Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej. Zagrożenia i ochrona

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej. Zagrożenia i ochrona
Fot. Ozeus

Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze jako źródło energii odnawialnej, zarówno w domach, jak i przedsiębiorstwach. Jednakże wraz z rosnącym wykorzystaniem tej technologii ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie, zarówno dla ludzi, jak i dla samej instalacji.

Oczywiste jest, że instalacje fotowoltaiczne, choć niezwykle korzystne z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego, wymagają szczególnej uwagi pod względem bezpieczeństwa. Bezpieczne użytkowanie i eksploatacja tego typu instalacji jest kluczowa, dlatego ważne jest, aby przyjęte rozwiązania były w pełni przemyślane i zgodne z odpowiednimi przepisami oraz standardami.

Poniżej omówimy kluczowe aspekty bezpieczeństwa, potencjalne zagrożenia oraz środki zapobiegawcze, które można podjąć w celu minimalizacji ryzyka.

Zagrożenia dla instalacji fotowoltaicznej

Utrzymanie instalacji fotowoltaicznej w dobrej kondycji jest kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania instalacji fotowoltaicznej przez długie lata. W rzeczywistości pożary wywołane przez instalacje fotowoltaiczne stanowią niewielki procent wszystkich pożarów, co pokazuje, że zagrożenie pożarowe systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo niskie. Niemniej jednak mimo tej niskiej częstotliwości należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. Ich przyczyny mogą być różnorodne, a do najczęstszych zaliczają się wskazane poniżej.

Nieprawidłowy montaż

Niewłaściwe montowanie lub konserwacja paneli fotowoltaicznych mogą prowadzić do uszkodzeń, które z kolei mogą przyczynić się do pożaru. Szczególnie ważne jest to przy instalacjach firmowych, gdzie duże połacie dachu są pokryte panelami. Przy projektowaniu takich dużych pól modułów PV należy podzielić je na mniejsze sekcje, zachowując bezpieczne przerwy techniczne, które w razie pożaru ograniczą rozprzestrzenianie się ognia.

Ukrycie kabli i odpowiednie wykonanie tras kablowych nie tylko estetycznie wyglądają, ale także mogą zapobiec uszkodzeniom przewodów. W przypadku prowadzenia okablowania na dachach pokrytych łatwopalnymi materiałami należy umieścić przewody w specjalnych korytach kablowych, mocowanych do uchwytów, zapewniających odstęp między dachem a przewodami.

Właściwe zabezpieczenie i dbałość o szczegóły podczas montażu i konserwacji instalacji fotowoltaicznych są kluczowe dla minimalizacji ryzyka pożaru. Odpowiednie działania zapobiegawcze, takie jak podział dużych pól paneli na mniejsze sekcje, oraz stosowanie specjalnych koryt kablowych na dachach, mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo takich instalacji.

Niewłaściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe

Poprawne wykonanie instalacji fotowoltaicznej jest kluczowym zagadnieniem w eliminowaniu przyczyn pożaru. Dobrze zaplanowana instalacja powinna być wyposażona w kilka ważnych zabezpieczeń, które uruchomią się w przypadku nieprawidłowego działania systemu. Szczególnie istotne jest, aby instalacje o mocy większej niż 6,5 kW były zgodne z wymaganiami przeciwpożarowymi dla danego typu budynku.

Jednym z istotnych aspektów projektowania bezpiecznej instalacji pod kątem przepisów przeciwpożarowych jest jej usytuowanie względem ściany oddzielającej przeciwpożarowo. Odległość paneli od tej ściany powinna wynosić co najmniej 2,5 m lub górna krawędź paneli powinna być umieszczona co najmniej 0,3 m poniżej górnej granicy ściany oddzielającej. Taka konfiguracja ma na celu zabezpieczenie instalacji przed przedostaniem się ognia.

