PTPV: odmowy przyłączenia mikroinstalacji do sieci bezprawne

PTPV: odmowy przyłączenia mikroinstalacji do sieci bezprawne
foto: Wayne National Forest, flickr cc-by-2.0
{więcej}W związku z pojawiającymi się informacjami o odmawianiu przez zakłady energetyczne przyłączania do ich sieci mikroinstalacji OZE, swój komentarz w tej sprawie wydało Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV). 

Oświadczenie PTPV dotyczące odmów przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych do siec energetycznej:

Po wejściu w życie 11.09.2013 nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 z późniejszymi zmianami) ułatwiającej przyłączanie mikroinstalacji OZE do sieci elektroenergetycznej, do Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV) napływają informacje od inwestorów, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją energii odpowiedzialne za przyłączanie mikroinstalacji do sieci odmawiają zgody na przyłączenie ww. mikroinstalacji argumentując to faktem, iż instalacje te nie zostały zbudowane/zatwierdzone przez certyfikowanych instalatorów mikroinstalacji OZE. 
 

PTPV stoi na stanowisku, że takie postępowanie jest całkowicie bezprawne, ponieważ (jeśli nie zaznaczono inaczej, odwołania dotyczą Ustawy Prawo Energetyczne):
REKLAMA

1) Nie istnieje przepis nakazujący dokonywanie montażu i przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji przez instalatorów certyfikowanych zgodnie z Rozdziałem 3b;

2) Z Art. 20h ust. 1 wynika, że osoba instalująca mikroinstalacje i małe instalacje OZE może wystąpić do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie certyfikatu. Jest to zatem uprawnienie takiej osoby, a nie jej obowiązek. 

3) Z Art. 20h ust. 1c) wynika, że jedną z przesłanek ubiegania się o certyfikat jest trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania i modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych. Oznacza to, że ustawodawca wprost dopuszcza możliwość instalowania instalacji energetycznych i elektrycznych przez osoby nie posiadające certyfikatu. Z redakcji przepisu wynika, że doświadczenie takie może być uzyskane także po wejściu w życie nowelizacji Prawa Energetycznego w dniu 11.09.2013.

4) Posiadanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji jest dodatkowym uprawnieniem i może podnieść wiarygodność osoby dokonującej instalacji mikroinstalacji. Przepisy Prawa Energetycznego realizują w tym zakresie postanowienia Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009r w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dalej ”Dyrektywa OZE”), która w art. 14 przewiduje obowiązek państw członkowskich zapewnienia dostępu instalatorów małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła do systemów certyfikacji. 

REKLAMA

5) Przedsiębiorstwa, które uzależniają przyłączenie mikroinstalacji od posiadania przez osobę dokonującą instalacji certyfikatu instalatora mikroinstalacji działają bez podstawy prawnej. Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 4 kto z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy, o której mowa w Art. 7 ust. 1 (umowa przyłączenia do sieci) podlega każe pieniężnej. Kary pieniężne nakłada Prezes URE w wysokości do 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy. Prezes URE może nałożyć także karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego w wysokości nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

6) Żaden z zapisów rozdziału 3b (Art. 20h do 20zd) nie wskazuje momentu, w którym podczas swojej pracy instalator miałby się legitymować certyfikatem i nie obliguje żadnej ze stron procesu do egzekwowania takiego warunku;

7) Ze względu na brak w chwili obecnej przepisów wykonawczych określających zasady akredytowanych szkoleń oraz zakresu egzaminu niezbędnych do uzyskania ww. certyfikatu, nikt takiego certyfikatu nie uzyska. Stan ten potrwa jeszcze dość długo, bo po ogłoszeniu przepisów wykonawczych kandydaci będą musieli przejść cały cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych, a następnie zdać egzamin (organizowany co najmniej dwa razy w roku). 

8) W przypadku podłączania mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej na zasadzie zgłoszenia lub umowy o przyłączenie (Art. 7 ust. 8d4) koszty instalacji układu zabezpieczającego i pomiarowo-rozliczeniowego ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Można więc z tego wnioskować, że to właśnie OSD bierze na siebie odpowiedzialność za ww. układy poprzez ich właściwy wybór i montaż. Brak zatem uzasadnienia dla działań certyfikowanego instalatora na etapie przyłączania instalacji do sieci.

9) Wymogi techniczne i eksploatacyjne stawiane przyłączanym mikroinstalacjom (Art. 7 ust. 8d5 pkt. 2 i ust. 8d9) określone są w Art. 7a ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w Art. 9 ust. 3. Parametry urządzeń tam opisane mają zapewnić prawidłową współpracę mikroinstalacji z siecią dystrybucyjną. W przypadku fotowoltaiki urządzeniem bezpośrednio współpracującym z siecią dystrybucyjną jest falownik (inwerter). Jeśli posiada on właściwe dokumenty (certyfikaty, homologację itp.) dopuszczające do pracy w danym typie sieci, to z definicji spełnia wymogi stawiane przez Ustawę.

10) Art. 9 ust. 3 powierza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki określenie warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Do momentu wydania nowych przepisów obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 i z 2008 r. Nr 30, poz. 178 i Nr 162, poz. 1005). W żadnym miejscu tego rozporządzenia nie pojawia się wzmianka o certyfikowanych instalatorach.

Reasumując, w świetle obecnie obowiązujących przepisów wymaganie przez operatorów systemów dystrybucyjnych budowy lub potwierdzania parametrów technicznych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez certyfikowanego instalatora jest całkowicie nieuprawnione!

Odwołując się jednak do ogólnych przepisów dotyczących urządzeń elektrycznych w budynkach PTPV przypomina inwestorom, iż projekt mikroinstalacji OZE musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane wydane przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa, a jej wykonanie i podłączenie do sieci może być dokonane jedynie przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i uprawnienia do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV potwierdzone świadectwem wydanym przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Jest to szczególnie ważne w fotowoltaice ze względu na konieczność wykonania odpowiednich zabezpieczeń odgromowych i antyprzepięciowych zarówno po stronie DC, jak i AC.
 

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki