Net-metering: zmiany dla prosumentów w nowym projekcie ustawy o OZE

Net-metering: zmiany dla prosumentów w nowym projekcie ustawy o OZE
thetimchannel, flickr cc-by

{więcej}W przedstawionej w tym tygodniu przez rząd nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy zmiany w części regulującej zasady sprzedaży energii z mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW. 

Zgodnie z art. 4. projektu ustawy o OZE, wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, będący osobą fizyczną, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać nadwyżki wyprodukowanej przez siebie, niewykorzystanej energii, a zakład energetyczny musi taką energię odkupić po cenie wynoszącej 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku ubiegłego. Zasada ta funkcjonuje już w Prawie energetycznym od września ubiegłego roku, a jej obowiązywanie podtrzymują ostatnio publikowane wersje projektu ustawy o OZE.

Nowe zapisy w projekcie ustawy o OZE, które dotyczą produkcji energii w mikroinstalacjach, wprowadzają do katalogu podmiotów objętych powyższymi zasadami także przedsiębiorców, którzy uruchomią swoje mikroinstalacje OZE (lub przeprowadzą ich modernizację) już po wejściu w życie ustawy. 

REKLAMA

Nowością w projekcie ustawy o OZE, w części poświęconej zasadom sprzedaży energii z mikroinstalacji, jest przyjęcie nowej zasady dot. sprzedaży energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców. O ile gospodarstwa domowe – zgodnie z ostatnią wersją projektu ustawy o OZE – mają w dalszym ciągu sprzedawać nadwyżki nieskonsumowanej energii po cenie 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku ubiegłego, o tyle aktualna wersja ustawy mówi, że cena ta w przypadku sprzedaży energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców ma wynosić 100% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym w roku ubiegłym. 

REKLAMA

Nowa wersja projektu ustawy o OZE wprowadza także korzystne zmiany w zakresie sposobu rozliczeń prosumentów z zakładami energetycznymi. Jak czytamy w nowym projekcie ustawy, ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, którą będzie musiał zakupić sprzedawca zobowiązany, będzie ustalana na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych i będzie rozliczana w okresie półrocznym jako ilość energii elektrycznej stanowiącej nadwyżkę energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w tym półroczu. 

Ponadto, w nowej wersji ustawy o OZE znajdziemy zapis mówiący, że „odbiorca wytwarzający energię elektryczną w mikroinstalacji ma ponosić koszty zakupu energii elektrycznej w danym półroczu na poziomie wynikającym z nadwyżki ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci w tym półroczu”. 


Jak wynika z komentarzy dotyczących powyższego zapisu, które otrzymaliśmy od przedstawicieli branży PV, kluczowe dla prosumentów produkujących energię w mikroinstalacjach będzie doprecyzowanie, jak zostaną określone wskazane w ustawie półroczne okresy rozliczeń. Przedstawiciele branży fotowoltaicznej wskazują ponadto na potrzebę zmiany niekorzystnego dla prosumentów zapisu mówiącego o odsprzedaży nadwyżek energii produkowanej przez gospodarstwa domowe po cenie 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym w roku ubiegłym, co w ich opinii dyskryminuje tą grupę producentów zielonej energii. 

Zgodnie z aktualną wersją projektu ustawy o OZE, obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii z mikroinstalacji będzie liczony od pierwszego dnia wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej i będzie obowiązywać przez kolejnych 15 lat, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 roku, przy czym okres ten będzie liczony od dnia wytworzenia energii po raz pierwszy.

gramwzielone.pl