Biznes wiatrowy Polenergii straci na wartości

Biznes wiatrowy Polenergii straci na wartości
Foto. Vestas

Skutki ustawy antywiatrakowej. Po PGE i Enerdze wartość swoich farm wiatrowych odpisze również największy polski prywatny koncern energetyczny Polenergia. Tłumaczy to przyjęciem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Spółka informuje ponadto, że nie oszacowała jeszcze wpływu, jaki będzie mieć na jej działalność wprowadzona 1 lipca br. nowelizacja ustawy o OZE.  

W komunikacie Polenergii czytamy, że „spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia”.

Polenergia zaznacza, że „z uwagi na zapisy ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań wspomniane projekty nie mogą być dalej kontynuowane”.

REKLAMA

Ponadto w komunikacie Polenergii czytamy, że w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej. Chodzi o ostatnią ratę, która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.

REKLAMA

Łączną kwotę odpisów Polenergia szacuje na ok. 55 mln zł. Odpisy mają charakter niegotówkowy i zostaną ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Polenergia informuje, że odpisy obciążą wynik operacyjny, pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik skorygowanej EBITDA.

Polenergia dodaje, że wielkość odpisu może ulec zmianie, a jego wartość zostanie uwzględniona w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 r., którego publikację przewidziano na 10 sierpnia 2016 r.

Polenergia zapewnia jednocześnie, że „na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działanie spółki i jej wyniki finansowe”.

W chwili obecnej, z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie jest możliwe, dokonanie kompleksowej oceny wpływu nowych regulacji na Spółkę i konieczności dokonania ewentualnych dalszych odpisów – komentuje Polenergia.

gramwzielone.pl