Rynek fotowoltaiczny w Polsce. Obecna sytuacja i perspektywy

Rynek fotowoltaiczny w Polsce. Obecna sytuacja i perspektywy
foto: Bisol press

{więcej}Obecna sytuacja nie ulega zmianie od XII 2011 r. W Polsce wciąż nie przyjęto ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii i cała teoretyczna opłacalność systemu fotowoltaicznego wciąż bazuje tylko na zapisach zaprezentowanych w projekcie ustawy o OZE z dn. 4.10.2012. Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pracuje nad opracowaniem kosztów produkcji energii elektrycznej w poszczególnych technologiach, bazujący na kosztach komponentów.

W zasadzie wszystko wciąż zależy od woli politycznej, czy w ten sposób oszacowane koszty systemów zostaną przełożone na odpowiednie współczynniki wsparcia, na których dopiero można by opierać kolejne analizy opłacalności. Mały trójpak energetyczny, czyli obecnie procedowana nowelizacja prawa energetycznego z punktu widzenia fotowoltaiki wprowadza pewne uproszczenia administracyjne dla mikroinstalacji. Jednocześnie nie zmienia ona podstaw finansowych i nie czyni tychże bardziej opłacalnymi. Mały Trójpak nie spowoduje otwarcia nowego segmentu rynku prosumentów, który został przedstawiony w projekcie ustawy o OZE.

Perspektywy

REKLAMA

W krótkim terminie tj. przynajmniej do końca I kwartału 2014 polski rynek sprzedaży znacząco nie wzrośnie gdyż brakuje podstaw w postaci ustawy o OZE. W dłuższym terminie (po II  kwartale 2014 r) mogą się zacząć pierwsze realizacje ogłaszanych obecnie przetargów, naboru wniosków o dofinansowania, które odbyły się np. na Podlasiu i Lubelszczyźnie oraz być może realizacja naborów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jednocześnie wiele z tych projektów jest warunkowana wejściem odpowiednich zapisów z ustawy o OZE, co oznacza, że w rzeczywistości realizacja tych projektów i tak będzie wstrzymywana do momentu wejścia ustawy, może być nawet spóźniona wobec wyścigu do 500/800 MW, który będziemy obserwowali od momentu zapewnienia niezmienności tegoż projektu. Naturalnie czaso-okres realizacji będzie charakteryzował pewien profil, jako że podmioty lepiej poinformowane lub skłaniające się do podjęcia wcześniejszej realizacji przynajmniej do pewnego etapu, celem uniknięcia problemów przegrzanego rynku przy dochodzeniu do 500/800 MW, będą zaczynały wcześniej niż inne.

REKLAMA

Rekomendacje dla segmentu 40 kW+

Tak czy inaczej, z punktu widzenia inwestora, który jest zainteresowany inwestycją o alokacji powyżej 250 tys zł netto, ważne jest szybkie i precyzyjne realizowanie projektów przygotowawczych aż do etapu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz promesy koncesji. W kolejnym etapie w (pod warunkiem pozytywnego rozwoju ustaleń ustawowych), fizyczna realizacja tak aby pozostał już tylko ostatni etap odbioru przez energetykę, przyłączenia, rozruchu i uzyskania koncesji. Dopiero uzyskanie koncesji (lub odpowiednio wpisu do rejestru małych instalacji – do 200 kW) stanowi finalny punkt, którego osiągnięcie gwarantuje rejestrację w puli instalacji do 500/800 MW.

Rekomendacje dla segmentu mikro (do 40 kW)

W tym segmencie widać szczególnie duże działania Banku Ochrony Środowiska, który przygotowuje dedykowne produkty kredytowe pod mikroinstalacje fotowoltaiczne. Jednostka – matka, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchamia program „dotacji” do mikroinstalacji, czyli program Prosument. Co jakiś czas w poszczególnych województwach otwierają się zazwyczaj krótkie nabory wniosków na dofinansowanie. Niestety, zazwyczaj wymagana dokumentacja jest na tyle obszerna, że nie sposób jej zrealizować w tak krótkim czasie. To częściowo skłania do tego aby przygotować sobie projekt, który będzie czekał na swój nabór, oczywiście bez gwarancji, że ten nabór się pojawi (dotyczy to również a nawet szczególnie instalacji powyżej 40 kW).

autor: Jakub Wiśniewski, www.fotowoltaika-szkolenia.pl