Ważnym elementem z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych jest także obowiązek stosowania wyłącznika prądu. Ten obowiązek dotyczy stref pożarowych o kubaturze powyżej 1000 m3 lub w strefach zagrożonych wybuchem. Wyłącznik prądu ma za zadanie odcięcie zasilania w przypadku wybuchu pożaru, co jest istotne zwłaszcza w miejscach takich jak szpitale, gdzie wyłączenie niektórych urządzeń może zagrażać życiu pacjentów.

Kolejnym rozwiązaniem służącym bezpieczeństwu instalacji jest zastosowanie optymalizatorów mocy lub innych urządzeń typu MLPE. Te urządzenia, w zależności od typu i producenta, mogą obniżać napięcie do bezpiecznych wartości lub do zera w przypadku wystąpienia pożaru. Optymalizatory mogą automatycznie zmniejszać napięcie, co umożliwia bezpieczne gaszenie pożaru.

Przestrzeganie norm przeciwpożarowych jest istotne nie tylko dla bezpieczeństwa – może mieć również wpływ na możliwość ubezpieczenia instalacji. Słabe zabezpieczenia mogą być podstawą dla ubezpieczyciela do odrzucenia wniosku o ubezpieczenie. Dlatego ważne jest, aby instalacje fotowoltaiczne były zgodne z obowiązującymi normami i przepisami przeciwpożarowymi.

Uszkodzenia mechaniczne

Silne wiatry, gradobicie i inne ekstremalne zjawiska atmosferyczne mogą spowodować uszkodzenia mechaniczne paneli fotowoltaicznych, co w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do pożaru. Dlatego kluczową kwestią jest solidna konstrukcja wsporcza dla paneli oraz prawidłowy montaż do podłoża.

Podczas montażu paneli fotowoltaicznych na dachu istotne jest dostosowanie konstrukcji do miejsca montażu. W zależności od rodzaju dachu, kąta nachylenia oraz nośności stosuje się różne rozwiązania. Ważne jest, aby konstrukcja nie naruszała struktury dachu i nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa budynku.

W przypadku montażu instalacji na gruncie panele są zazwyczaj montowane na specjalnych konstrukcjach, które są wbijane lub wkręcane w zależności od rodzaju podłoża. Jest to również istotne dla zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa całej instalacji.

Dodatkowo istnieją również konstrukcje balastowe, które mogą ograniczyć ryzyko uszkodzenia pokrycia dachowego. Jednakże przy zastosowaniu takiego rozwiązania należy pamiętać o nośności dachu i zastosować odpowiednie środki ostrożności.

Wniosek jest taki, że podczas montażu paneli fotowoltaicznych należy zwrócić uwagę na solidność konstrukcji wsporczych, odpowiedni montaż do podłoża oraz stosowanie rozwiązań, które minimalizują ryzyko uszkodzenia konstrukcji oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku.

Akty wandalizmu

Instalacje fotowoltaiczne mogą być podatne na kradzieże, szczególnie gdy są łatwo dostępne. Jednakże większym zagrożeniem mogą być akty wandalizmu, zwłaszcza w przypadku instalacji naziemnych. Dlatego warto rozważyć różne środki zabezpieczające, takie jak ogrodzenie terenu instalacji oraz zastosowanie specjalnych stojaków fotowoltaicznych, które chronią falowniki przed dostępem osób trzecich.

Stojaki fotowoltaiczne mają wiele zalet, ponieważ mogą być montowane zarówno na gruncie, jak i na dachu. Mogą one być również używane w sytuacjach, gdy brakuje dogodnego miejsca na montaż falownika na ścianie lub jako konstrukcji samonośnej – wyeliminują bowiem konieczność montażu falownika do elewacji. Istnieje duży wybór różnych wariantów stojaków, co pozwala na umieszczenie więcej niż jednego falownika, a nawet skrzynek elektrycznych.

Aby minimalizować różne zagrożenia dla instalacji fotowoltaicznych, zarówno naturalne, jak i ludzkie, istotne jest właściwe zaprojektowanie, montaż, konserwacja i zabezpieczenie instalacji. Dodatkowo odpowiednie ubezpieczenie może być kluczowe dla ochrony przed potencjalnymi stratami związanymi z tymi zagrożeniami.

Bezpieczna instalacja fotowoltaiczna w firmie

Wprowadzenie energii fotowoltaicznej do struktury energetycznej firmy to krok w kierunku zarówno zrównoważonego rozwoju, jak i redukcji kosztów operacyjnych. Jednak zanim zainstalujemy panele fotowoltaiczne na dachu naszego obiektu, istnieje kluczowa kwestia, która nie może zostać pominięta: bezpieczeństwo instalacji. W tym kontekście istotne jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń oraz podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych, aby zapewnić, że instalacja fotowoltaiczna w naszej firmie będzie nie tylko wydajna, ale także bezpieczna dla personelu i mienia.

Przestrzeganie tych kroków pomoże zapewnić bezpieczną i sprawna instalację fotowoltaiczną w firmie:

Wybór profesjonalnego dostawcy jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej. Już na etapie rozpoznawania rynku dostawców fotowoltaiki warto zwrócić uwagę nie tylko na jakość oferowanych produktów, ale także na doświadczenie, renomę oraz dostępność wsparcia technicznego. Renomowana firma powinna stosować się do przepisów i norm bezpieczeństwa oraz mieć odpowiednie certyfikaty i zezwolenia. Przeprowadzenie szczegółowego audytu miejsca instalacji pozwala określić optymalne miejsce i sposób montażu paneli fotowoltaicznych, eliminując przeszkody mogące wpływać na ich wydajność i bezpieczeństwo. Analizy wskazują, że pośród przyczyn zaprószenia ognia w wyniku działania instalacji fotowoltaicznej dominują błędy wykonawcze, dlatego warto poświęcić więcej czasu na wybór odpowiedniego dostawcy.

Zgodność z przepisami i normami budowlanymi oraz elektrycznymi jest niezbędna, aby uniknąć potencjalnych ryzyk związanych z nieprawidłowym wykonaniem instalacji. Bezpieczny montaż paneli fotowoltaicznych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta i normami bezpieczeństwa. Wszelkie prace elektryczne powinny być wykonywane przez licencjonowanego elektryka, aby zapewnić odpowiednie zaprojektowanie i zabezpieczenie systemu elektrycznego.

Odpowiednie oznakowanie instalacji fotowoltaicznej pozwala zidentyfikować niebezpieczne obszary i elementy, umożliwiając personelowi zachowanie ostrożności. Szkolenia personelu dotyczące obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej są kluczowe dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i reagowania na ewentualne awarie.

Regularne przeglądy techniczne i konserwacja instalacji fotowoltaicznej są niezbędne, aby zapewnić jej sprawność i bezpieczeństwo w dłuższej perspektywie czasowej. Rozważenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej obejmującej instalację fotowoltaiczną jest kolejnym krokiem w zabezpieczeniu się przed potencjalnymi stratami związanymi z uszkodzeniem lub awarią systemu. Działania te łącznie pomagają w minimalizacji ryzyka i zapewnieniu bezpiecznej oraz efektywnej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej jest kluczowym elementem dla firm inwestujących w tę technologię, ponieważ zapewnia finansowe zabezpieczenie w przypadku różnych ryzyk związanych z działaniem instalacji. Przed zakupem fotowoltaiki warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem:

• Warunki ubezpieczyciela: Ubezpieczyciel może wymagać spełnienia określonych warunków przez instalację fotowoltaiczną, aby zgodzić się na ubezpieczenie. Mogą to być np. standardy dotyczące bezpieczeństwa, profesjonalny montaż, określone produkty lub komponenty użyte w instalacji itp.;

• Objęte ryzyka: Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej może obejmować różne rodzaje ryzyk, takie jak: kradzież, uszkodzenia mechaniczne, pożar, zalanie, utrata mocy produkcyjnej z powodu awarii lub uszkodzenia paneli oraz inne czynniki mogące wpłynąć na działanie instalacji;

