Zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji. Będą nowe konsultacje w OSD

Zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji. Będą nowe konsultacje w OSD
Fot. Energa Wytwarzanie

Branża mikroinstalacji fotowoltaicznych zyska dodatkową możliwość zgłoszenia swoich uwag do zmian w zasadach przyłączania mikroinstalacji, które zaproponowali operatorzy systemu dystrybucyjnego. Wcześniej OSD przyjęli, że kluczowe dla branży zmiany miały wejść w życie już z początkiem przyszłego miesiąca.

Niedawno prosumentów i rynek fotowoltaiczny zaskoczyła informacja o planowanych przez czołowych operatorów systemu dystrybucyjnego zmianach w zakresie zasad przyłączania mikroinstalacji.

OSD zaproponowali nowe wymogi, które mają kluczowe znaczenie przy doborze sprzętu oraz oznaczają konieczność wprowadzenia w mikroinstalacjach dodatkowych funkcjonalności.

REKLAMA

Najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych zaproponowali m.in. wprowadzenie zdalnej możliwości odłączania od sieci mikroinstalacji o mocach do 10 kW, a w przypadku przedziału mocy 10-40 kW postulowana jest możliwość zdalnego sterowania mocą czynną.

Ograniczona ma zostać także możliwość wykorzystania systemów jednofazowych. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, przyłączenia jednofazowe (lub trójfazowe) będzie można wykonywać tylko w przypadku mocy mniejszej lub równej 3 kW. Dla większych mikroinstalacji konieczne będą przyłączenia wyłącznie trójfazowe.

Więcej o postulowanych zmianach w artykule: Szykują się duże zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji PV.

Branża fotowoltaiczna została zaskoczona – mimo, że w ostatnich tygodniach OSD formalnie prowadzili konsultacje zaproponowanych zmian, które przedstawiono w postaci projektów kart aktualizacji tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – jednakowych dla wszystkich największych operatorów – PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.

Zaskakujący jest sam, postulowany przez OSD termin wprowadzenia tak istotnych zmian, które miały wejść w życie już 1 kwietnia br.

Teraz okazuje się jednak, że termin implementacji zmian w IRiESD może zostać przesunięty, ponieważ OSD szykują nowe konsultacje, a finalnie musi je jeszcze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.

W opublikowanym dzisiaj stanowisku operatorów czytamy o przyczynach zaproponowanych zmian, ale również dowiadujemy się, że OSD chcą przeprowadzić dodatkowe konsultacje swoich propozycji.

REKLAMA

Jak czytamy w stanowisku Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), celem jest wprowadzenie do IRiESD aktualnych wymagań przepisów krajowych i europejskich.

PTPiREE wylicza, że w ostatnich latach wprowadzonych zostało w przepisach szereg zmian prawnych między innymi w ustawie o OZE, ustawie Prawo energetyczne, a także dokonano nowelizacji norm polskich i europejskich. 

Zalicza do nich nowe wymagania oraz obowiązki dotyczące np. możliwości ograniczenia pracy lub wyłączenia mikroinstalacji o mocy ponad 10 kW w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci powodowanego przez mikroinstalację, konieczności odpowiedniego zachowania się mikroinstalacji w przypadkach zaburzeń pracy systemu elektroenergetycznego i zapewnienia odpowiedniego zakresu regulacji mocy biernej. 

Aktualizację oparto w szczególności na regulacjach wynikających z Ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE, polskiej normy PN-EN 50438:2014-02, a także dotychczasowych doświadczeń OSD z przyłączania i pracy mikroinstalacji w sieci. Należy podkreślić, że ustawa Prawo energetyczne wyraźnie wskazuje, iż przyłączane do sieci mikroinstalacje muszą zapewniać m.in. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i dotrzymanie w sieci parametrów jakościowych energii elektrycznej – informuje PTPiREE.

Dodatkowo w ostatnim czasie zatwierdzonych zostało przez Komisję Europejską szereg kodeksów sieciowych (m.in. dotyczących OZE), wprowadzonych w formie rozporządzeń, a wymogi w nich zawarte zaczną obowiązywać bezpośrednio w państwach członkowskich UE, bez potrzeby ich dodatkowej implementacji. Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z przyłączaniem mikroinstalacji, operatorzy ustalili konieczność ograniczenia mocy mikroinstalacji przyłączanych jednofazowo – czytamy w stanowisku PTPiREE.

Towarzystwo tłumaczy, że takie wymagania ustanawiane są w większości krajów „o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi, dzięki czemu ich praca nie powoduje negatywnego wpływu na parametry jakościowe energii elektrycznej”.

Organizacja reprezentująca OSD ocenia, że „dochowanie tych wymagań możliwe jest tylko przy spełnieniu przez mikroinstalacje obowiązujących przepisów i norm, stąd też wymagania techniczne, jakie OSD do tej pory zamieszczali wyłącznie na stronach internetowych, zostały zaktualizowane i w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne procedowane jest ich wprowadzenie do IRiESD”. 

Jednocześnie w stanowisku PTPiREE czytamy, że operatorzy zrzeszeni w tej instytucji postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych i zaakceptowanych w zakończonych właśnie konsultacjach społecznych, a karty aktualizacji zostaną złożone do Urzędu Regulacji Energetyki po dokonaniu powtórnego procesu konsultacji.

Tym samym branża fotowoltaiczna ma dostać dodatkową możliwość na zgłoszenie swoich uwag do projektów aktualizacji IRiESD, które poszczególni OSD opublikowali na swoich stronach internetowych. Wkrótce powinny się na nich pojawić również terminy planowanych konsultacji.

red. gramwzielone.pl