Sunny Horizon ze spotkania w NFOŚiGW: Bocian – dofinansowanie na OZE dla przedsiębiorców

Sunny Horizon ze spotkania w NFOŚiGW: Bocian - dofinansowanie na OZE dla przedsiębiorców
Gramwzielone.pl (c)

{więcej}Podczas spotkania w NFOŚiGW omawiane były najbardziej priorytetowe programy, między innymi BOCIAN zakładający wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii, a skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypomnijmy podstawowe założenia programu BOCIAN:

Cel programu:
 
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 
Wskaźniki osiągnięcia celu:
 
Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu – Produkcja energii elektrycznej (MWh), wynikające z umów zawartych w latach 2014 – 2018 wynoszą 235 000 MWh. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w okresie 2017-2022 wynoszą 235 000 MWh.

REKLAMA

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu – Produkcja energii cieplnej (GJ), wynikające z umów zawartych w latach 2014 – 2018 wynoszą 990 000 GJ. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w okresie 2017-2022 wynoszą 990 000 GJ.

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu – Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla CO2 (Mg/rok), wynikające z umów zawartych w latach 2014 – 2018 wynoszą 290 000 Mg/rok. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w okresie 2017-2022 wynoszą 290 000 Mg/rok.

Tabele wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu.
 
Budżet:
 
1. Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą 420 000 tys. zł ze środków NFOŚiGW.
2. Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 420 000 tys. zł.
 
Okres wdrażania:
 
1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2022.
2. Alokacja środków w latach 2014 – 2018.
3. Wydatkowanie środków: do 2020 r.
 
Terminy i sposób składania wniosków:
 
1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
2. Wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia naboru przez NFOŚiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków.
3. Ogłoszenia naborów z podaniem terminów składania wniosków będą zamieszczone na stronie www.nfosigw.gov.pl.
 
Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:
 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
2. Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o pomocy publicznej.
 
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania:
 
Pożyczka.
 
Intensywność dofinansowania:
 
1) intensywność dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć:
 
a) elektrownie wiatrowe – do 30 %,
b) systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
d) małe elektrownie wodne – do 50 %,
e) źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 %;
 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 
2) przy określaniu poziomu dofinansowania należy uwzględniać przepisy dotyczące pomocy publicznej.
 
Warunki dofinansowania:
 
1) kwota pożyczki: od 2 mln zł do 40 mln zł;

2) dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;

3) oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%. Wysokość oprocentowania opartego na stawce WIBOR na dany rok kalendarzowy, ustala się na podstawie wysokości tej stawki z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;

5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

REKLAMA

6) pożyczka nie podlega umorzeniu.
 
Beneficjenci:
 
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 
Rodzaje przedsięwzięć:


Budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:


– systemy fotowoltaiczne moc od 200kWp do 1MWp

maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 10 mln zł/MW

– elektrownie wiatrowe moc do 3 MWp

maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 6,3 mln zł/MW


– pozyskiwanie energii z wód geotermalnych moc od 5 MWt do 20 MWt

maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 3,7 mln zł/MW


– małe elektrownie wodne moc do 5 MW

maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 25 mln zł/MW


– źródła opalane biomasą moc do 20 MWt

maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 8,6 mln zł/MW


– biogazownie moc od 300 kWe do 2 MWe

maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 16 mln zł/MW


– wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę moc do 5 MWe

maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny 7,5 mln zł /1 MWe dla ORC 20 mln /1 MWe (średnio 13,75)

Koszty kwalifikowane:

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2012 r. do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej.
Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed 01.01.2012 r.
 
Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT. Jeżeli beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT – VAT stanowi koszt kwalifikowany.
 
Koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:

1) prace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie;

2) projekty budowlane i wykonawcze;

3) koszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:
a) budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem
budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;

4) koszt montażu i uruchomienia środków trwałych;

5) koszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania.

Poprosiłem Barbarę Koszułap zastępcę prezesa zarządu NFOŚiGW o rozwianie wątpliwości, w kwestii poruszanej w komentarzach internautów:

– Czy fundusz będzie pracował na tym żeby wypełnić lukę w instalacjach PV ( programy Prosument do 40 kWp i Bocian od 200kWp ) i czy jest możliwość obniżenia minimalnego kosztu jednostkowego, aby nie zmuszać beneficjenta do wzięcia kredytu minimum 2 mln zł?

– My nikogo nie zmuszamy, aby wziął kredyt 2 mln zł, my oczekujemy aby program Bocian, który jest zadedykowany do dość mocno zdefiniowanej grupy projektów, które pod względem efektywności ekonomicznej będą odpowiadały rzeczywistości rynkowej i dlatego takie wartości brzegowe poszczególnych źródeł energii odnawialnej, zarówno co do mocy jak i maksymalnych kosztów jednostkowych. To wynikało też z tego, że nie chcemy mieć energetyki dużej, tylko mocno rozproszoną i z drugiej strony żeby była ona efektywna kosztowo, wykonalna technicznie, ekonomicznie i tylko takie przesłanki kierowały nami tworząc ten program. Ponadto chcemy się strategicznie ułożyć pomiędzy prosumentem, beneficjentem a wojewódzkimi funduszami i narodowym funduszem tak, aby nie sterować wszystkim centralnie – jako narodowy fundusz – bo to bardzo trudne finansować w kraju tak dużą ilość rozproszonych projektów, skoro wojewódzkie fundusze mają programy dedykowane, mocno zdefiniowane pod względem parametrów odnawialnych źródeł energii, a one pod względem parametrów spełniają oczekiwania beneficjentów.

Sunny Horizon
prosument.polska@o2.pl