Kolektory: na co dofinansowanie?

Sprawdź, na zakup jakich elementów inwestycji w kolektory słoneczne można ubiegać się o zwrot z NFOŚiGW i jak zakwalifikować związany z tym podatek VAT? {więcej}

W ramach uruchomionego niedawno przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu dopłat do zakupu kolektorów słonecznych można ubiegać się o zwrot nawet 45 proc. poniesionych kosztów.

Pieniądze z NFOŚiGW można dostać nie tylko na zakup kolektora, ale także na pozostałe elementy instalacji solarnej – zbiornika na wodę, przewodów instalacyjnych, aparatury pomiarowej i automatyki. Ważne jest, aby koszt kolektora nie przekraczał sumy 2,5 tys. zł/m2 jego powierzchni.

REKLAMA
REKLAMA

Refundacja z Funduszu obejmuje także usługi związane z montażem kolektorów – projekt budowlano-wykonawczy, który musi być zatwierdzony przez osobę legitymującą się uprawnieniami w tym zakresie, oraz instalację systemu solarnego.

Aby Fundusz pokrył część poniesionych na ten cel wydatków, elementy instalacji muszą też charakteryzować się określonym cechami.

Kolektory słoneczne musza posiadać zgodność z normą PN EN-12975-2, a także certyfikatem Solar Keymark. Certyfiakaty zgodności z wymaganymi normami, które posiada dany model kolektora, nie mogą być starsze niż 5 lat. Wchodzący w zakres instalacji ciepłomierz musi ponadto spełniać normę PN EN 1434.

Beneficjent może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych także VAT – jednak pod warunkiem, że nie posiada statusu uprawniającego go do zwrotu tego podatku lub obniżenia w ten sposób podatku należnego.