Nowe rozporządzenie doprecyzowało rozliczenia dla magazynów energii

Nowe rozporządzenie doprecyzowało rozliczenia dla magazynów energii
Vattenfall

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Znajdziemy w nim regulacje określające min. sposób rozliczania i uwzględniania w opłatach energii oddawanej i pobieranej przez magazyny energii.  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które przygotowało rozporządzenie, podkreśla, że w dużej mierze powiela ono treść aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie określa m.in.: kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe, podział podmiotów przyłączanych na grupy przyłączeniowe, zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za przyłączenie, rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania czy składniki taryf.

W nowym rozporządzeniu pojawiają się przepisy określające zasady rozliczeń i kalkulowania opłat za energię pobieraną i oddawaną do sieci przez magazyny energii.

REKLAMA

W tym zakresie dostosowano przepisy dotyczące sposobu ustalania opłaty za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, uwzględniając w nich prowadzenie rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej.

ESP albo klasyczny magazyn

Określono sposób ustalania opłat za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, w zakresie energii elektrycznej pobieranej w celu jej magazynowania, ze zróżnicowaniem wynikającym z tego czy jest to elektrownia szczytowo-pompowa (ESP) z dopływem naturalnym czy też „klasyczny” magazyn energii elektrycznej.

Wprowadzone zmiany mają dostosować ogólny sposób obliczania opłaty za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej poprzez wyłączenie regulacji dedykowanych rozliczeniom za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla magazynu energii elektrycznej zawartych w rozporządzeniu (art. 28).  

Jednocześnie doprecyzowano sposób kalkulowania opłaty za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w zakresie energii pobieranej przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie magazynowania energii elektrycznej na cele niezwiązane z magazynowaniem energii elektrycznej.

Część energii niezaliczona do stawki jakościowej

Jak tłumaczą autorzy rozporządzenia, ze względu na wyodrębnienie w ustawie działalności gospodarczej w zakresie magazynowania energii elektrycznej, zasadne stało się uwzględnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających magazyn sposobu obliczania opłaty wynikającej ze stawki jakościowej pobieranej od tych podmiotów.

Ponieważ energia elektrycznej zakupiona w celu jej magazynowania przez przedsiębiorstwo energetyczne nie zalicza się do własnego użytku, zaproponowano, aby nie była ona uwzględniana w ilości energii, do której stosuje się stawkę jakościową naliczaną od odbiorców końcowych.

REKLAMA

Różnica energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej i energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym w sytuacji występowania w taryfie przesyłowej lub dystrybucyjnej stref czasowych, obliczana ma być w okresie rozliczeniowym, a następnie rozliczana w poszczególnych strefach czasowych proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn w danej strefie do całkowitej ilości energii pobranej w okresie rozliczeniowym.

Inne rozwiązanie dla ESP

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że ze względu na fakt, że w przypadku elektrowni szczytowo-pompowej z dopływem naturalnym nie jest technicznie możliwe zmierzenie odrębnie ilości energii wytworzonej z wody z dopływu naturalnego (energia OZE) oraz energii pochodzącej z przetworzenia energii potencjalnej wody zmagazynowanej w cyklu szczytowo-pompowym, ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez taki magazyn energii elektrycznej obliczana będzie na podstawie pomiarów objętości wody przepompowanej i pobranej przez turbiny elektrowni.

Resort klimatu podkreśla, że analogiczne rozwiązanie funkcjonuje na mocy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii w odniesieniu do obliczania ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii będącej elektrownią wodną z członem pompowym.

Energa pobrana przez magazyn

Zgodnie z rozporządzeniem do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej na potrzeby magazynowania nie będzie zaliczać się energii elektrycznej pobranej z sieci w celach innych niż magazynowanie energii elektrycznej – w tym energii elektrycznej pobranej na potrzeby wytwarzania przez elektrownię szczytowo-pompową z dopływem naturalnym oraz energii elektrycznej pobranej na potrzeby świadczenia usług niezwiązanych z magazynowaniem energii elektrycznej – jak np. pracę kompensatorową, której świadczenie – jak zauważają autorzy rozporządzenia – odbywa się poza procesem ładowania i rozładowywania magazynu i nie ma wpływu na ilość zmagazynowanej energii.

Doprecyzowano również przepisy w zakresie ustalania ilości energii elektrycznej pobieranej na potrzeby magazynowania oraz na cele inne niż magazynowanie, a także energii elektrycznej oddawanej przez magazyn na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Dotyczy to również magazynu stanowiącego część jednostki wytwórczej, dla którego wielkości te mają być ustalane na podstawie odrębnych pomiarów energii pobieranej i oddawanej przez magazyn i jednostkę wytwórczą. Przy czym w odniesieniu do elektrowni szczytowo-pompowej, ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez magazyn energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym ma być obliczana na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych strumienia objętości wpompowanej i spracowanej wody.

Treść rozporządzenia z 6 grudnia 2022 roku w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną jest dostępna w Dzienniku Ustaw pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.