Wyniki badań nad sektorem małej energetyki wiatrowej

Wyniki badań nad sektorem małej energetyki wiatrowej
(matt), flickr cc-by-2.0

– Polski sektor MEW znajduje się aktualnie w początkowej fazie rozwoju, jako że w zdecydowanej większości reprezentowany jest przez {więcej}mikro-przedsiębiorstwa, które branżą MEW zajmują się od 2-3 lat – piszą eksperci IEO.

Okoliczności jakie towarzyszą organizacji Forum Małych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW) nawiązują do Krajowego planu działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) przyjętego do realizacji przez Radę Ministrów 7 grudnia 2010 roku. W dokumencie po raz pierwszy uwzględniono, jako odrębną kategorię, energię generowaną z małych elektrowni wiatrowych, tj. 550MW do 2020 r., co stanowi odpowiednik budowy ponad 100 tys. pojedynczych instalacji.

Przewiduje się, że skala całej inwestycji osiągnie obroty 6,6 mld zł do 2020 roku. Ponadto Polska zobowiązana jest do wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii w ramach implementacji dyrektywy 2009/28/WE, której projekt ma zostać udostępniony w I kw. 2011 roku. Dlatego też przedsiębiorcy wywodzący się z sektora małej energetyki wiatrowej będą mieli na Forum MEW okazję wspólnie wypracować swoje stanowisko i propozycje zapisów w ustawie dotyczącej realizacji wyznaczonych przez KPD celów dla sektora energetyki małych turbin wiatrowych, a także bezpośrednio przedstawić je Ministerstwu Gospodarki, ze względu na fakt, że Honorowy Patronat nad Forum MEW pełni wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.

REKLAMA

W projekcie ustawy oczekuje się zróżnicowania wielkości wsparcia dla poszczególnych technologii energetyki odnawialnej oraz uproszczenia procedur prawnych w zakresie instalacji małych elektrowni wiatrowych w odróżnieniu od dużych farm wiatrowych i innych technologii OZE.

Instytut Energetyki Odnawialnej w ramach organizacji Forum MEW prowadzi także pilotażowe badania wśród kluczowych przedstawicieli rynku MEW, których celem jest zebranie możliwie najpełniejszej informacji statystycznej oraz co ważniejsze, szczegółowa analiza szans rozwoju i problemów sektora MEW.

IEO zidentyfikował ponad 70 firm, które aktywnie działają w branży małej energetyki wiatrowej (producenci, dystrybutorzy, importerzy, instalatorzy i inne). Polski sektor MEW znajduje się aktualnie w początkowej fazie rozwoju, jako że w zdecydowanej większości reprezentowany jest przez mikro-przedsiębiorstwa, które branżą MEW zajmują się od 2-3 lat. Udział przychodów z tytułu produkcji i sprzedaży turbin, bądź ich komponentów waha się w dużym zakresie od 10 do 100% całkowitego budżetu firm, który uzależniony jest w zależności od tego czy firma jest producentem turbin (większy udział), czy importuje i sprzedaje zagraniczne systemy MEW, jako jedne z produktów oferowanych w firmie (mniejszy udział).

REKLAMA

Większość firm z sektora zadeklarowało wzrost sprzedaży od 15 do 30% (w przypadku dystrybutorów), a niektórzy producenci planują podwojenie swojej produkcji, jednak z uwagi na małą skalę prowadzonej działalności, są to nadal małe wielkości.

Prawie 90 % firm stwierdziło, że najistotniejszą szansą dla rozwoju sektora MEW będzie uproszczenie i ujednolicenie procedur oraz przepisów w zakresie wydawania pozwoleń na budowę przydomowych elektrowni wiatrowych oraz stworzenie programu dofinansowania inwestycji. W pierwszej piątce szans znalazły się również zmiany w prawie energetycznym ułatwiającym podłączenie do sieci małe elektrownie wiatrowe (tzw. net-metering) – 82%, zwiększenie puli środków z budżetu państwa na badania i rozwój nowoczesnych technologii OZE – 79% oraz przeszkolenie organów administracji publicznej w zakresie możliwości wykorzystania technologii OZE we własnych gminach – 64%, inne równie istotne szanse to ogólnopolskie kampanie informacyjne nakierowane na końcowych inwestorów, nośny portalu wymiany informacji promującej technologie małej energetyki wiatrowej oraz rozwiązań małych turbin wiatrowych zintegrowanych z innymi technologiami OZE (np. PV, kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne) – ponad 60%

Główne problemy zidentyfikowane przez sektor MEW, które wymagają natychmiastowego rozwiązania to brak oferty banków, które sfinansowałyby budowę małych elektrowni wiatrowych – 89%, niska świadomość społeczna w zakresie możliwości wykorzystania małych turbin wiatrowych, skomplikowane procedury i zasady współpracy z operatorem sieci energetycznej – po 73% oraz wysokie koszty budowy małych elektrowni wiatrowych – 62%.

Podsumowując, mała energetyka wiatrowa z jednej strony wymaga stworzenia systemu wsparcia poprzez system dotacji lub kredytów, a z drugiej uregulowanie zasad współpracy małych elektrowni wiatrowych z siecią elektroenergetyczną (net metering),  dzięki którym nie będzie koniczności budowy magazynów energii (akumulatorów), które są znaczącym kosztem inwestycji. Ponadto ożywczy wpływ na sektor MEW będą miały kampanie informacyjne i portal tematyczny, które w podniosą świadomość potencjalnych inwestorów nt wykorzystania OZE, w tym małej energetyki wiatrowej.

Więcej informacji zaprezentowane zostanie podczas pierwszej edycji I Forum Małych Elektrowni Wiatrowych, 23 marca podczas III Targów CENERG w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

UWAGA! Rejestracja uczestnictwa w konferencji prowadzona do 15 MARCA jest na stronie:www.ieo.pl/forumMEW

 

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej