Brak podstaw do zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych?

Brak podstaw do zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych?
Fot. Senvion

Kolejne gminy wydają decyzje, w których potwierdzają stanowisko właścicieli elektrowni wiatrowych, że w aktualnym stanie prawnym nie ma podstaw do zmiany zasad opodatkowania tych budowli pisze radca prawny Michał Brzeszczak.

Wójt Gminy Szczerców w woj. łódzkim, na skutek wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, przedstawił następujący pogląd. Wnioskodawca we wniosku elektrownię wiatrową określił jako składającą się z elementów budowlanych – wieży i fundamentu oraz urządzeń technicznych – wirnik, gondola, generator itd. Podał że znaczenie ma fakt, że podczas instalowania urządzeń technicznych nie są prowadzone żadne prac budowlane. Co więcej elementy te mogą być demontowane i instalowane w innych elektrowniach wiatrowych.

Problematyka, jaka została przedstawiona organowi do rozstrzygnięcia, dotyczyła tego, czy od 1 stycznia 2017r. za budowlę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w zakresie podatku od nieruchomości – uznaje się wyłącznie elementy budowlane elektrowni wiatrowej, a to fundament i wieżę, czy też pozostałe urządzenia techniczne wchodzące w jej skład.

REKLAMA

Wnioskodawca przedstawił stanowisko, że tylko fundament i wieża elektrowni wiatrowej, tak jak dotychczas, mogą być objęte przedmiotem opodatkowania. Uzasadniając taką ocenę wnioskodawca przedstawił jurydyczną argumentację. Jest ona o tyle ciekawa, że została uznana przez organ za własną. Innymi słowy organ uwzględnił w pełnej rozciągłości stanowisko podatnika oraz odstąpił od własnego uzasadnienia decyzji.

Organ podał, że wnioskodawca na poparcie stanowiska przedstawił wywód prawny, z którego wynika, że na gruncie ustawy podatkowej pojęcie budowli nie zostało odrębnie zdefiniowane. Odsyła się w tym zakresie do przepisów Prawa budowlanego.

Wnioskodawca zwrócił uwagę na pewną dysharmonię pomiędzy poszczególnymi aktami prawnymi. Ustawa podatkowa odsyła w zakresie definiowania budowli do przepisów Prawa budowlanego. Natomiast ustawa z dnia 1 lipca 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zawiera własną definicję legalną elektrowni wiatrowej. Na gruncie tej ustawy elektrownią wiatrową jest budowlą w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego składająca się z fundamentu i wieży oraz elementów technicznych. 

REKLAMA

Jak widać zakres tej definicji jest szerszy niż na gruncie Prawa budowlanego oraz ustawy podatkowej. Wnioskodawca argumentował, że szersza definicja elektrowni wiatrowej stosowana może być wyłącznie na gruncie ustawy, w której jest wprowadzona. Nie dotyczy więc ustawy podatkowej i nie można za jej pomocą określać przedmiotu opodatkowania.

Podano również, że na zmianę zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych nie wpływa nowelizacja Prawa budowlanego, na mocy której w przepisie definiującym pojęcie budowli usunięto zwrot „elektrownia wiatrowa”. Nie zmienił się bowiem charakter tego przepisu prawa. Nadal zawiera on otwarte i przykładowe wyliczenie. Zakres pojęć, które się w nim mieszczą, może być szerszy.

To samo dotyczy zmiany kategorii obiektu budowlanego w odniesieniu do elektrowni wiatrowych. Tu również załącznik do Prawa budowlanego, gdzie taka kategoria została wprowadzona, pozostaje bez wpływu na zasady opodatkowania tych obiektów. W tej kwestii również powołano argument o autonomiczności prawa podatkowego, która polegać ma na tym, że nie można bazować na definicjach legalnych zawartych w innych aktach prawnych, gdy nie wynika to wprost z przepisów prawa podatkowego.

Przedstawiano również analizę dotychczasowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Z jego tez jasno wynika, że podatkiem od nieruchomości winny być opodatkowane jedynie części budowlane budowli, a nie techniczne.

W konkluzji podano, że przedmiotem opodatkowania budowli w odniesieniu do elektrowni wiatrowej jest ta jej część, na którą składają się fundament oraz posadowiona na nim wieża. Natomiast budowlą w rozumieniu przepisów prawa podatkowego – jak podał organ – nie jest elektrownia wiatrowa jako całość, a zatem nie może być ona w całości przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Michał Brzeszczak, radca prawny, specjalizuje się w prawie administracyjnym i gospodarczym, w tym w obsłudze prawnej OZE. / www.brzeszczak.pl