Zmiany w przepisach przestrzennych. Rząd da więcej czasu inwestorom w OZE

Zmiany w przepisach przestrzennych. Rząd da więcej czasu inwestorom w OZE
ABO Wind

Wkrótce w Sejmie powinny rozpocząć się prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym, która zawiera istotne przepisy dla deweloperów odnawialnych źródeł energii. Ostatnio propozycje kluczowych przepisów dla OZE zostały po raz kolejny zmienione.

Kilka tygodni temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe regulacje mają m.in. doprecyzować zasady lokalizowania odnawialnych źródeł energii.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), które jest autorem projektu nowych przepisów, zaproponowało, aby na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) następowała zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie niezamontowanych na budynku instalacji OZE zlokalizowanych:

REKLAMA

  • na użytkach rolnych klasy I–III i gruntach leśnych,
  • na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  • na gruntach innych niż wskazane wyżej, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW.

Wdrożenie takich przepisów do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie mieć znaczenie dla wszystkich inwestycji w OZE, jednak może być szczególnie dotkliwe dla deweloperów przygotowujących projekty mniejszych farm fotowoltaicznych, które były do tej pory prowadzone często na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Jak tłumaczyła wcześniej na łamach Gramwzielone.pl Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki, na skutek ostatnich zmian wprowadzonych w projekcie ustawy na gruntach IV klasy nie będzie już można lokalizować instalacji PV o mocy większej niż 150 kW na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Tymczasem grunty tej klasy stanowią aż około 40 proc. gruntów ornych w Polsce – a są uznawane za praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej.

Inwestorzy dostaną więcej czasu

Teraz okazuje się, że w zakresie istotnych przepisów dla rynku OZE wprowadzona zostanie istotna zmiana. Z informacji przekazanych przez „Parkiet” wynika, że poprawka do projektu ustawy zgłoszona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada realizację projektów farm fotowoltaicznych na dotychczasowych warunkach do czasu uchwalenia planów ogólnych gmin, nie dłużej niż do końca 2025 roku.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które było zaangażowane w ten proces od strony konsultacji względem potrzeb energetycznych kraju, podkreśla w odpowiedzi nadesłanej redakcji, że niezależnie od proponowanych zmian w nowelizacji, z uwagi na znaczenie energetyki słonecznej w miksie energetycznym, w ocenie resortu należało poszukiwać rozwiązań kompromisowych, które pozwolą na łączenie funkcji uprawnej gruntów z możliwościami ich wykorzystania na inne działalności, które z pewnością nie mają negatywnego wpływu na działalność rolniczą” – informuje „Parkiet”.

Resort klimatu w komentarzu dla tego portalu zaznacza, że nowe przepisy wprowadzą dodatkowe ułatwienia w zakresie lokalizowania farm fotowoltaicznych na bazie lokalnych przepisów planistycznych. Ma w tym pomóc wprowadzenie tzw. zintegrowanych planów inwestycyjnych, które mają przyspieszyć tworzenie takich przepisów w porównaniu do procedur obejmujących przygotowanie najpierw studium, a następnie MPZP.

REKLAMA

Zintegrowany plan inwestycyjny będzie uchwalany na wniosek inwestora. W ten sposób będzie możliwe uchwalenie MPZP oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora. Uchwalenie takiego planu powinno być możliwe po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a inwestorami. Umowa określi wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zobowiązania inwestora do realizacji inwestycji uzupełniającej.

Co jeszcze się zmieni?

Nowe przepisy planistyczne, których procedowanie wkrótce powinno rozpocząć się w parlamencie, zakładają m.in. uwzględnienie w strategiach rozwoju, które mają opracować gminy, ustaleń i rekomendacji dotyczących zasad lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej przekraczającej 500 kW.

Opracowanie strategii rozwoju gminy ma być fakultatywne do 1 stycznia 2026 roku, a po tym terminie będzie obowiązkowe.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla gmin – planu ogólnego. Ma to być akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy.

Plan ogólny ma pozwalać gminom na określenie m.in. struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy poprzez wydzielenie stref planistycznych, granic obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a także zasad lokalizacji nowej funkcji mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne.

Kolejne posiedzenie Sejmu, na którym może rozpocząć się procedowanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, odbędzie się 12–14 kwietnia.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.