Instalacje odgromowe w systemach fotowoltaicznych w programie Prosument

Instalacje odgromowe w systemach fotowoltaicznych w programie Prosument
Fot. Z.U.H. Chłodnictwo Klimatyzacja Tomasz Nowak

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej broni decyzji o zniesieniu w programie Prosument obowiązku wykonania instalacji odgromowej w przypadku montażu domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej dofinansowywanej z programu Prosument. W opinii NFOŚiGW, wystarczy, że o zasadności wykonania instalacji fotowoltaicznej montowanej w ramach Prosumenta zdecyduje projektant instalacji „w zależności od poziomu ryzyka oraz warunków instalacyjnych”.

Na problem instalacji odgromowych zwrócił uwagę w liście do NFOŚiGW klaster zrzeszający przedsiębiorców z branży OZE Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii z Włocławka.

Klaster Prosument przypomina, że zgodnie z zasadami pierwszej wersji programu Prosument w odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych jako obowiązkowe wskazano wykonanie instalacji odgromowej, a w kolejnej wersji programu uzależniono już potrzebę jej wykonania od oceny projektanta.

REKLAMA

– Instalacja odgromowa jest istotnym elementem kosztów instalacji fotowoltaicznej zarówno w zakresie wartości zakupu materiałów, jak i montażu. Wpływa zarówno na ekonomikę przedsięwzięcia jak i czas jego wykonania – zwraca uwagę klaster Prosument i ocenia, że „potrzeba montażu instalacji odgromowej jest bezdyskusyjna z punktu widzenia bezpieczeństwa – chroni zarówno nieruchomość – w tym samą instalację PV – przed uszkodzeniami pochodzącymi z wyładowań atmosferycznych oraz życie i zdrowie mieszkańców”.

Klaster Prosument ocenia ponadto, że „większość firm wykonawczych, wiedząc o braku kontroli w tym zakresie, zaniża koszty montażu i rezygnuje z instalacji odgromowej, pomimo zasad programu i zawartości projektów budowlanych, będących załącznikami wniosków o dofinansowanie”.

Tak argumentując konieczność montażu instalacji odgromowych Klaster zwraca się do NFOŚiGW o reakcję i przedstawienie procesu oceny i weryfikacji wykonanych instalacji. Przypomina przy tym błędy wykonawców w realizowanym wcześniej przez NFOŚiGW programie kolektorowym, których „koszty klienci ponoszą do dzisiaj, a końcowy efekt społeczny nierzadko jest taki, że pojawia się niechęć do rozwiązań OZE, a obywatel traci zaufanie do państwa i jego agend”.

W odpowiedzi NFOŚiGW informuje, że przepisy Prawa budowlanego nie przewidują obowiązku wykonania instalacji odgromowych w przypadku domów jednorodzinnych, a „instalacja fotowoltaiczna nie zawsze zwiększa zagrożenie pożarowe, natomiast koszt takiej instalacji znacznie podraża całą inwestycję”.

NFOŚiGW dodaje, że „zabezpieczenia powinny być adekwatne do wyników oceny ryzyka dokonanej przez projektanta”, a obecnie, po zmianie zasad programu Prosument, posiadanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego i odgromowego dla systemów fotowoltaicznych jest obligatoryjne, ale jeżeli wynika to z projektu instalacji.

REKLAMA

Wymogi programu Prosument w zakresie wykonania instalacji odgromowej dla systemów fotowoltaicznych zmieniono w sierpniu ubiegłego roku. Jak wskazuje NFOŚ – ta zmiana wynikała z przeprowadzonych w maju 2015 r. „szerokich konsultacji społecznych” dot. zmian wymagań technicznych w programie Prosument.

NFOŚiGW dodaje, że taką zmianę pozytywnie oceniło Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. – W zakresie wymagań technicznych dla systemów fotowoltaicznych oceniono jako szczególnie korzystną likwidację niejasnego, a obligatoryjnego wymogu stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych (..) jak również uzależnienie od decyzji projektanta zastosowania ochrony odgromowej i przepięciowej. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące procedur sprawdzania jakości wykonanych instalacji Narodowy Fundusz odpowiada, że warunkiem otrzymania dofinansowania z Prosumenta jest m.in. załączenie do wniosku projektu instalacji, przedłożenie umowy z wybranym wykonawcą zawierającej potwierdzenie spełnienia przez instalację kryteriów programu, a także złożenie w banku lub WFOŚiGW protokołu odbioru.

Protokół odbioru przedsięwzięcia, pod którym podpisuje się wykonawca i inwestor, zawiera m.in. oświadczenia, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem instalacji oraz wymaganiami technicznymi dla instalacji określonymi w programie – informuje NFOŚiGW.

Fundusz dodaje, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, już po podpisaniu protokołu odbioru, może zgłosić ten fakt do wykonawcy i instytucji udzielającej dofinansowania – WFOŚiGW lub BOŚ.

Ponadto, po wprowadzeniu od 1 stycznia 2016 r. obowiązku montażu instalacji fotowoltaicznych w programie Prosument tylko przez certyfikowanych instalatorów, takie nieprawidłowości można zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego.

NFOŚiGW w odpowiedzi na list Klastra Prosument informuje też, że wystąpi do instytucji pośredniczących w udzielaniu dofinansowania w ramach Prosumenta o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie dofinansowania instalacji realizowanych niezgodnie z zaleceniami projektanta w zakresie instalacji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. 

gramwzielone.pl