Szkolenie: Nowa ustawa o cenach energii

Szkolenie: Nowa ustawa o cenach energii
Fotolia

Zapraszamy na szkolenie „Zasady funkcjonowania rynku energii w 2019 r. w świetle ustawy o cenach energii”, które odbędzie się w dwóch terminach 11 kwietnia w Warszawie oraz 25 kwietnia w Katowicach.

14 marca br. Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia do ustawy o cenach prądu. Rozporządzenie przede wszystkim zawiera formuły do określenia kwot rekompensat dla sprzedawców prądu za utrzymanie zeszłorocznych cen.

Zapraszamy na szkolenie w specjalnej cenie 850 zł netto przy zgłoszeniach do 4 kwietnia br.

REKLAMA

Na haslo „Gram w zielone” dodatkowe rabaty.

Szczegóły bezpośrednio na stronie:

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cenach energii w dniu 4 marca 2019 r. Nowelizacja przywraca Prezesowi URE wyłączne prawo do ustalania opłat za przesył i dystrybucję energii elektrycznej. Rozporządzenie do tej ustawy powinno być wydane do końca marca.

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE

PROGRAM

8.45-9.15 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna
9.15-9.30 Krajowe podstawy prawne:

A. Ustawy:

 • Prawo energetyczne z nowelą z 9 listopada 2018 r.
 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 28.12.2018 wraz z nowelą z 21.02.2019 r. – dalej ustawa o cenach.
 • Ustawa o OZE.
 • Ustawa o wsparciu kogeneracji.
 • Ustawa o efektywności energetycznej

B. Rozporządzenia:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia z marca 2019 r.
 • Projekt rozporządzenia taryfowego ze stycznia 2019 r.   

9.30-9.50 Ustawa o cenach – zagadnienia ogólne:

REKLAMA

 1. Przesłanki wprowadzenia zmian – cel ustawy
 2. Celi i przesłanki nowelizacji ustawy o cenach z 21.02.2019 r.
 3. Zmiany w ustawie o akcyzie,
 4. Obniżenie akcyzy a „zwrot akcyzy z ustawy OZE”
 5. Obniżenie opłaty przejściowej i zasady jej poboru,
 6. Podstawowe zmiany w ustawie o systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.
 7. Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

9.50-10.20 Ustawa o cenach a zadania operatora systemu elektroenergetycznego:

 1. Podstawowe obowiązki OSE
 2. Podstawowe zasady zatwierdzania taryf i wprowadzania ich do stosowania,
 3. Poziom stawek i opłat stosowanych przez OSE w 2019 r.
 4. Ustawa o cenach a postępowania taryfowe w 2019 r.
 5. Ustawa o cenach a opłata kogeneracyjna, oplata OZE i opłata przejściowa.

10.20-11.10 Ustawa o cenach a obowiązki przedsiębiorstw obrotu:

 1. Obrót a sprzedaż
 2. Sprzedawca, sprzedawca z urzędu, sprzedawca awaryjny, sprzedawca zobowiązany – podstawowy zakres uprawnień i obowiązków.
 3. Rodzaje odbiorców (odbiorca, odbiorca końcowy, odbiorca wrażliwy, odbiorca przemysłowy, odbiorca w gospodarstwie domowym) – a przedsiębiorstwo obrotu
 4. Ceny energii elektrycznej w obrocie na podstawie ustawy o cenach,
 5. Zakres zakupu na giełdzie a odbiorcy końcowi

11.10-11.30 Przerwa na kawę
11.30-12.20 Podstawowe umowy i zasady ich zmiany a ustawa o cenach.  
12.20-15.00 Rekompensaty

 1. Zarządca rozliczeń cen
 2. Kwota różnicy ceny
 3. Szczegółowe zasady rozliczeń:
  • Średnioważona cena energii na rynku hurtowym – ile rodzajów i jak stosować
  • Podział odbiorców na grupy
  • Współczynnik W – istota rozliczeń za 2019
  • Zakres kosztów dodatkowych doliczanych do ceny
  • Zasady obliczania kwoty równicy cen przez przedsiębiorstwa obrotu
  • Zasady obliczania kwoty różnicy cen przez odbiorcę końcowego
  • Sposób wyznaczania cen odniesienia obowiązujących w dniu 30.06.18
  •  Zasady wnioskowania o kwotę różnicy cen
 4. Postępowanie przed Zarządcą rozliczeń cen
 5. Okres wnioskowania o zwrot różnicy cen
 6. Zasady korekty kwoty różnicy
 7. Zwrot kwoty równicy cen

13.15-14.00 Lunch
15.00-15.15 Fundusz Wypłaty Różnicy Cen – podstawowe obowiązki, zadania i finansowanie
15.15-15.35 Kary pieniężne
za naruszenie ustawy o cenach, w tym podstawy i zasady nakładania kar
15.35-15.50 Ceny energii a inne „narzuty” na energię – wsparcie OZE, kogeneracji i rynku mocy.
15.50-16.05 Ochrona sądowa
16.05-16.15 Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia 

*Dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym


PROWADZĄCY:

dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Rejestracja (link)

KONTAKT I REJESTRACJA:

Ewelina Walczuk
tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82
tel. kom. 503 123 570
e-mail: ewelina.walczuk@euro-con.pl

 


artykuł sponsorowany