Podatek od naziemnej farmy fotowoltaicznej. Nowa interpretacja

Podatek od naziemnej farmy fotowoltaicznej. Nowa interpretacja
NREL press

{więcej}Interpretację w sprawie opodatkowania naziemnych farm fotowoltaicznych na wniosek czytelnika naszego portalu wystosował tym razem magistrat Zabrza. Jest to kolejna interpretacja w sprawie sposobu opodatkowania naziemnych farm fotowoltaicznych. Wcześniej w tej sprawie wypowiadały się m.in. resort infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
 
Nasz czytelnik przygotowuje się do realizacji naziemnej farmy fotowoltaicznej w okolicy Zabrza, na gruncie rolnym, stanowiącym częściowo nieużytki i dzierżawionym od prywatnych właścicieli na okres 25 lat. W celu wyjaśnienia problematycznych aspektów opodatkowania tego rodzaju inwestycji skierował on pytanie do organów podatkowych, które zapytanie przekazały do urzędu gminy, na której terenie ma być realizowana budowa farmy fotowoltaicznej. Odpowiedź na zapytanie wystosował zabrzański magistrat.
 
W interpretacji wystosowanej przez Prezydenta Miasta Zabrze czytamy, że:
 
„Zdaniem wnioskodawcy wybrane elementy elektrowni słonecznej np. drogi wewnętrzne, fundamenty, okablowanie, częściowo stacja transformatorowa, stelaże paneli słonecznych będą podlegać podatkowi od nieruchomości, zaś same panele fotowoltaiczne i falowniki, które regulują napięcia i prądy na panelach nie powinny być objęte podatkiem od nieruchomości. W kwestii opodatkowania gruntu, wnioskodawca podaje, iż tylko 50% ogrodzonego terenu, na którym posadowione będą panele słoneczne, wykorzystywane będzie do pobierania pożytków z promieniowania słonecznego, reszta zaś z uwagi na wymuszone odległości miedzy rzędami paneli będzie wykaszana. Zatem w opinii wnioskodawcy tylko grunt, na którym stoją urządzenia elektrowni powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej, zaś pozostała cześć gruntu, z którego nie będą pobierane pożytki w postaci energii słonecznej podlegać powinna w dalszym ciągu podatkowi rolnemu”.
 
Zabrzański magistrat w swojej interpretacji częściowo przychyla się do przedstawionego wyżej stanowiska wnioskodawcy, zastrzegając, że płatnikiem podatku od nieruchomości będzie – nie dzierżawiący dany teren inwestor – a właściciele gruntu, powołując się w tym wypadku na art. 3 ust. 1 u.o.pl. W interpretacji czytamy ponadto, że teren farmy powinien zostać w całości opodatkowany podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem najwyższych stawek – jeśli dany grunt został w ewidencji gruntów określony jako grunt zurbanizowany i zabudowany. Natomiast jeśli w ewidencji gruntów dany teren figuruje jako grunt rolny lub leśny, powinien być opodatkowany podatkiem rolnym lub leśnym.
 
W interpretacji czytamy ponadto, że grunty rolne lub leśne jak i nieużytki mogą być jednak opodatkowane podatkiem od nieruchomości wg stawek najwyższych, o ile zostaną zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalności rolna czy leśna. (…) Prezydent Miasta Zabrze stoi na stanowisku, że w tym konkretnym wypadku za grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej należy uznać nie tylko powierzchnię zajęte na prowadzenie działalności zajętą przez zainstalowane kolektory słoneczne i inne urządzenia niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, ale również przestrzennie dzielące rzędy paneli fotowoltaicznych”.
 
W części interpretacji poświęconej opisowi planowanej inwestycji zabrzańscy urzędnicy mylą co prawda elektrownię fotowoltaiczną z systemem kolektorów słonecznych, w analizie definicji budowli zawartej w Prawie budowlanym oraz katalogu zwolnień z pozwolenia budowlanego, który jest zawarty w art. 29 w/w ustawy i w którym wymienione są kolektory słoneczne, dochodzą jednak do wniosku, że „realizacja wolnostojących kolektorów słonecznych jest związana z wykonywaniem robót budowlanych, ale nie obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane”.
 
Zabrzański magistrat kwalifikuje więc instalację fotowoltaiczną (myląc ją z „wolnostojącymi kolektorami słonecznymi”) jako „urządzenie budowlane pełniące funkcję pomocniczą względem obiektu budowlanego, gdyż jego celem jest dostarczenie na potrzeby użytkowania obiektu budowlanego energii ze źródła”.
 
Uznając farmę fotowoltaiczną za urządzenie budowlane, Prezydent Miasta Zabrze ocenia, że powinna ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości liczonym od jej wartości. Swoje stanowisko zabrzański magistrat popiera opinią Ministerstwa Finansów, którego zdaniem farma fotowoltaiczna odpowiada cechom urządzenia budowlanego „ze względu na swoją akcesoryjną funkcję, jaką spełniają w stosunku do obiektów budowlanych elektrowni słonecznej oraz ich techniczne związanie z tymi obiektami. 

REKLAMA

Jak czytamy dalej w interpretacji magistratu w Zabrzu „powyższe wskazuje, że wolnostojące kolektory słoneczne (ogniwa fotowoltaiczne) powinny być traktowane jako urządzenia budowlane związane z obiektami elektrowni słonecznej i objęte stawką 2% ich wartości podatkiem od budowli oraz maksymalną stawką podatku gruntowego (od nieruchomości) dla prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza (…) tak samo opodatkowaniu podlegają inne budowle, które wymienia Wnioskodawca tj. drogi wewnętrzne, fundamenty, okablowanie etc.”.
gramwzielone.pl

REKLAMA