Apel do prezydenta o skierowanie ustawy antywiatrakowej do TK

Apel do prezydenta o skierowanie ustawy antywiatrakowej do TK
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

– Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta została ustawa o inwestycjach w zakresie energetyki wiatrowej. Nie tylko wywoła ona szereg negatywnych konsekwencji gospodarczych, ale i w istotny sposób naruszy przepisy Konstytucji RP oraz prawa Unii Europejskiej pisze prof. dr hab. Andrzej Radecki, przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE, w apelu do prezydenta o skierowanie ustawy o inwestycjach wiatrowych do Trybunału Konstytucyjnego.

Jako przedstawiciele organizacji branżowych zrzeszonych w Polskiej Radzie Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii zwracamy się do Pana z prośbą o skierowanie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko w ten sposób możliwe będzie rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych i uniknięcie wejścia w życie ustawy, która przez następne lata może być źródłem wielu problemów.

Do kluczowych zasad konstytucyjnych naruszanych przez ustawę należy w szczególności zaliczyć:

REKLAMA

1. zasadę proporcjonalności w ograniczaniu wolności działalności gospodarczej i ochrony prawa własności (art. 22 i 64 Konstytucji),

2. zasadę poprawnej legislacji w zakresie danin publicznych oraz zasadę równości i sprawiedliwości podatkowej (art. 2 i 217 Konstytucji),

3. obowiązek władz publicznych wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska (art. 74 Konstytucji),

4. zasadę proporcjonalności (art. 31 Konstytucji),

REKLAMA

5. zasadę władztwa planistycznego gminy (art. 164 i 166 Konstytucji),

6. zasadę równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji),

7. zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa (szczątkowa ocena skutków regulacji i zbyt krótkie vacatio legis).

Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie niczym nieuzasadnionej minimalnej dopuszczalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań, form ochrony przyrody i Leśnych Kompleksów Promocyjnych na poziomie 10-krotnej wysokości całej elektrowni. Wprowadzenie takiego kryterium wyłącznie w stosunku do farm wiatrowych nie tylko całkowicie zatrzyma dalszy rozwój tej technologii w Polsce w oparciu o nowoczesne, ciche i wydajne turbiny, ale naruszy też zasadę neutralności technologicznej.

Reguła dziesięciokrotnej odległości nie ma zastosowania do żadnych innych obiektów budowlanych skategoryzowanych w prawie budowlanym, w tym do takich które można by uznać za podobne do elektrowni wiatrowych jak na przykład maszty telekomunikacyjne, kominy elektrowni, czy inne źródła wytwarzania energii. Przyjęcie tej ustawy będzie godziło też w swobodę działalności gospodarczej, która jest zarówno jednym z podstawowych praw obywatelskich, o których mowa w Konstytucji RP, jak i jedną z fundamentalnych wolności ujętych w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Za pomocą zmiany definicji budowli, ustawa zakłada również kilkukrotne zwiększenie obciążeń podatkowych wyłącznie w stosunku do energetyki wiatrowej. Jest to o tyle absurdalne, że w ten sposób mechaniczne części elektrowni (jak np. wirnik, łopaty czy generator prądotwórczy) zostaną zaliczone do podstawy opodatkowania i to wyłącznie w odniesieniu do elektrowni wiatrowych. Natomiast analogiczne urządzenia w innego typu elektrowniach już takiemu zaliczeniu nie będą podlegały. To jawna dyskryminacja jednej technologii wytwarzania energii elektrycznej względem innych oraz naruszenie zasady równości i sprawiedliwości podatkowej wynikającej z Konstytucji RP. Analizy wskazują, że taki kilkukrotny wzrost opodatkowania doprowadzi do bankructw wielu firm z sektora i utraty pracy przez kilka tysięcy pracowników.

prof. dr hab. Andrzej Radecki, przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE.