotacji na pompę ciepła i fotowoltaikę w Czystym Powietrzu
Conergy

Rada nadzorcza i zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziły zmiany w regulaminie programu Czyste Powietrze. Wśród zmian, które mają wejść w życie za kilka tygodni, są korzystniejsze możliwości dofinansowania inwestycji w pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną.

Wśród zmian mających ułatwić składanie wniosków o dofinansowanie na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych w nowej edycji programu Czyste Powietrze jest m.in. uproszczenie dokumentacji, możliwość dołączania do wniosków oświadczeń zamiast zaświadczeń, a także zapowiadane przez NFOŚiGW wprowadzenie internetowego kanału składania wniosków, który ma zostać udostępniony na rządowej platformie gov.pl.

W program Czyste Powietrze mają ponadto zaangażować się w większym stopniu samorządy, a także banki.

REKLAMA

Wnioski o dofinansowanie mają być rozpatrywane przez wfośigw w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o dotację, a także w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Dofinansowanie ma być udzielane w formie dotacji, pożyczek dla gmin jako uzupełnienia finansowania dla beneficjentów, a także w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Budżet dotacji – w tym udzielanych w ramach programu Stop Smog, pożyczek dla gmin oraz termomodernizacyjnej ulgi podatkowej – ustalono na 63,3 mld zł. Na kredyty udzielone przez banki ma zostać przeznaczone 40 mld zł.

Wysokość dotacji zależna od dochodu

W nowej wersji programu Czyste Powietrze wyszczególniono dwa rodzaje beneficjentów. Pierwsi są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania.

W tym przypadku beneficjentem nowej wersji programu może być osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 tys. zł, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Fundusz zastrzega, że brany ma być pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji wyniesie: 1) do 100 proc. faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż wskazano w załączniku 2a do programu, w którym wyszczególniono maksymalne poziomy dofinansowania dla poszczególnych technologii i przedsięwzięć, 2) do 75 proc. faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż wskazano w załączniku nr 2a do programu, 3) do 75 proc. faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej w rozumieniu załącznika 2a do programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku, 4) do 50 proc. faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 5 tys. zł, 5) do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje załącznika nr 2a do programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku.

W nowej wersji program ma premiować w większym stopniu inwestycje generujące większy efekt ekologiczny.

Najwyższe możliwe poziomy dofinansowania mają dotyczyć inwestycji w pompy ciepła i fotowoltaikę, na którą dotychczas w programie Czyste Powietrze można było pozyskać tylko finansowanie w formie preferencyjnych pożyczek – a nie dotacji jak w przypadku pozostałych urządzeń.

Ponadto program Czyste Powietrze zostanie zintegrowany z programem Mój Prąd, w którym można uzyskać dopłatę w wysokości do 5 tys. zł na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej.

Przy tym w nowej wersji programu Czyste Powietrze jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne przyjęto przedział mocy z programu Mój Prąd, a więc 2 kW – 10 kW i maksymalne dofinansowanie 50 proc. kosztów. Wchodzące w skład instalacji PV urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Dofinansowaniu nie będą mogły podlegać projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej, a zakończenie zadania rozumiane będzie jako przyłączenie do sieci.

Zgodnie z udostępnioną przez NFOŚiGW nową wersją programu na przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu będzie można otrzymać dotację do 25 tys. zł, a w przypadku inwestycji również w instalację fotowoltaiczną dotacja będzie mogła wynieść 30 tys. zł.

Przy tym oprócz maksymalnego poziomu dotacji do 50 proc. kosztów instalacji fotowoltaicznej znaczenie mają uwzględnione w programie, znajdujące się w załączniku 2, maksymane poziomy dotacji do zakupu i montażu pomp ciepła – wynoszące odpowiednio 30 proc. lub 45 proc. w zależności do technologii i klasy efektywności pompy ciepła. 

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu – w tym kolektorów słonecznych, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: a ponadto audyt energetyczny pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy.

REKLAMA

W przypadku demontażu nieefektywnego źródła ciepła oraz montażu nowego źródła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – w tym kolektorów i pomp ciepła, ale wykorzystywanych wyłącznie do cwu – a także z uwzględnieniem dodatkowych w/w przedsięwzięć, dotacja wyniesie 20 tys. zł lub 25 tys. zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.

Natomiast osoby w pierwszej grupie – nie planujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale chcące wykonać np. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych lub audyt energetyczny – będą mogły uzyskać dotację do 10 tys. zł.

Wyższa dotacja dla drugiej grupy beneficjentów

Druga grupa beneficjentów, wyszczególnionych w regulaminie nowej wersji programu Czyste Powietrze, to osoby będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą – posiadające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekraczający kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Dofinansowanie dla tej grupy zostanie uruchomione po wprowadzeniu zmian w prawie umożliwiających wydawanie odpowiednich zaświadczeń.

Intensywność dofinansowania w formie dotacji dla tej grupy może wynieść 1) do 100 proc. faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż wskazano w załączniku nr 2a do programu, 2) do 75 proc. faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż wskazano w załączniku nr 2a do programu, 3) do 75 proc. faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu kotłowni gazowej w rozumieniu załącznika 2a do programu, lecz nie więcej niż wskazano w tym załączniku, 4) do 50 proc. faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, lecz nie więcej niż 5 tys. zł, 5) do 60 proc. faktycznie poniesionych kosztów na pozostałe pozycje załącznika do programu.

W tym przypadku dotacje na przedsięwzięcia obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu załącznika 2a do programu – mogą wynieść 32 tys. zł, a w przypadku wykorzystania instalacji fotowoltaicznej nawet 37 tys. zł.

Dodatkowo mogą być wykonane demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu), zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), dokumentacja projektowa czy audyt energetyczny pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych.

Mniejsza dotacja do 15 tys. będzie mogła zostać przyznana na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, wykonanie dokumentacji projektowej czy audytu energetycznego pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych.

Kiedy wystartuje Czyste Powietrze 2.0?

Nowe zasady programu mają wejść w życie na przełomie marca i kwietnia.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w dotychczasowej wersji programu Czyste Powietrze.

W przeciwieństwie do aktualnej wersji programu, w którym najpierw trzeba złożyć wniosek i dopiero potem można ponosić koszty, w nowej wersji będzie można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Program Czyste Powietrze jest realizowany od września 2018 roku. Do tej pory złożono ponad 119,6 tys. wniosków o dotacje na łączną sumę 2,09 mld zł i pożyczki na kwotę 364,2 mln zł.

Podpisano jednak dużo mniej umów – na razie około 73 tys. na dotacje o wartości 1,243 mld zł i pożyczki na 118 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.