Bariery w rozwoju małych elektrowni wiatrowych w Polsce

Bariery w rozwoju małych elektrowni wiatrowych w Polsce
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Prezentujemy główne bariery uniemożliwiające rozwój rynku małych elektrowni wiatrowych w Polsce.{więcej}

Lista barier na rynku małych elektrowni wiatrowych (MEW) w naszym kraju znalazła się w raporcie wydanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). Poniżej przedsawiamy problemy, z którymi zdaniem Instytutu borykają się inwestorzy:

BRAK SYSTEMU WSPARCIA DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB MEW; obecny, daleki od doskonałości i
zadowolenia inwestorów, system jest stworzony dla dużej energetyki wiatrowej, jest
skomplikowany i niemożliwy do zastosowania przez indywidualnych użytkowników (wymaga np.
pozyskania koncesji, prowadzenia działalności gospodarczej i obrotu certyfikatami); Sugerowanym
dobrym rozwiązaniem byłoby tu wprowadzenie mechanizmów stałej ceny dla elektrowni
przyłączonych do sieci energetycznej lub mechanizmów podatkowych dla systemów
autonomicznych.

1. BRAK SYSTEMU WSPARCIA DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB MEW. Obecny, daleki od doskonałości i zadowolenia inwestorów, system jest stworzony dla dużej energetyki wiatrowej, jest skomplikowany i niemożliwy do zastosowania przez indywidualnych użytkowników (wymaga np. pozyskania koncesji, prowadzenia działalności gospodarczej i obrotu certyfikatami). Sugerowanym rozwiązaniem byłoby tu wprowadzenie mechanizmów stałej ceny dla elektrowni przyłączonych do sieci energetycznej lub mechanizmów podatkowych dla systemów autonomicznych.

REKLAMA

2. BRAK NARZĘDZI FINANSOWYCH O CHARAKTERZE ODPOWIADAJĄCYM MEW (brak możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy ekologicznych np. z NFOŚiGW, brak systemu mikrodotacji, brak oferty banków w zakresie finansowania MEW).

3. SKOMPLIKOWAN E I DŁUGO TRWAŁE PROCEDURY związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę i traktowaniem MEW na równi z wielkoskalową energetyka wiatrową,

4. BRAK UPROSZCZONYCH PROCEDUR DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, w szczególności brak możliwości prowadzenia tzw. rozliczeń netto („net-metering”), będących najprostszą i wypróbowaną w innych krajach formułą współpracy MEW z siecią,

REKLAMA

5. BARIERA INFORMACYJNA – niska świadomość roli MEW i związanych z nimi zagadnień wśród urzędników i w przedsiębiorstwach energetycznych,

6. NISKA ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W ZAKRESIE MEW i możliwości ich wykorzystania, a także wynikający z niej niekiedy brak akceptacji dla MEW w najbliższym otoczeniu,

7. BARIERA TECHNOLOGICZNA – brak sprawdzonych i potwierdzonych stosowanymi certyfikatami rozwiązań funkcjonujących w polskich warunkach, przy równoczesnym braku środków na badania i rozwój technologii,

8. WYSOKIE KOSZTY JEDNOSTKOWE MEW, wynikające częściowo z niszowości technologii (brak możliwości rozwinięcia produkcji na skalę przemysłową wobec ograniczonego popytu w Polsce, konkurencja ze strony gotowych rozwiązań azjatyckich),

9. BRAK INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH ORAZ AKREDYTOWANYCH LABORATORIÓW KRAJOWYCH. Konieczność zdobywania certyfikatów w UE powoduje podwyższenie kosztów dla krajowych producentów; z drugiej strony, przy dopuszczeniu braku certyfikatu – pozbawiamy się gwarancji efektywności działania urządzeń i ich bezpieczeństwa oraz otwieramy się rynek dla tanich rozwiązań o niskiej jakości (np. turbin produkcji chińskiej).


źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, opracowanie: gramwzielone.pl