• Wyłączenia i ograniczenia polisy: Ważne jest również zrozumienie, jakie ryzyka nie są objęte ubezpieczeniem oraz jakie są ewentualne ograniczenia polisy. Może to obejmować np. wyłączenie zabezpieczenia przed uszkodzeniami wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbań w konserwacji instalacji;

• Procedury postępowania w przypadku szkody: Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto zorientować się, jakie są procedury postępowania w przypadku zgłoszenia szkody. Warto mieć jasność co do tego, jak należy zgłosić szkodę, jakie dokumenty są wymagane, jak długo może trwać proces rozpatrywania roszczenia oraz jakie są procedury naprawy lub odszkodowania.

Dokładne zrozumienie warunków, ryzyk, wyłączeń i procedur związanych z ubezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej jest kluczowe dla właściwego zabezpieczenia finansowego firmy inwestującej w tę technologię.

Choć istnieją pewne ryzyka związane z inwestycją w instalację fotowoltaiczną, to korzyści zwykle przewyższają te ryzyka. Oszczędność kosztów, długoterminowe korzyści finansowe, stabilność cen energii, zwiększona niezależność energetyczna oraz korzyści ekologiczne są silnymi argumentami na rzecz inwestycji w instalację fotowoltaiczną, której korzyści przewyższają ryzyko.

Stojaki fotowoltaiczne jako istotne zabezpieczenie dla ubezpieczycieli

Falownik jest urządzeniem, które przetwarza prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC) o regulowanej częstotliwości wartości napięcia i częstotliwości. Jest pod ciągłym napięciem, dlatego ważne jest jego odpowiednie zabezpieczenie nie tylko przez wandalizmem, ale także dla bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu.

Pod kątem zabezpieczenia wymagania można podzielić na dwie grupy.

1. Wymagane przez ubezpieczycieli

Jednym z kluczowych wymagań stawianych przez ubezpieczycieli jest unikanie wprowadzania prądu stałego (DC) do wnętrz budynków i obiektów przemysłowych. Prąd stały cechuje się utrzymaniem stałej wartości w czasie, w przeciwieństwie do prądu zmiennego (AC), który cyklicznie zmienia swoją wartość i kierunek. Wprowadzenie prądu stałego do budynku bez odpowiednich zabezpieczeń niesie ze sobą poważne ryzyko zagrożeń dla bezpieczeństwa elektrycznego, włączając w to ryzyko porażenia prądem oraz wybuchu pożaru.

Stosowanie stojaków stanowi skuteczną metodę, która pozwala uniknąć wprowadzania prądu do wnętrza budynków czy hal przemysłowych. Zaletą stojaków jest ich mobilność i brak ingerencji w elewację budynku lub poszycia dachowego.

Popularnym rozwiązaniem w budownictwie przemysłowym są hale zbudowane z płyt obornickich, czyli paneli warstwowych z warstwą aluminiową i izolacją termiczną. Są wszechstronnym materiałem wykorzystywanym do budowy różnych typów obiektów przemysłowych, ale niestety niosą za sobą pewne ograniczenia w kontekście montażu urządzeń elektrycznych. I tak właśnie jest w przypadku montażu inwertera. Według klasyfikacji ubezpieczycieli płyta obornicka jest materiałem o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru. W takiej sytuacji falownik nie może być zamontowany bezpośrednio na ścianie, ale musi się znaleźć w odpowiedniej odległości. Umieszczając inwerter na stojaku, można go odseparować od ściany i ustawić w dowolnej odległości w bezpiecznym miejscu. Drzwiczki zamykane na zamek patentowy zabezpieczą urządzenie przed dostępem osób trzecich, a dzięki ażurowej budowie stojaka będzie swobodny przepływ powietrza wokół falownika.

2. Wymagane przez producentów falowników

Z punktu widzenia ubezpieczyciela umieszczenie falownika za zewnątrz jest najlepszym rozwiązaniem, jednak z punktu widzenia producenta niekoniecznie jest to właściwe. Zmienne warunki atmosferyczne mogą niekorzystnie wpływać na działanie inwertera, stąd też producenci mają swoje wymagania, które mogą wpływać na rozpatrywane w ramach gwarancji reklamacje.

Wysokie temperatury mogą zmniejszać wydajność inwerterów poprzez zwiększenie oporu wewnętrznego komponentów elektronicznych. Zmniejszona wydajność może prowadzić do większych strat mocy i obniżenia ogólnej wydajności systemu. Niektóre inwertery są zaprojektowane do pracy w określonym zakresie napięć i prądów wejściowych, więc zmiany w intensywności nasłonecznienia mogą wymagać dostosowania pracy inwertera.

Stojaki fotowoltaiczne posiadają osłonę w postaci daszku, który ochrania falownik przed promieniami słonecznymi, a w deszczowe dni ogranicza dostęp wody do urządzenia. Dzięki ażurowym drzwiczkom i niezabudowanym plecom przepływ powietrza nie jest zaburzony.

Montaż falowników na wolnostojących stojakach na zewnątrz jest bezpieczną alternatywą, która przyczynia się do utrzymania bezpiecznych warunków elektrycznych w tych obiektach. Stojaki fotowoltaiczne to gotowe rozwiązanie dla firm, które planują inwestycję w instalację fotowoltaiczną, ale mają obawy co do bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych. Stojaki Ozeus rozwieją Twoje wątpliwości. Zapewniamy o ich dobrej jakości i przeznaczeniu do stosowania z urządzeniami elektrycznymi, dlatego do każdego stojaka wystawiamy „Deklarację zgodności” a na wniosek kupującego możemy także sporządzić „Deklarację właściwości użytkowych”.

Bezpieczna i wydajna fotowoltaika z Ozeus: Najlepszy wybór dla Twojej instalacji

Powyższy artykuł został napisany na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w montażu fotowoltaiki dla firm – z uwzględnieniem wielu przypadków i przeciwności, z jakimi się zmagaliśmy. Naszym celem jest uświadomienie firmom, że pomimo zagrożenia, jakie niesie ze sobą montaż instalacji fotowoltaicznej, nadal jest to inwestycja bardzo opłacalna. Przed planowaniem warto określić ryzyka i zastosować możliwie najlepsze zabezpieczenia, a także ubezpieczyć instalację po montażu.

Ozeus to wiodący dostawca rozwiązań fotowoltaicznych, który posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Nasi pracownicy angażują się w każdy projekt i służą pomocą na każdym etapie realizacji. Zespół ekspertów jest gotowy pomóc klientom w doborze najlepszych rozwiązań dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Naszym głównym celem jest zapewnienie satysfakcji klienta poprzez dostarczanie rozwiązań fotowoltaicznych najwyższej jakości, które przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne i ekologiczne.

Specjalizujemy się w dostarczaniu paneli fotowoltaicznych oraz kompletnych systemów fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, biznesowych i przemysłowych.

Ozeus kładzie duży nacisk na zgodność z najwyższymi standardami jakości oraz przestrzeganie wszystkich przepisów i norm bezpieczeństwa. Dzięki temu, klienci mogą mieć pewność, że produkty i usługi oferowane przez firmę są nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne w użytkowaniu.

Jeśli szukasz solidnego partnera w dziedzinie fotowoltaiki, który oferuje nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także kompleksową obsługę i wsparcie na każdym etapie projektu – firma Ozeus jest idealnym wyborem. Dzięki naszemu doświadczeniu, zaangażowaniu i profesjonalizmowi możesz być pewien, że Twoje potrzeby zostaną w pełni zaspokojone, a Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie działać efektywnie i bezpiecznie przez wiele lat.

www.ozeus.pl

 

Ozeus – Grupa Magit – materiał sponsorowany