Raport o oddziaływaniu na środowisko farmy wiatrowej

Raport o oddziaływaniu na środowisko farmy wiatrowej
russians are here, flickr cc-by-2.0

W trakcie rozwoju projektu elektrowni wiatrowych wymagane jest uzyskanie szeregu decyzji administracyjnych. Jednym z zasadniczych etapów rozwoju projektu jest {więcej}decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

W zdecydowanej większości przypadków jej wydanie jest poprzedzone sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten decyduje o kształcie i rozmiarach projektu. W szczególności wskazuje, które z planowanych siłowni spełniają uwarunkowania środowiskowe, może także wpływać na rozmieszczenie urządzeń.

Wyniki raportu są więc dla inwestora momentem przełomowym, w toku rozwoju projektu. Często zaleca się wówczas dokonanie korekt w projekcie, tak aby nie rozwijać go dla lokalizacji, które niosą za sobą duże ryzyko prawne związane z niespełnieniem uwarunkowań środowiskowych. Również dla organów prowadzących postępowanie dotyczące środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia, a także dla organów dokonujących uzgodnień raport jest kluczowym dokumentem w sprawie.

REKLAMA

Stosownie bowiem do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organy administracji wpierw określają zakres raportu, kolejno dokonują jego oceny, a następnie uwzględniają podczas wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W związku z powyższym raport ma istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej.

Ma on jednak walory dokumentu prywatnego, a nie urzędowego ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dokumenty prywatne w postępowaniu administracyjnym, w przeciwieństwie do dokumentów urzędowych, nie korzystają z domniemania zgodności z prawdą tego, co zostało w nich stwierdzone. Dokumenty prywatne nie przesądzają o tym czy oświadczenia w nich zawarte są zgodne z prawdą, ważne i skuteczne. Nie można na ich podstawie uznać, że ich treść przedstawia rzeczywisty stan rzeczy. Dla inwestora, jako wnioskodawcy, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym decyzji środowiskowej, jak również dla organów administracji biorących udział w tym postępowaniu oznacza to, że dowód z raportu winien być oceniony przez pryzmat wszystkich innych dowodów zgromadzonych w sprawie.

REKLAMA

Inwestor ma więc prawo zgłoszenia dowodu z opinii innej osoby, w celu wykazania, że tezy i wnioski raportu są błędne lub niewiarygodne albo, że nie odpowiadają rzeczywistości. Co więcej nie istnieją jakieś szczególne wymogi jakie kwalifikacje winien posiadać autor raportu lub opinii. Decydujące znaczenie ma rzetelność dostarczonych informacji oraz posiadanie wiedzy z danego zakresu nauki. W związku z tym warto wykazywać inicjatywę dowodową i oferować organom administracji szereg dowodów w celu stworzenia pełnego obrazu sprawy.

Istnieje możliwość posługiwania się innymi analizami, ekspertyzami, badaniami itd. Można wnioskować o dowód z wizji lokalnej lub dowód z opinii biegłego mający na celu usunięcia wątpliwości między innymi dowodami. Nie wpłynie do na znaczące przedłużenie okresu rozwoju projektu skoro już choćby monitoringi trwają około roku, a często dłużej.

Natomiast decyzja administracyjna rozważona przez szeroki pryzmat dowodów zgromadzonych w sprawie będzie „stabilniejsza” pod kątem prawnym, a co za tym idzie, ograniczone zostaną ryzyka prawne projektu i zwiększy się jego atrakcyjność.


Michał Brzeszczak

Autor jest radcą prawnym, specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów elektrowni wiatrowych

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Obrońców Stalingradu 29

45-594 Opole

tel. + 48 604 457 567

michal.brzeszczak@onet.eu