Branża wiatrowa ocenia projekt ustawy o OZE przygotowany przez SLD

Branża wiatrowa ocenia projekt ustawy o OZE przygotowany przez SLD
foto: Vestas Wind Systems perss

{więcej}Prezentujemy stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawie projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii autorstwa Klubu Poselskiego SLD.
 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) z zadowoleniem przyjęło inicjatywę Klubu Poselskiego SLD dotyczącą zgłoszenia projektu ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Projekt poselski wychodzi naprzeciw istotnym uwagom branży OZE, które zostały zgłoszone do projektu rządowego. PSEW ma nadzieję, że nowy projekt ustawy zaproponowany przez SLD przyczyni się do szybszego podjęcia przez Sejm prac nad nową regulacją branży OZE i zakończenia 2-letniego okresu niepewności inwestycyjnej.
 
Projekt autorstwa SLD został przedstawiony do konsultacji organizacjom branżowym – wytwórcom energii odnawialnej, w tym Polskiemu Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej. Podsumowanie tych konsultacji nastąpiło podczas konferencji dotyczącej zagadnień Odnawialnych Źródeł Energii w Gdyni, w dniu 3 grudnia. PSEW uważa za uzasadnione podejście SLD, by nie przekształcać całkowicie rządowej koncepcji projektu ustawy o OZE, lecz poddać ją niezbędnej modyfikacji, aby wyeliminować najważniejsze jej mankamenty, które mogłyby całkowicie zahamować dalszy rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.
 
Dyrektywa OZE oraz tzw. dyrektywy energetyczne powinny zostać pilnie wdrożone do polskiego porządku prawnego w trybie zmian poselskich. Najwłaściwsze wydaje się rozwiązanie, aby poselski projekt ustawy o OZE autorstwa SLD był rozpatrywany łącznie z poselskim projektem Prawa energetycznego klubów PO i PSL (druk 946). To by umożliwiło podjęcie pilnych prac nad pełnym wdrożeniem dyrektyw. Fragmentaryczne zmiany w prawie, jak również zwlekanie z pełną implementacją zapowiedzianych regulacji będzie powodować tylko pogłębianie się stanu niepewności inwestycyjnej z niekorzyścią dla polskiej gospodarki i wielu samorządów
 
Niewielka  ilość zmian wprowadzona przez klub SLD dotyczy tylko kluczowych dla całego sektora OZE zagadnień w zakresie modyfikacji systemu wsparcia na poziomie umożliwiającym zrównoważone tempo rozwoju i spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów na dotychczas zrealizowane inwestycje oraz odblokowanie przyłączeń do sieci dla branży OZE.
 
PSEW pozytywnie ocenia następujące zapisy zawarte w projekcie SLD:

REKLAMA

1)Utrzymanie waloryzacji opłaty zastępczej wskaźnikiem inflacji
Według PSEW kluczową kwestią, który musi pozostać zagwarantowana w ustawie o OZE jest waloryzacja wysokości jednostkowej opłaty zastępczej wskaźnikiem inflacji (opłata ta de facto wyznacza poziom ceny zielonych certyfikatów). To najważniejszy element dla ochrony inwestycji zrealizowanych, istniejący w obowiązującym Prawie Energetycznym. Nie tylko zapewnia długoterminową stabilność przychodów, ale również zapobiega obciążaniu producentów energii ryzykiem nieprzewidywalnej dla nich inflacji.
2)Wprowadzenie zasad zachowania praw nabytych w stosunku do istniejących instalacji oraz zaawansowanych inwestycji będących w toku
Wersja rządowa ustawy przewiduje fragmentaryczne postanowienia, polegające na zastosowaniu dla tych inwestycji tzw. współczynnika korekcyjnego równego 1, który tylko iluzorycznie nie zmienia przychodów z tytułu sprzedaży zielonych certyfikatów. Projekt rządowy odbiera jednak waloryzację opłaty zastępczej, co spowoduje realny spadek wartości cen zielonych certyfikatów z biegiem lat. Jest to więc ukryty mechanizm obniżenia wsparcia dla inwestycji zrealizowanych i obciążenia ich ryzykiem inflacji. Brak okresu przejściowego w projekcie rządowym znacząco zmienia warunki inwestycyjne zaawansowanych przedsięwzięć, co zahamuje lub opóźni realizacje znacznej części przedsięwzięć. Projekt SLD uwzględnia prawa nabyte poprzez zagwarantowanie w przepisach corocznego indeksowania wysokości opłaty zastępczej współczynnikiem inflacji (jak w dotychczasowych przepisach).
3)Utrzymanie obowiązku zakupu energii elektrycznej z OZE
Projekt poselski SLD wprowadza zachowanie obowiązku zakupu energii elektrycznej po cenie gwarantowanej, czyli zachowuje dotychczasowy system. Usuwa zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki przepisy mające uniemożliwiać sprzedaż energii elektrycznej po cenie rynkowej.
4)Określenie horyzontu czasowego obowiązku zakupu świadectw pochodzenia
Wg PSEW okres obowiązku zakupu świadectw nie może być, jak w projekcie rządowym zdefiniowany tylko na 15 lat od dnia wprowadzenia ustawy. Projekt SLD przewiduje, że okres obowiązku zakupu zielonych certyfikatów musi być ustalany na cały okres ich wydawania przewidywany przez Ministerstwo Gospodarki, to jest do roku 2035, za wyjątkiem technologii współspalania.
5)Wprowadzenie efektywnego mechanizmu zapobiegania nadpodaży zielonych certyfikatów
Rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki nie daje prawnej gwarancji zapobiegania spadku wartości certyfikatów. Propozycja zaprezentowana w projekcie SLD pozwala na zachowanie wartości zielonych certyfikatów w długim terminie, na poziomie zbliżonym do 90% wartości opłaty zastępczej uiszczanej w wypadku niezakupienia odpowiedniej ilości zielonych certyfikatów.
6)Zracjonalizowanie zasad przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii
Projekt SLD pozwala rozwiązać główne bariery związane z przyłączaniem OZE do sieci m.in. wprowadza zasadę pierwszeństwa przyłączania instalacji OZE przed instalacjami konwencjonalnymi oraz przewiduje obowiązki operatorów sieci w zakresie ułatwiania przyłączania odnawialnych źródeł energii. 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

REKLAMA